Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Υπαίθριο εμπόριο και επαγγελματίες πωλητές: Συνδυασμοί, αλλαγές και προσθήκες προϊόντων – Στοιχεία πινακίδων στο σημείο πώλησης και αντιστοίχιση ειδών παλαιότερων ρυθμίσεωνΔημοσιεύθηκε η νέα απόφαση 9181/2022 σχετικά με τους συνδυασμούς προϊόντων που πωλούνται στο υπαίθριο εμπόριο, τις αλλαγές και προσθήκες προϊόντων, τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα που αναρτάται στο σημείο πώλησης και την αντιστοίχιση ειδών παλαιότερων ρυθμίσεων που πωλούνται από επαγγελματίες πωλητές.

Αναλυτικά:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο 1
Συνδυασμοί προϊόντων που πωλούνται από παραγωγούς πωλητές στο υπαίθριο εμπόριο

1. Ο κάτοχος άδειας παραγωγού πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο επιτρέπεται να πωλεί μέρος ή/και το σύνολο των προϊόντων των κατηγοριών 1 και 2 της κοινής υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021 (Α’ 207), εφόσον αυτά αντιστοιχούν στη θέση ή στο δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο που τους έχει χορηγηθεί και αναγράφονται στην άδειά του.

2. Υφιστάμενοι, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021, κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο διατηρούν το δικαίωμα πώλησης των προϊόντων που αναγράφονται στην άδειά τους.

Άρθρο 2
Αλλαγές και προσθήκες προϊόντων που πωλούνται από παραγωγούς πωλητές στο υπαίθριο εμπόριο

1. Ο κάτοχος άδειας παραγωγού πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο μπορεί να αιτείται την πρόσθεση ή την αφαίρεση από την άδειά του ειδών που συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες 1 και 2 της κοινής υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021 (Α’ 207). Η ως άνω αίτηση υποβάλλεται:
α) στο φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, εφόσον ο παραγωγός πωλητής δραστηριοποιείται σε λαϊκή αγορά,
β) στον κατά τόπο αρμόδιο δήμο, εφόσον ο παραγωγός πωλητής δραστηριοποιείται στο στάσιμο εμπόριο ή
γ) στην περιφέρεια δραστηριοποίησης, εφόσον ο παραγωγός πωλητής δραστηριοποιείται στο πλανόδιο εμπόριο.

2. Η αίτηση της παρ. 1 εξετάζεται από την αρμόδια αρχή, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) έτη από την χορήγηση της άδειας στον παραγωγό πωλητή,
β) έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την τελευταία υποβολή αντίστοιχης αίτησης,
γ) ο πωλητής έχει προσκομίσει δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) από την οποία προκύπτει ότι παράγει το είδος ή τα είδη για τα οποία αιτείται την προσθήκη στην άδειά του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ποσότητα που θα διατεθεί στο υπαίθριο εμπόριο και αν τα προϊόντα ανήκουν σε αυτά που δεν δηλώνονται στο Ο.Σ.Δ.Ε., υπεύθυνη δήλωση ότι, τα προϊόντα αυτά προέρχονται από ίδια παραγωγή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ποσότητα που θα διατεθεί στο υπαίθριο εμπόριο,
δ) ο πωλητής έχει δηλώσει στην αρμόδια φορολογική αρχή ότι ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα και έχει προστεθεί ο αντίστοιχος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο φορολογικό του προφίλ.

3. Η αρμόδια αρχή εγκρίνει την αίτηση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4849/2021 και όσα προβλέπονται από την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021.

4. Η αρμόδια αρχή, κατόπιν της έγκρισης της αίτησης, ενημερώνει αμελλητί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά» Ο.Π.Σ.Α.Α. σχετικά με την προσθήκη ειδών στην άδεια του παραγωγού πωλητή ή την αφαίρεση ειδών από αυτή. Παράλειψη της ως άνω ενέργειας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).

Άρθρο 3
Στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα που αναρτάται στο σημείο πώλησης (πάγκο) ειδών από παραγωγό πωλητή σε λαϊκή αγορά

Στο σημείο πώλησης (πάγκος) παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την περ. ε’ του άρθρου 28 του ν. 4849/2021, αναρτάται σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο στον καταναλωτή και τα ελεγκτικά όργανα σημείο πινακίδα, με ελάχιστες διαστάσεις 1 μέτρο επί 0,40 μέτρα, όπου αναφέρονται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
α) η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» με κεφαλαία γράμματα,
β) το ονοματεπώνυμο του πωλητή,
γ) ο αριθμός άδειας παραγωγού πωλητή,
δ) ο αριθμός μητρώου στο Ο.Π.Σ.Α.Α.,
ε) η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που πωλούνται.

