Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B και στη Γαλλία

Μετά την Ιταλία και η Γαλλία παίρνει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκό συμβούλιο για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση Β2Β.

Η απόφαση με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 218 και 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.

Η Γαλλία υποστηρίζει ότι η θέσπιση γενικευμένης υποχρέωσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα αποφέρει οφέλη στο επίπεδο της καταπολέμησης της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας («ΦΠΑ»). Η υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων σε συνδυασμό με τη διαβίβαση πρόσθετων δεδομένων για κάθε συναλλαγή θα επιτρέψει στη φορολογική διοίκηση να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο την αντιστοιχία μεταξύ δηλωθέντος και εισπραχθέντος ΦΠΑ και μεταξύ εκδιδόμενου και λαμβανόμενου τιμολογίου, βελτιώνοντας την ικανότητα της διοίκησης να προλαμβάνει και να καταπολεμά την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Θα αυξήσει επίσης την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέποντας στους αρμόδιους χάραξης της οικονομικής πολιτικής να ακολουθούν όσο το δυνατόν εγγύτερα την οικονομική πραγματικότητα.
 
Η Γαλλία θεωρεί ότι η υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων θα διευκολύνει την οικειοθελή συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία. Θα καταστήσει επίσης ευκολότερη τη συμμόρφωση των υποκείμενων στον φόρο με τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς θα επιτρέπει την εκ των προτέρων συμπλήρωση των δηλώσεων. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα προσφέρει και άλλα πλεονεκτήματα στους υποκείμενους στον φόρο, όπως μείωση των χρόνων πληρωμής, μείωση του κόστους εκτύπωσης και των ταχυδρομικών τελών, μείωση του κόστους και των καθυστερήσεων κατά την επεξεργασία των δεδομένων τιμολόγησης και μείωση του κόστους αποθήκευσης. Οι εξοικονομήσεις κόστους και τα πλεονεκτήματα που θα αποκομίσουν οι υποκείμενοι στον φόρο από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα αντισταθμίσουν σε μεγάλο βαθμό την αρχική επένδυση που θα υποχρεωθούν να πραγματοποιήσουν για να προσαρμόσουν τα συστήματά τους.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/133 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Ιανουαρίου 2022

με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 218 και 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (1), και ιδίως το άρθρο 395 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με επιστολές που πρωτοκολλήθηκαν στην Επιτροπή στις 12 Απριλίου 2021 και στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, η Γαλλία ζήτησε την άδεια να θεσπίσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 218 και 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ («ειδικό μέτρο») ώστε να θεσπίσει υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλους τους υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Γαλλίας. Η υποχρέωση αυτή καλύπτει τα τιμολόγια που εκδίδονται στο πλαίσιο συναλλαγών μεταξύ υποκειμένων στον φόρο. Η άδεια ζητήθηκε για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

(2)

Η Επιτροπή διαβίβασε το αίτημα της Γαλλίας στα άλλα κράτη μέλη με επιστολές της 29ης Σεπτεμβρίου 2021. Με επιστολή της 30ής Σεπτεμβρίου 2021, η Επιτροπή γνωστοποίησε στη Γαλλία ότι διέθετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγηση του αιτήματος.

(3)

Η Γαλλία υποστηρίζει ότι η θέσπιση γενικευμένης υποχρέωσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα αποφέρει οφέλη στο επίπεδο της καταπολέμησης της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας («ΦΠΑ»). Η υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων σε συνδυασμό με τη διαβίβαση πρόσθετων δεδομένων για κάθε συναλλαγή θα επιτρέψει στη φορολογική διοίκηση να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο την αντιστοιχία μεταξύ δηλωθέντος και εισπραχθέντος ΦΠΑ και μεταξύ εκδιδόμενου και λαμβανόμενου τιμολογίου, βελτιώνοντας την ικανότητα της διοίκησης να προλαμβάνει και να καταπολεμά την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Θα αυξήσει επίσης την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέποντας στους αρμόδιους χάραξης της οικονομικής πολιτικής να ακολουθούν όσο το δυνατόν εγγύτερα την οικονομική πραγματικότητα.

