Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Υποχρέωση εγγραφής επιχειρήσεων σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης – Ποιους αφορά – Ενημέρωση από ΕΟΑΝ

Δείτε την παρακάτω επιστολή 5411/4-11-2021 του ΕΟΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης) σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) από υπόχρεα μέλη των Επιμελητηρίων:

Αθήνα, 04/11/2021
Αρ. Πρωτ.: 5411


ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση των μελών σας ως προς την υποχρέωση εγγραφής τους σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), Ν. 4819/123/Α/2021»

Αξιότιμοι/ες,

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4819/2021 η συμμετοχή των υπόχρεων παραγωγών (όπως προσδιορίζονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου) σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), πραγματοποιείται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με τον φορέα ΣΣΕΔ. Η συμμετοχή σε ΣΣΕΔ: α) παρέχει το δικαίωμα στον υπόχρεο να χρησιμοποιεί σήμανση με την ένδειξη που περιγράφεται στη σύμβαση ως απόδειξη της ένταξής του στο ΣΣΕΔ, β) απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή προϊόντων.

Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται οι υπόχρεοι της παρ. 1 (παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.4819/2021).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους υπόχρεους παραγωγούς υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. https://www.eoan.gr/εμπα/ποιούς-αφορά/ και https://www.eoan.gr/εμπα/ενημερωτικό-για-επιχειρήσεις/

Με την παρούσα σας καθιστούμε γνωστό πως στα πλαίσια του ελεγκτικού ρόλου του Οργανισμού μας, θα προβούμε στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 1 του εν θέματι Νόμου: «1. Στον υπόχρεο που παραβαίνει την παρ. 1 του άρθρου 11 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με τις ελάχιστες χρηματικές εισφορές της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13, που ισχύουν κατά τη διαπίστωση της παράβασης, τις οποίες θα κατέβαλε σε ΣΣΕΔ για το χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που ο παραγωγός συμμορφώνεται αυτοβούλως με την υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11 εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το χρηματικό πρόστιμο περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στις χρηματικές εισφορές του τελευταίου ημερολογιακού έτους….» στους υπόχρεους μέλη σας που δε συμμορφώνονται με τα διαλαμβανόμενα στο Νόμο.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς έγκαιρη ενημέρωση των μελών σας.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας ενημερώνει με τη σειρά του σχετικά:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την υποχρέωση εγγραφής επιχειρήσεων σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)
Ενημέρωση ΕΟΑΝ

Αγαπητά Μέλη,
 
Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με την από 04/11/2021 επιστολή του προς τα Επιμελητήρια, με τίτλο “Ενημέρωση των μελών σας ως προς την υποχρέωση εγγραφής τους σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), Ν. 4819/2021

αναφέρει ότι:
Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΜΠΑ), καλούνται να συνάψουν σύναψη σύμβασης συνεργασίας με αντίστοιχα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ).

Η σύμβαση συνεργασίας:
α) Παρέχει το δικαίωμα στον υπόχρεο να χρησιμοποιεί σήμανση με την ένδειξη που περιγράφεται στη σήμανση ως απόδειξη της ένταξής του στο ΣΣΕΔ και
β) Απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών και προϊόντων.

Παράλληλα, ο ΕΟΑΝ, ενημερώνει ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων με τα παραπάνω,
→ στο πλαίσιο του ελεγκτικού του ρόλου, θα προβεί σε επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, με διοικητικό πρόστιμο ίσο με τις ελάχιστες χρηματικές εισφορές που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε ετών, όπως αυτές ισχύουν κατά τη διαπίστωση της παράβασης.
→ Σε περίπτωση που ο υπόχρεος συμμορφώνεται αυτοβούλως με την παραπάνω υποχρέωση εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου 4819/2021, το χρηματικό ποσό περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στις ημερολογιακές εισφορές του τελευταίου έτους.

Ποιους αφορά (Ενημέρωση ΕΟΑΝ)

Στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) εγγράφονται υποχρεωτικά:

[παρ. 5, άρ. 11 ν. 4819/2021 & παρ. 1, αρ. 2, ΥΑ 181504/16 (ΦΕΚ 2454 Β/9-8-16)]