2. Η πινακίδα κατασκευάζεται από ξύλο ή μέταλλο και είναι σταθερά προσαρτημένη (π.χ. καρφωμένη ή συγκολλημένη) στο σημείο πώλησης (πάγκο). Οι αναγραφές στην ως άνω πινακίδα πρέπει να είναι ευανάγνωστες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο 4
Συνδυασμοί προϊόντων που πωλούνται από επαγγελματίες πωλητές στο υπαίθριο εμπόριο

1. Ο κάτοχος άδειας επαγγελματία πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο επιτρέπεται να πωλεί μέρος ή/και το σύνολο των προϊόντων μίας μόνο από τις κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021, εφόσον αυτά αντιστοιχούν στη θέση ή στο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης που του έχουν χορηγηθεί και αναγράφονται στην άδειά του. Ειδικώς, οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου που δραστηριοποιούνται στο στάσιμο ή το πλανόδιο εμπόριο μπορούν να δραστηριοποιούνται και συνδυαστικά στις κατηγορίες Α και Γ.

2. Υφιστάμενοι, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021, κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο διατηρούν το δικαίωμα πώλησης των προϊόντων που αναγράφονται στην άδειά τους.

Άρθρο 5
Αλλαγές και προσθήκες προϊόντων που πωλούνται από επαγγελματίες πωλητές στο υπαίθριο εμπόριο

1. Ο κάτοχος άδειας επαγγελματία πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο μπορεί να αιτείται την πρόσθεση ή την αφαίρεση από την άδειά του ειδών που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία ή τις κατηγορίες προϊόντων, του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021 (Α’ 207), που ήδη δραστηριοποιείται.

2. Ο κάτοχος άδειας επαγγελματία πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο, που δραστηριοποιείται στις κατηγορίες Α, Β, Γ και Δ του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021 (Α’ 207), μπορεί να αιτείται την αλλαγή κατηγορίας προϊόντων. Στην ως άνω αίτηση αναφέρονται τα είδη της κατηγορίας, εκ των κατηγοριών Α, Β, Γ και Δ, που ο επαγγελματίας πωλητής προτίθεται να πωλεί.

3. Οι αιτήσεις των παρ. 1 και 2 υποβάλλονται:
α) στο φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, εφόσον ο επαγγελματίας πωλητής δραστηριοποιείται σε λαϊκή αγορά,
β) στον κατά τόπο αρμόδιο δήμο, εφόσον ο επαγγελματίας πωλητής δραστηριοποιείται στο στάσιμο εμπόριο ή
γ) στην περιφέρεια δραστηριοποίησης, εφόσον ο επαγγελματίας πωλητής δραστηριοποιείται στο πλανόδιο εμπόριο.

2. Οι αιτήσεις των παρ. 1 και 2 εξετάζονται από την αρμόδια αρχή εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) έτη από την χορήγηση της άδειας στον παραγωγό πωλητή,
β) έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την τελευταία υποβολή αντίστοιχης αίτησης και
γ) ο πωλητής έχει δηλώσει στην αρμόδια φορολογική αρχή ότι ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα και έχει προστεθεί ο αντίστοιχος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο φορολογικό του προφίλ.

3. Η αρμόδια αρχή εγκρίνει την αίτηση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4849/2021 και όσα προβλέπονται από την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 67 του νόμου 4849/2021.

4. Η αρμόδια αρχή, κατόπιν της έγκρισης της αίτησης, ενημερώνει αμελλητί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά» Ο.Π.Σ.Α.Α. σχετικά με την προσθήκη ειδών στην άδεια του παραγωγού πωλητή ή την αφαίρεση ειδών από αυτή. Παράλειψη της ως άνω ενέργειας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).

Άρθρο 6
Στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα που αναρτάται στο σημείο πώλησης (πάγκο) ειδών από επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά

Στο σημείο πώλησης (πάγκος) παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την περ. ε’ του άρθρου 28 του ν. 4849/2021, αναρτάται σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο στον καταναλωτή και τα ελεγκτικά όργανα σημείο πινακίδα, με ελάχιστες διαστάσεις 1 μέτρο επί 0,40 μέτρα, όπου αναφέρονται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
α) η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» με κεφαλαία γράμματα,
β) το ονοματεπώνυμο του πωλητή,
γ) ο αριθμός άδειας παραγωγού πωλητή και
δ) ο αριθμός μητρώου στο Ο.Π.Σ.Α.Α..

