Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού αντι ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου έως 31.12.2021

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζεται το ακόλουθο θέμα :

Για το χρονικό διάστημα από 1.10.2021 έως και 31.12.2021, δεν εφαρμόζεται το πλαίσιο αναφορικά με τη σύνταξη Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή με αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα (απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού).

Αιτιολογική

Η αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα για περιορισμένο χρονικό -διάστημα στις δικαιοπραξίες ακινήτων να επισυνάπτεται βεβαίωση -μηχανικού. Με τον τρόπο αυτό εναπόκειται στην κρίση των μερών, αν επιθυμούν να προχωρήσουν στη σύνταξη ταυτότητας για το ακίνητο που αφορά η δικαιοπραξία ή αν επιθυμούν η συμβολαιογραφική πράξη να συνοδευτεί από βεβαίωση μηχανικού. Στόχος είναι να αποφευχθούν καθυστερήσεις στη σύναψη των συμβολαίων ακινήτων που δημιουργούνται λόγω της μη εξοικείωσης με την καταχώρηση της ταυτότητας κτιρίων.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 4
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων – Τροποποίηση άρθρου 62 του ν. 4495/2017

Στο άρθρο 62 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται τελευταίο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 62

Μεταβατικές διατάξεις – Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Τμήματος Β1

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 54 έως 61 του παρόντος.

Από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 δύναται, αντί των οριζομένων στο παρόν κεφάλαιο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 83.».

Άρθρο 5

Προσδιορισμός κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα έτη 2021 έως 2030 – Τροποποίηση υποπερ. (α) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006

Στην υποπερ. (α) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’129), περί κατανομής των εσόδων από πλειστηριασμούς αδιαθέτων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, απαλείφεται το προβλεπόμενο ελάχιστο ποσοστό και η υποπερ. (α) διαμορφώνεται ως εξής:

(α) Ποσοστό των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).