Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Τροποποιήσεις στο τέλος ταξινόμησης και στα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων ανακατασκευασμένων οχημάτων

Τροπολογία κατατέθηκε  στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του».

Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Θεσπίζεται η επιβολή τέλους ταξινόμησης, αναλόγως του κυλινδρισμού του κινητήρα τους, για τα επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) 87.03, τα οποία έχουν λάβει έγκριση Μεμονωμένου Οχήματος Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 33692/2202/2014 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ταξινομούνται ως «οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων».

β. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει, με απόφασή του, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παρακολούθηση της κατασκευής των προαναφερόμενων οχημάτων, τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών έναντι της τελωνειακής αρχής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. α. Συμπληρώνονται οι διατάξεις περί τελών κυκλοφορίας (άρθρου 20 του ν. 2948/2001) και προστίθεται νέα υποπερίπτωση στην κατηγορία αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, αναφορικά με τα επιβατικά αυτοκίνητα δασμολογικής κλάσης Σ.Ο. 87.03, τα οποία έχουν λάβει έγκριση Μ.Ο.Ι.Κ. Συγκεκριμένα, προσδιορίζεται, για τα εν λόγω αυτοκίνητα, ο τρόπος ταξινόμησης καθώς και υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας, που γίνεται αποκλειστικά βάσει του κυλινδρισμού του κινητήρα τους, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον οικείο πίνακα.

β. Ορίζεται ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2021 και επομένων.

3.Τροποποιούνται διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα σχετικά με τα τέλη ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων (αρ. 123 ν. 2960/2001).

Ειδικότερα, μειώνονται, για τα ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα της οριζόμενης δασμολογικής κλάσης που διασκευάζονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, σε κλειστά  φορτηγά, τα ποσά των τελών ταξινόμησης στα οποία υποβάλλονται αντί των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων.

4.Προβλέπεται, ότι, η κάλυψη της δαπάνης που αφορά τις μετατάξεις υπαλλήλων από φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, που έγιναν μέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, θα πραγματοποιηθεί με πίστωση σε ειδικό Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) του προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

5. α. Συμπληρώνεται το άρθρο 14 του ν.4415/2016 και ορίζεται ότι, για το χρονικό διάστημα από 1η.7.2021 μέχρι τις 30.6.2022, οι Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη και άνω απόσπασης στη θέση αυτή. [Κατά τα ισχύοντα, η καταβολή επιμισθίου γίνεται μόνο για τα τέσσερα (4) της απόσπασης, σε συνολικό επιτρεπόμενο χρόνο απόσπασης μέχρι έξι (6) έτη.]

β. Θεωρούνται νόμιμα τα επιμίσθια που έχουν καταβληθεί σε Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 24.1.2020 έως 30.6.2021 βάσει του άρθρου 62 του ν.4653/2020, σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Τέλος ταξινόμησης των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) – Τροποποίηση άρθρου 121 ν. 2960/2001

Στο άρθρο 121 του ν. 2960/2001 (Α’265) (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) προστίθεται παρ. 9, ως εξής:

«9. Στα επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης Σ.Ο. 87.03, τα οποία έχουν λάβει έγκριση Μεμονωμένου Οχήματος Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 33692/2202/2014 (Β’ 3134) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ταξινομούνται ως «οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων», επιβάλλεται τέλος ταξινόμησης αναλόγως του κυλινδρισμού του κινητήρα τους, ως εξής:

Κυλινδρισμός κινητήρα Ποσό τέλους ταξινόμησης

Έως 1.000 κυβικά εκατοστά

500 ευρώ

από 1.001 έως 1.400 κυβικά εκατοστά

700 ευρώ

από 1.401 έως 1.600 κυβικά εκατοστά

900 ευρώ

από 1.601 έως 1.800 κυβικά εκατοστά

1.100 ευρώ

από 1.801 έως 2000 κυβικά εκατοστά

1.300 ευρώ

από 2001 κυβικά εκατοστά και άνω

1.500 ευρώ

Ως προς τον χρόνο γένεσης της υποχρέωσης καταβολής του τέλους ταξινόμησης και του απαιτητού αυτού, καθώς και για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, εφαρμόζονται τα άρθρα 128 και 130.

Ειδικότερα για τα εγχωρίως κατασκευαζόμενα Μ.Ο.Ι.Κ., η υποχρέωση καταβολής του τέλους ταξινόμησης γεννάται με την ολοκλήρωση της κατασκευής τους και το τέλος ταξινόμησης καθίσταται απαιτητό και καταβάλλεται, πριν από τη θέση των οχημάτων σε κυκλοφορία, με την υποβολή της ειδικής δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 130.