(4)

Η Γαλλία θεωρεί ότι η υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων θα διευκολύνει την οικειοθελή συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία. Θα καταστήσει επίσης ευκολότερη τη συμμόρφωση των υποκείμενων στον φόρο με τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς θα επιτρέπει την εκ των προτέρων συμπλήρωση των δηλώσεων. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα προσφέρει και άλλα πλεονεκτήματα στους υποκείμενους στον φόρο, όπως μείωση των χρόνων πληρωμής, μείωση του κόστους εκτύπωσης και των ταχυδρομικών τελών, μείωση του κόστους και των καθυστερήσεων κατά την επεξεργασία των δεδομένων τιμολόγησης και μείωση του κόστους αποθήκευσης. Οι εξοικονομήσεις κόστους και τα πλεονεκτήματα που θα αποκομίσουν οι υποκείμενοι στον φόρο από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα αντισταθμίσουν σε μεγάλο βαθμό την αρχική επένδυση που θα υποχρεωθούν να πραγματοποιήσουν για να προσαρμόσουν τα συστήματά τους.

(5)

Λαμβανομένων υπόψη του ευρέος πεδίου εφαρμογής και του καινοτόμου χαρακτήρα του ειδικού μέτρου, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του ειδικού μέτρου στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ και στους υποκείμενους στον φόρο. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που η Γαλλία θεωρήσει ότι η παράταση του ειδικού μέτρου είναι αναγκαία, θα πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση παράτασης συνοδευόμενη από έκθεση που περιλαμβάνει την αξιολόγηση του ειδικού μέτρου σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά του στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ καθώς και στην απλούστευση της είσπραξης των φόρων.

(6)

Το ειδικό μέτρο δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα των υποκείμενων στον φόρο να λαμβάνουν έντυπα τιμολόγια στην περίπτωση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.

(7)

Το ειδικό μέτρο θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένο, ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσον είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό σε σχέση με τους στόχους του.

(8)

Το ειδικό μέτρο είναι ανάλογο προς τους επιδιωκόμενους στόχους, δεδομένου ότι είναι χρονικά περιορισμένο και θα εφαρμοστεί σταδιακά. Από το 2024, η υποχρέωση παραλαβής ηλεκτρονικών τιμολογίων θα ισχύει για όλους τους υποκείμενους στον φόρο. Η υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων θα αρχίσει να ισχύει το 2024 για τις μεγάλες επιχειρήσεις, το 2025 για τις επιχειρήσεις με 250 έως 4 999 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών κάτω του 1,5 δισεκατ. EUR και το 2026 για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποκείμενων στον φόρο που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις που προβλέπεται στο άρθρο 282 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Επιπλέον, το ειδικό μέτρο δεν ενέχει τον κίνδυνο μετατόπισης της απάτης σε άλλους τομείς ή σε άλλα κράτη μέλη.

(9)

Το ειδικό μέτρο δεν θα έχει αρνητική επίπτωση στα συνολικά φορολογικά έσοδα που εισπράττονται στο στάδιο της τελικής κατανάλωσης και δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους ιδίους πόρους της Ένωσης που προέρχονται από τον ΦΠΑ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 218 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, επιτρέπεται στη Γαλλία να αποδέχεται ως τιμολόγια έγγραφα ή μηνύματα που έχουν εκδοθεί από υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Γαλλίας μόνον εφόσον τα εν λόγω έγγραφα ή μηνύματα διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 2

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, επιτρέπεται στη Γαλλία να θεσπίσει διάταξη σύμφωνα με την οποία η χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων που εκδίδονται από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Γαλλίας δεν υπόκειται στην αποδοχή της χρήσης ηλεκτρονικών τιμολογίων από τον αποκτώντα τα αγαθά ή τον λήπτη των υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της Γαλλίας.

Άρθρο 3

Η Γαλλία κοινοποιεί στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα εφαρμογής των ειδικών μέτρων παρέκκλισης που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2.

Άρθρο 4

1.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της.

2.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

3.   Εάν η Γαλλία θεωρεί ότι η παράταση των ειδικών μέτρων παρέκκλισης από τα άρθρα 1 και 2 είναι αναγκαία, θα ζητήσει από την Επιτροπή παράταση υποβάλλοντας ταυτοχρόνως έκθεση όπου θα αξιολογείται το κατά πόσον τα εθνικά μέτρα του άρθρου 3 ήταν αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ και στην απλούστευση της είσπραξης των φόρων. Η εν λόγω έκθεση θα αξιολογεί τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών στους υποκείμενους στον φόρο και ιδίως το αν τα μέτρα αυξάνουν τον διοικητικό τους φόρτο και το κόστος τους.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. BEAUNE