2. Η πινακίδα κατασκευάζεται από ξύλο ή μέταλλο και είναι σταθερά προσαρτημένη (π.χ. καρφωμένη ή συγκολλημένη) στο σημείο πώλησης (πάγκο). Οι αναγραφές στην ως άνω πινακίδα πρέπει να είναι ευανάγνωστες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Άρθρο 7
Αντιστοίχιση ειδών που πωλούνται από επαγγελματίες πωλητές

1. Αντιστοίχιση πωλούμενων ειδών επαγγελματιών πωλητών του ν. 4497/2017 (Α’ 177) με τα είδη του ν. 4849/2021 (Α’ 207):
 

Α/Α Πωλούμενα είδη κατόχων άδειας επαγγελματία πωλητή του άρθρου 17 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) Πωλούμενα είδη κατόχων άδειας επαγγελματία πωλητή του ν. 4849/2021 (Α’ 207)
1 Α. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: α. Νωπά οπωροκηπευτικά, αυγά, ελιές, ελαιόλαδο, οίνος, μέλι, πουλερικά και κουνέλια.

β. Βιολογικά νωπά προϊόντα της υποκατηγορίας α’.

γ. Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα.

Κατηγορία Α

α) Καρποί δένδρων, β) κηπευτικά προϊόντα, γ) λαχανικά,

δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού,

ε) τυποποιημένο ελαιόλαδο, στ) εμφιαλωμένος οίνος,

ζ) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα.

η) αυγά,

θ) νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και κουνελιών, ι) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος

ια) γαλακτοκομικά προϊόντα, ιβ) τυποποιημένο μέλι,

ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη,

ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης.

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

2 Β. Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας. Κατηγορία Β

Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

3 Γ. Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγμένα τρόφιμα.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: α. Τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα, που διατηρούνται εκτός ψυγείου, καφές, οίνος, ελιές, ελαιόλαδο, μέλι.

β. Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα. γ. Κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως αλιεύματα, λαχανικά, κρεατικά, είδη σφολιάτας, παρασκευάσματα ζύμης.

Κατηγορία Α

α) Καρποί δένδρων,

β) κηπευτικά προϊόντα, γ) λαχανικά,

δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού,

ε) τυποποιημένο ελαιόλαδο, στ) εμφιαλωμένος οίνος,

ζ) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων (Β’ 2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα.

η) αυγά,

θ) νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και κουνελιών, ι) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος

ια) γαλακτοκομικά προϊόντα, ιβ) τυποποιημένο μέλι,

ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη, ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης.

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

4 Δ. Είδη Κηπουρικής.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: Καλλωπιστικά φυτά, χώμα, γλάστρες, πολλαπλασιαστικό υλικό, εργαλεία

και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.

Κατηγορία Γ

α) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία,

β) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου,

γ) γλάστρες, εργαλεία κηπουρικής και άλλα βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας,

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

5 Ε. Βιομηχανικά είδη. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

γενικά βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, ψεύτικα κοσμήματα

(φο μπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα μη ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες), είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας

Κατηγορία Δ

Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη (faux bijoux), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο και άλλα είδη χαρτιού.

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

6 ΣΤ. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από κατόχους καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου.

Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν μπορούν να αναπτύσσουν

τραπεζοκαθίσματα και για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος,

όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

Κατηγορία Ε

Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και ειδών κυλικείου από καντίνα ή φορητή εγκατάσταση έψησης χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

2. Αντιστοίχιση πωλούμενων ειδών επαγγελματιών πωλητών της παρ. 8 του άρθρου 14 του νόμου 4264/2014 (Α’ 118) με τα είδη του νόμου 4849/2021 (Α’ 207):
 

Α/Α Πωλούμενα είδη κατόχων άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 4264/2014 (Α’ 118) Πωλούμενα είδη κατόχων άδειας επαγγελματία πωλητή του ν. 4849/2021 (Α’ 207)
1 α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών Κατηγορία Α

α) Καρποί δένδρων,

β) κηπευτικά προϊόντα, γ) λαχανικά,

δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού,

ε) τυποποιημένο ελαιόλαδο, στ) εμφιαλωμένος οίνος,

ζ) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα. η) αυγά,

θ) νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και κουνελιών, ι) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος

ια) γαλακτοκομικά προϊόντα, ιβ) τυποποιημένο μέλι,

ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη, ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης.

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

2 α) κομμένων ανθέων β) βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και

τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων

Κατηγορία Γ

α) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία,

β) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου,

γ) γλάστρες, εργαλεία κηπουρικής και άλλα βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας,

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Κατηγορία Α

α) Καρποί δένδρων,

β) κηπευτικά προϊόντα, γ) λαχανικά,

δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού,

ε) τυποποιημένο ελαιόλαδο, στ) εμφιαλωμένος οίνος,

ζ) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά

ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα. η) αυγά,

θ) νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και κουνελιών, ι) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος

ια) γαλακτοκομικά προϊόντα, ιβ) τυποποιημένο μέλι,

ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη, ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης.