Η παρ. 7 του παρόντος και το άρθρο 129 εφαρμόζονται και για τα επιβατικά οχήματα της παρούσας.»

Άρθρο 2

Παρακολούθηση της διαδικασίας κατασκευής των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) για φορολογικούς σκοπούς – Προσθήκη Κεφαλαίου Β.1 και άρθρου 5α στον ν. 1573/1985

Μετά το Κεφάλαιο Β’ του ν. 1573/1985 (Α’ 201) προστίθενται Κεφάλαιο Β.1. και άρθρο 5α, το οποίο έχει ως εξής:

«Κεφάλαιο Β.1

Άρθρο 5α

Εξουσιοδοτική διάταξη για την παρακολούθηση της κατασκευής των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.)

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παρακολούθηση της κατασκευής των οχημάτων της δασμολογικής κλάσης Σ.Ο. 87.03, τα οποία έχουν λάβει έγκριση Μεμονωμένου Οχήματος Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 33692/2202/2014 (Β’ 3134) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ταξινομούνται ως «οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων», οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών έναντι της τελωνειακής αρχής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 3

Τέλη κυκλοφορίας των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 ν. 2948/2001

1. Στην περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α’ 242) προστίθεται υποπερ. ιβ), ως εξής:

«ιβ) Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα της δασμολογικής κλάσης Σ.Ο. 87.03, τα οποία έχουν λάβει έγκριση Μεμονωμένου Οχήματος Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 33692/2202/2014 (Β’ 3134) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ταξινομούνται ως «οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων», ανεξαρτήτως της ημερομηνίας της πρώτης ταξινόμησής του σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή χώρα του Ε.Ο.Χ., τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλίνδρισμά του κινητήρα αυτών κατ’ αναλογία με τον πρώτο πίνακα της υποπερ. α’, ως εξής:

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα (σε κυβικά εκατοστά)

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

Α’

Έως 300

22

Β’

από 301 έως 785

55

Γ’

από 786 έως 1.071

120

Δ’

από 1.072 έως 1.357

135

Ε’

από 1.358 έως 1.548

225

ΣΤ’

από 1.549 έως 1.738

250

Ζ’

από 1.739 έως 1.928

280

Η’

από 1.929 έως 2.357

615

Θ’

από 2.358 έως 3.000

820

Ι’

από 3.001 έως 4.000

1.025

ΙΑ’

από 4.001 και άνω

1.230

2. Η παρ. 1 ισχύει για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και επομένων.

Άρθρο 4

Επιβολή τέλους ταξινόμησης στα διασκευασμένα από ανοικτά φορτηγά σε κλειστά αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 123 ν. 2960/2001

Η παρ. 5 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Τα ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.04 που διασκευάζονται σε κλειστά φορτηγά της ίδιας δασμολογικής κλάσης, μικτού βάρους μέχρι και τρεισήμισι (3,5) τόνους, κατ’ εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 2443/1996 (Α’ 265), υποβάλλονται αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από τον ν. 1573/1985 (Α’ 201) σε τέλος ταξινόμησης, το ύψος του οποίου ορίζεται ως εξής:

α) για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 901 έως και 1.400 κυβικά εκατοστά, τριακόσια εβδομήντα (370) ευρώ,

β) για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.401 έως και 1.800 κυβικά εκατοστά, πεντακόσια είκοσι (520) ευρώ,

γ) για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.801 έως και 2.000 κυβικά εκατοστά, επτακόσια σαράντα (740) ευρώ,

δ) για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 2.001 κυβικά εκατοστά και άνω, χίλια εκατόν ογδόντα (1.180) ευρώ.»

Άρθρο 5

Μετατάξεις υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Το έκτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4829/2021 (Α’ 166) εφαρμόζεται και για τις μετατάξεις υπαλλήλων από φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, που έγιναν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Άρθρο 6

Αποδοχές και επιμίσθιο Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 14 του ν. 4415/2016

1. Στο άρθρο 14 του ν. 4415/2016 (Α’ 159, διόρθ. σφάλμ. Α’ 165) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Από την 1η.7.2021 μέχρι τις 30.6.2022 οι Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη και άνω απόσπασης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό».

2. Επιμίσθια που έχουν καταβληθεί σε Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού από τις 24.1.2020 έως τις 30.6.2021 βάσει της παρ. 6 του άρθρου 62 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) και οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τις πιστώσεις του Ε.Φ. 1019-206 ΑΛΕ 2120189001 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θεωρούνται νομίμως καταβληθέντα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