Οι παραγωγοί συσκευασιών δηλαδή:
α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, τα οποία κατ’ επάγγελμα:
αα) συσκευάζουν αγαθά ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία αγαθών για λογαριασμό τους ή εισάγουν συσκευασμένα αγαθά, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ-αποστάσεως σύμβασης, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994 (Α’ 191), με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά,
αβ) κατασκευάζουν ή εισάγουν συσκευασίες, οι οποίες προορίζονται να γεμίζονται σε σημείο πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των σακουλών μεταφοράς.
β) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε τρίτη χώρα, τα οποία πωλούν κατ’ επάγγελμα στην Ελλάδα, απευθείας σε νοικοκυριά ή άλλους χρήστες πλην των νοικοκυριών, συσκευασίες ή/και συσκευασμένα αγαθά, μέσω συμβάσεων εξ αποστάσεως, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994.
γ) Με την επιφύλαξη της περ. δ’, στην περίπτωση εισαγωγών αγαθών από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες προς την Ε.Ε. με τη χρήση ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως πλατφόρμα, διαδικτυακή πύλη ή παρόμοια μέσα, ιδίως με χρήση εγκαταστάσεων παρόχων υπηρεσιών διεκπεραίωσης, η ευθύνη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από ΠΔΕΠ βαρύνει τον φορολογικό αντιπρόσωπο, όπου αυτός προβλέπεται,, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 2859/2000 (Α’ 248)
δ) Στην περίπτωση εξ αποστάσεως πώλησης αγαθών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας τα οποία εμπίπτουν σε ΠΔΕΠ, η υποχρέωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από ΠΔΕΠ βαρύνει τη διαδικτυακή πλατφόρμα πώλησης, εκτός εάν ο πωλητής του αγαθού προσκομίζει στη διαδικτυακή πλατφόρμα πώλησης πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγού (ΕΜΠΑ). Η διαδικτυακή πλατφόρμα πώλησης, μεταξύ άλλων: δα) συμβάλλεται με ΣΕΔ, δβ) εγγράφεται στο ΕΜΠΑ, δγ) καταβάλει χρηματοδοτική εισφορά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής σύμβασης με το ΣΕΔ. Η εισφορά υπολογίζεται με βάση την ποσότητα, το είδος και την κατηγορία των προϊόντων, όπως εξειδικεύεται στο οικείο ΠΔΕΠ και διασφαλίζει ότι καλύπτονται όλα τα στοιχεία κόστους της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 9.

(παρ 2 άρθρο 84 του ν.4819/2021 ως ισχύει)

Οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, δηλαδή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, διαθέτει, για πρώτη φορά και κατ’ επάγγελμα στην αγορά, ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι ενσωματωμένες σε συσκευές ή οχήματα, ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης τεχνικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις σχετικά με την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις (πωλήσεις).

[παρ. 12, άρθρο 2, ΚΥΑ με αρ. 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625 Β/11-10-2010)]

Οι παραγωγοί ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), δηλαδή οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο:
(i) είναι εγκατεστημένο στη χώρα και κατασκευάζει ΗΗΕ με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ, τον οποίο διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εντός της ελληνικής επικράτειας,
(ii) είναι εγκατεστημένο στη χώρα και μεταπωλεί εντός της ελληνικής επικράτειας με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν θεωρείται «παραγωγός» εφόσον η μάρκα του παραγωγού αναγράφεται στον εξοπλισμό σύμφωνα με το σημείο (i),
(iii) είναι εγκατεστημένο στη χώρα και διαθέτει στην αγορά κατ’ επάγγελμα ΗΗΕ από τρίτη χώρα ή από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή
(iv) πωλεί ΗΗΕ στη χώρα μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας απευθείας σε ιδιωτικά νοικοκυριά ή σε χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών και είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας.

[παρ. 1 (στ), άρθρο 3, ΚΥΑ ΗΠ 23615/651/Ε.103/2014]

Οι παραγωγοί οχημάτων, δηλαδή, ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας του οχήματος, αλλά και των ανταλλακτικών των οχημάτων και του καταλυτικού του μετατροπέα

(παρ. 7 του αρ. 2 του ΠΔ 116/2004, όπως ισχύει).

Οι παραγωγοί ελαστικών, δηλαδή, ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας του ελαστικού, είτε αυτό εισάγεται / κατασκευάζεται ως αυτοτελές προϊόν είτε αποτελεί μέρος του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγέων μεταχειρισμένων ελαστικών

(παρ. 6, αρ. 2, του ΠΔ 109/2004)

Οι παραγωγοί λιπαντικών ελαίων, δηλαδή, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει λιπαντικά έλαια ή αυτός του οποίου η επωνυμία αναγράφεται στο τελικό προϊόν (παρ. 8, αρ. 2 του ΠΔ 82/2004), αλλά και αυτός που εισάγει λιπαντικά έλαια, αφού στη Διαχείριση Λιπαντικών Ελαίων περιλαμβάνεται τόσο η παραγωγή λιπαντικών ελαίων, αλλά και η διάθεση στην αγορά (εμπορία), συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής λιπαντικών ελαίων προκειμένου να καταλήξουν στο χρήστη ή στο τελικό καταναλωτή.

(παρ. 7, αρ. 2 του ΠΔ 82/2004)