Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην περίπτωση κατά την οποία οι τράπεζες προχωρούν στη σύσταση άλλων (μητρικών) εταιρειών

Με τροπολογία στο νομοσχέδιο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.» διασαφηνίζεται το ζήτημα της υπογραφής των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην περίπτωση κατά την οποία οι τράπεζες προχωρούν στη σύσταση άλλων (μητρικών) εταιρειών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συμπληρώνεται η διάταξη για τη λήψη από τη γενική συνέλευση, έγκυρης απόφασης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο και για τις περιπτώσεις που οι τράπεζες, προχωρούν στη σύσταση άλλων εταιρειών (μητρικών), στο πλαίσιο αποσχίσεων τραπεζικών κλάδων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 3
Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 147 του ν. 4548/2018

Η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 147 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), περί της υπογραφής ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τροποποιείται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:
α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α’ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα ή για μητρική εταιρεία πιστωτικού ιδρύματος, και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το διοικητικό συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.».