Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης αποθεμάτων σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους τομείς

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Επιβάλλεται, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, που μπορεί με υ.α. να παρατείνεται, υποχρέωση στις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, να υποβάλλουν εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης υ.α., δήλωση με τα στοιχεία αποθεμάτων των οριζόμενων αγαθών.

β. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης επισύρει αθροιστική επιβολή κυρώσεων, ως εξής:
α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς και
β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

γ. Με κ.υ.α. μπορούν να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων, τα στοιχεία των αποθεμάτων, η διαδικασία του ελέγχου, τα αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων όργανα, η κλιμάκωση των κυρώσεων ανάλογα με τη βαρύτητά τους καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Αιτιολογική έκθεση
    
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

    
Με το προτεινόμενο άρθρο 1 θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης αποθεμάτων σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους τομείς. Επιπλέον, καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των σχετικών δηλώσεων, οι κυρώσεις που επιβάλλονται και οι αρμόδιες αρχές.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
   
Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 1: Μέσα στο τοπίο αβεβαιότητας που έχει διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο, μετά την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος μεταξύ άλλων, προκαλεί διαταράξεις στις αγορές του αγροδιατροφικού τομέα, προτάσσεται η διαφύλαξη της σταθερότητας, ώστε να αποτραπούν τυχόν δυσμενείς συνέπειες στην επισιτιστική ασφάλεια. Ειδικότερα με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης αποθεμάτων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, οι αγορές των οποίων διαταράσσονται κατά την τρέχουσα κρίση.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασμάτων, λιπάσματα, ζωοτροφές, ωμά δημητριακά, άλευρα, ηλίανθος, ορισμένα φυτικά έλαια), όσους απέκτησαν οικόπεδο κατ’ εφαρμογή του από 24.4.1985 π.δ., αλλά δεν τήρησαν τους όρους των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 αυτού και επιθυμούν να διατηρήσουν την κυριότητα του παραχωρηθέντος οικοπέδου, τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), τον Δήμο και τους κατοίκους Μαραθώνα, το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και τους πολίτες που επιθυμούν να προβάλουν αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην Ελληνική Επικράτεια, υποβάλλουν εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από τη δημοσίευση της κοινής απόφασης της παρ. 6, δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 3, με τα στοιχεία αποθεμάτων σε:

α) πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασμάτων,

β) λιπάσματα,

γ) ζωοτροφές,

δ) ωμά δημητριακά παντός είδους και ιδίως σιτάρι ή σμιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι, εδώδιμο φαγόπυρο,

ε) άλευρα και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού και αλεύρια δημητριακών, στ) ηλίανθο, και

ζ) φυτικά έλαια, εκτός από το ελαιόλαδο, και ιδίως ηλιέλαιο (έλαιο ηλιοτροπίου), φοινικέλαιο και αραβοσιτέλαιο.

2. Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 υποβάλλουν κατ’ ελάχιστο τα εξής στοιχεία:
α) την ποσότητα των αποθεμάτων, σε κιλά για τα στερεά, σε λίτρα για τα υγρά και σε τεμάχια όπου ενδείκνυται,
β) τη χώρα προέλευσης των προϊόντων,
γ) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα,
δ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της.

3. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ). Η πρόσβαση γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου των υπόχρεων επιχειρήσεων ή, εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν, μέσω των κωδικών πρόσβασης στο «TAXIS».

4. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, σύμφωνα με το παρόν επισύρει την αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως εξής:

α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς, και

β) διοικητικό πρόστιμο ύφους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

5. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων της παρ. 1, την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4 και τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους στοιχείων της παρ. 2, ορίζονται κατά περίπτωση με την κοινή απόφαση της παρ. 6 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή και η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύναται να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων της παρ. 1, τα στοιχεία των αποθεμάτων της παρ. 2, που υποβάλλονται με τις δηλώσεις της παρ. 3, η επικαιροποίηση των δηλώσεων των περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 2, οι αρμόδιες αρχές της παρ. 5, η διαδικασία του ελέγχου, τα αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4 όργανα, η κλιμάκωση των κυρώσεων ανάλογα με τη βαρύτητά τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

7. Οι υποχρεώσεις του παρόντος ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών (3) επιπλέον, κάθε φορά, μηνών.