Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Υποχρεωτικό self-test για όλο το προσωπικό του Δημοσίου – Τι αλλάζει για την εβδομάδα από 25.5 έως 30.5.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.32207/24.5.2021 με την οποία τροποποιείται η  Δ1α/Γ.Π.οικ.26390/24.4.2021 Κ.Υ.Α. σχετικά με την «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας»

Οι τροποποιήσεις έχουν ως εξής :

Άρθρο μόνο

1. Στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.26390/24.4.2021 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Το άρθρο 1, περί του πεδίου εφαρμογής, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για όλο το προσωπικό του Δημοσίου που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πάγια αντιμισθία ή με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, ιδίως πρακτική άσκηση, σε υπηρεσίες φορέων που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθώς και στους δικαστικούς υπαλλήλους, εφόσον τα καθήκοντα του προσωπικού αυτού ασκούνται με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας του και οι εργαζόμενοι αυτοί είναι απογεγραμμένοι στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 πάσης φύσεως απασχολούμενοι, για τους οποίους προβλέπονται αντίστοιχες ρυθμίσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 2, 46 και 96 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).».

β) Η παρ. 1 του άρθρου 7, περί των μεταβατικών διατάξεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Από τις 25.5.2021 έως τις 29.5.2021 στα πρόσωπα του άρθρου 1 διανέμονται δωρεάν δύο (2) αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test), μία για την εβδομάδα από 24.5.2021 έως 30.5.2021 και μία για την εβδομάδα από 31.5.2021 έως 6.6.2021.

β) Για την εβδομάδα από 24.5.2021 έως 30.5.2021 δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία και τα πρόσωπα του άρθρου 1 μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 εντός του χρονικού διαστήματος από 24.5.2021 έως 30.5.2021.

γ) Προμήθεια δωρεάν αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου (self test), σύμφωνα με την περ. α), δικαιούται το προσωπικό του άρθρου 1, ανεξαρτήτως της προϋποθέσεως παροχής εργασίας με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας, χωρίς υποχρέωση δήλωσης αποτελέσματος και οιασδήποτε περαιτέρω δυσμενούς συνέπειας, εφόσον κατά το χρονικό διάστημα από 24.5.2021 έως 6.6.2021 δεν παρασχεθεί εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.».

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.26390/24.4.2021 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει

—-

Σημείωση κόμβου : Αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται στις κάτωθι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄εξουσιοδότηση των  άρθρων 2, 46 και 96 του ν. 4790/2021  :
Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/17.5.2021 – Εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό σχολικών μονάδων.
Δ1α/ΓΠ.οικ.29696/12.5.2021 – Εκπαιδευτικό προσωπικό ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, κ.λπ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/7.5.2021 – Εκπαιδευτικό προσωπικό Ανωτάτων σχολών, κ.λπ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.24526/18.4.2021 – Υπαλλήλους ΚΕΠ – καθαριότητας – δικαστικούς και ΟΤΑ «Βοήθεια στο σπίτι»
Δ1α/ΓΠ.οικ.24527/184.2021 – Δικαστικοί εισαγγελικοί λειτουργοί στρατιωτικοί δικαστές

Δ1α/ΓΠ.οικ.26389/24.4.2021 – Ναυτικοί  – μέλη πληρώματος πλοίων
– Δ1α/ΓΠ.οικ.26394/25.4.2021 –  Θρησκευτικοί λειτουργοί και βοηθητικό προσωπικό χώρων λατρείας)