Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Υποβολή συμπληρωματικών ΑΠΔ για την ασφάλιση εργαζομένων στους Κλάδους και τους αντίστοιχους Τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

Με το νέο Γενικό Έγγραφο 331864/14-07-2022 και σε συνέχεια της εγκυκλίου 11/2020 του e-Ε.Φ.Κ.Α. με θέμα: «Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), από 1/12/2013, των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Τ.Α. Υ. Τ. Ε. Κ Ω.» καλούνται οι αντίστοιχοι εργοδότες να υποβάλουν, σε μαγνητικό μέσο, Συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. για τις μισθολογικές περιόδους 01/2017 – 1/2020, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος και μηχανογραφική επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για την αναδρομική ασφάλιση των εργαζομένων τους στους Κλάδους και τους αντίστοιχους Τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και ακολούθως να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής τυχόν αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στους δικαιούχους. 

Η υποβολή των εν λόγω συμπληρωματικών Α.Π.Δ. θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ως εξής:
– 2017 (μισθολ. περίοδοι 01/2017 – 12/2017) μέχρι την Τρίτη 01/11/2022,
– 2018 (μισθολ. περίοδοι 01/2018 – 12/2018) μέχρι την Τετάρτη 01/03/2023
– 2019 (μισθολ. περίοδοι 01/2019 – 12/2019) καθώς και ο Ιανουάριος 2020 (μισθολ. περίοδος 01/2020) μέχρι την Πέμπτη 01/06/2023 άλλως θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ασφαλιστική νομοθεσία κυρώσεις για εκπρόθεσμη υποβολή τους.

Για διευκόλυνση των εργοδοτών και την αποφυγή επιβάρυνσης του έργου των υπηρεσιών ασφάλισης – εισφορών των οικείων Τοπικών Διευθύνσεων e-Ε.Φ.Κ.Α. η διαδικασία υποβολής των συγκεκριμένων Α.Π.Δ. διαφοροποιείται, αφού οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες θα πρέπει, εντός της τασσόμενης προθεσμίας, να τις παραδόσουν, κατόπιν συνεννόησης, στη Δ/νση Εισφορών Μισθωτών ([email protected]) του e-Ε.Φ.Κ.Α. και όχι στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλισης – εισφορών.

Source