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

3 γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας) Κατηγορία Β

Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

4 δ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας

_ αλιευμάτων

δ) λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων ζύμης

Κατηγορία Β

Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Κατηγορία Α

α) Καρποί δένδρων,

β) κηπευτικά προϊόντα, γ) λαχανικά,

δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού,

ε) τυποποιημένο ελαιόλαδο, στ) εμφιαλωμένος οίνος,

ζ) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα. η) αυγά,

θ) νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και κουνελιών, ι) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος

ια) γαλακτοκομικά προϊόντα, ιβ) τυποποιημένο μέλι,

ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη, ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης.

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

5 ε) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις) Κατηγορία Ε

Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και ειδών κυλικείου από καντίνα ή φορητή εγκατάσταση έψησης χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

6 στ) μέσων συσκευασίας (χάρτινες _ πλαστικές σακούλες), εκμετάλλευση χημικών τουαλετών Κατηγορία Δ

Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη (faux bijoux), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο και άλλα είδη χαρτιού.

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

7 ζ)ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια) Κατηγορία Δ Βιομηχανικά είδη πλην

ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη (faux bijoux), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο και άλλα είδη χαρτιού.

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

8 η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα) Κατηγορία Δ Βιομηχανικά είδη πλην

ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη (faux bijoux), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο και άλλα είδη χαρτιού.

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

9 θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου) Κατηγορία Γ

α) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία,

β) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου,

γ) γλάστρες, εργαλεία κηπουρικής και άλλα βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας,

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

10 ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά), καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ Κατηγορία Α

α) Καρποί δένδρων,

β) κηπευτικά προϊόντα, γ) λαχανικά,

δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού,

ε) τυποποιημένο ελαιόλαδο, στ) εμφιαλωμένος οίνος,

ζ) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα. η) αυγά,

θ) νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και κουνελιών, ι) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος

ια) γαλακτοκομικά προϊόντα, ιβ) τυποποιημένο μέλι,

ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη, ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης.

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

11 ι)χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας Κατηγορία Δ Βιομηχανικά είδη πλην

ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη (faux bijoux), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο και άλλα είδη χαρτιού.

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

3. Αντιστοίχιση συνδυαστικής πώλησης πωλούμενων ειδών επαγγελματιών πωλητών της παρ. 9 του άρθρου 14 του νόμου 4264/2014 (Α’ 118) με τα είδη του νόμου 4849/2021 (Α’ 207):
 

Α/Α Συνδυαστική πώληση ειδών σύμφωνα με τον ν. 4264/2014 (παρ 9, άρθρο 14) Συνδυαστική πώληση ειδών, σύμφωνα με τον ν. 4849/2021 (Α’ 207)
1 Κατηγορίες α, β, ι:

α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων

β) βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό

σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά

ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά),

καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ.

Κατηγορία Α

α) Καρποί δένδρων,

β) κηπευτικά προϊόντα, γ) λαχανικά,

δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού,

ε) τυποποιημένο ελαιόλαδο, στ) εμφιαλωμένος οίνος,

ζ) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από

το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα.

η) αυγά,

θ) νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και κουνελιών,

ι) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος ια) γαλακτοκομικά προϊόντα,

ιβ) τυποποιημένο μέλι,

ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη, ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης.

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

2 Κατηγορίες ε και στ:

ε) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις),

στ) μέσων συσκευασίας (χάρτινες _ πλαστικές σακούλες), εκμετάλλευση χημικών τουαλετών,

Κατηγορία Ε

Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και ειδών κυλικείου από καντίνα ή φορητή εγκατάσταση έψησης χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

ή

Κατηγορία Δ

Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη (faux bijoux), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα

σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο και άλλα είδη χαρτιού.

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

3 Κατηγορίες ζ’, η’ και θ’:

ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια),

η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα),

θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου).

Κατηγορία Δ

Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη (faux bijoux), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα

σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο και άλλα είδη χαρτιού.

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

ή Κατηγορία Γ

α) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία,

β) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου,

γ) γλάστρες, εργαλεία κηπουρικής και άλλα βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας,

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του

πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

4. Σε υφιστάμενες, κατά τη έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021, επαγγελματικές άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου στις οποίες η αναγραφή των πωλούμενων ειδών δεν αντιστοιχεί στις κατηγορίες ειδών του άρθρου 17 του ν. 4497/2017, τα αναγραφόμενα σε αυτές προϊόντα αντιστοιχίζονται προς τις κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 2 της παρούσας περί συνδυαστικής πώλησης.

5. Η αντιστοίχιση των πωλούμενων ειδών διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές έκδοσης και ανανέωσης των αδειών επαγγελματιών πωλητών, ανά μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου, οι οποίες ενημερώνουν το πληροφοριακό σύστημα και τα στοιχεία της άδειας του επαγγελματία πωλητή.»

Δείτε την απόφαση στο αρχείο του κόμβου