Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τροποποιήσεις στο πρόστιμο για την παράβαση περί ορίων του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης ναυτικών

Τροπολογία κατατέθηκε στο  στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVlD εποχή».

Με την υπόψη τροπολογία, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 45 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973) και επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και το ανώτατο όριο του προστίμου, που επιβάλλεται από το αρμόδιο όργανο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) σε βάρος των αναφερόμενων προσώπων (πλοιοκτήτη, διαχειριστή, ναυλωτή, εφοπλιστή κ.λπ.), σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της νομοθεσίας περί ορίων του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης ναυτικών [ήτοι, πρόστιμο τριακοσίων (300) έως χιλίων (1.000) ευρώ ανά ημέρα, αντί του ισχύοντος σήμερα τριακοσίων (300) έως πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε εργαζόμενο ναυτικό].

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Αντιμετωπίζεται το έλλειμμα αναλογικότητας ανάμεσα στη διαπιστούμενη παράβαση περί υπέρβασης του ωραρίου εργασίας επί πλοίων και του ύψους του διοικητικού προστίμου που προβλέπεται σήμερα.

2.Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
    
Λόγω των πραγματικών συνθηκών δραστηριοποίησης των πλοίων, και ιδιαίτερα της ακτοπλοΐας, η κατά περίπτωση υπέρβαση του ωραρίου εργασίας και η επιβολή διοικητικού προστίμου ανά εργαζόμενο ναυτικό συνιστά μια υπερβολική και δυσανάλογη κύρωση.

3.Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Ναυτιλιακές εταιρείες και ναυτικούς, πληρώματα πλοίων.

Διάταξη Τροπολογίας

Άρθρο

Κυρώσεις λόγω παραβίασης διατάξεων περί ορίου του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης ναυτικών

Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261), υποδιαιρείται σε περ. α’ και β’, στο τρίτο εδάφιο της περ. β’ οι λέξεις «πεντακοσίων (500) ευρώ για έκαστο ναυτικό» αντικαθίστανται από τις λέξεις «χιλίων (1000) ευρώ ανά ημέρα» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. α) Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως του άρθρου 44, για κάθε παράβαση των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση του και ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Κλάδου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο εφοπλιστής, ο πράκτορας και ο πλοίαρχος του πλοίου. Ειδικότερα για τις παραβάσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Κλάδου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, επιβάλλεται το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου στον πλοιοκτήτη ή στην «εταιρία», όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1.1.2. του Μέρους Α’ του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), όπως ισχύει.

β) Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της περίπτωσης θ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του παρόντος επιβάλλεται, ανεξαρτήτως αν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Κλάδου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.) ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, πρόστιμο δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ στον πλοιοκτήτη του πλοίου κατά την έννοια του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όπως εγκρίθηκε με την 3522/2.8.2013 (Β’ 1671) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει κάθε φορά. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου του προηγούμενου εδαφίου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο ναυλωτής γυμνού πλοίου, ο εφοπλιστής και ο πράκτορας του πλοίου. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της νομοθεσίας περί ορίων του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης ναυτικών, επιβάλλεται, ανεξαρτήτως αν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Κλάδου του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ έως χιλίων (1.000) ευρώ ανά ημέρα, όπως αρμόζει. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου του προηγούμενου εδαφίου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο ναυλωτής γυμνού πλοίου, ο εφοπλιστής και ο πράκτορας του πλοίου, εξαιρουμένου του πλοιάρχου, στην περίπτωση που δεν διαπιστώνεται ευθύνη αυτού και έχει μεριμνήσει εγκαίρως για την έγγραφη ενημέρωση του πλοιοκτήτη, κατά την έννοια του παραπάνω Κανονισμού σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης μέτρων και παροχής πόρων εκ μέρους του πλοιοκτήτη για την τήρηση της οικείας νομοθεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να τροποποιούνται τα όρια των παραπάνω προστίμων, να καθορίζονται τα όρια προστίμων για έτερες κατηγορίες παραβάσεων ναυτεργατικής νομοθεσίας, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω εδαφίων.»