Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Φιλανδία – Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικούς λέβητες

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή ενέκρινε στην Φιλανδία τη δυνατότητα να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για
α) αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικούς λέβητες που παράγουν θερμότητα για το δίκτυο τηλεθέρμανσης·
β) αντλίες θερμότητας με ονομαστική θερμική ισχύ τουλάχιστον 0,5 MW μη συνδεδεμένες στο δίκτυο τηλεθέρμανσης·
γ) αντλίες ανακυκλοφορίας νερού σε μονάδες γεωθερμικής θέρμανσης.

Ακολουθεί η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/1004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2022 με την οποία χορηγείται έγκριση στη Φινλανδία να εφαρμόσει μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε ορισμένες αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικούς λέβητες και αντλίες ανακυκλοφορίας νερού σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 19,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με επιστολή της 6ης Αυγούστου 2021, η Φινλανδία, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, ζήτησε έγκριση να εφαρμόσει μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικούς λέβητες που παράγουν θερμότητα για το δίκτυο τηλεθέρμανσης, σε αντλίες θερμότητας με ονομαστική θερμική ισχύ τουλάχιστον 0,5 MW μη συνδεδεμένες στο δίκτυο τηλεθέρμανσης, καθώς και σε αντλίες ανακυκλοφορίας νερού σε μονάδες γεωθερμικής θέρμανσης. Οι φινλανδικές αρχές παρείχαν πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις προς υποστήριξη του αιτήματος στις 4 Νοεμβρίου 2021, στις 26 Ιανουαρίου 2022 και στις 16 Φεβρουαρίου 2022.

(2)  Μέσω του υπό εξέταση μειωμένου συντελεστή, η Φινλανδία στοχεύει στην αύξηση του εξηλεκτρισμού του τομέα τελικής χρήσης της θέρμανσης και στην προώθηση της παραγωγής θερμότητας χωρίς καύση με σκοπό τη μείωση των εκπομπών. Η αυξημένη χρήση εγκαταστάσεων θέρμανσης που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια αναμένεται να αποφέρει περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη.

(3) Το να επιτραπεί στη Φινλανδία να εφαρμόσει μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικούς λέβητες που παράγουν θερμότητα για το δίκτυο τηλεθέρμανσης, σε αντλίες θερμότητας με ονομαστική θερμική ισχύ τουλάχιστον 0,5 MW μη συνδεδεμένες στο δίκτυο τηλεθέρμανσης καθώς και σε αντλίες ανακυκλοφορίας νερού σε μονάδες γεωθερμικής θέρμανσης δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την αύξηση του εξηλεκτρισμού του τομέα τελικής χρήσης της θέρμανσης. Τέτοιες εγκαταστάσεις θέρμανσης προωθούν την πράσινη μετάβαση και μειώνουν τη χρήση της θερμοπαραγωγής που βασίζεται στην καύση καυσίμων. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις δεν είναι ακόμη ανταγωνιστικές στην αγορά και η εφαρμογή μειωμένου φορολογικού συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια όπως ζητήθηκε από την Φινλανδία θα περιόριζε τον διοικητικό φόρτο. Ως εκ τούτου, το εν λόγω μέτρο είναι απίθανο να οδηγήσει σε σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια ισχύος του και, επομένως, δεν θα επηρεάσει αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, κάθε έγκριση που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας πρέπει να υπόκειται σε αυστηρό χρονικό περιορισμό. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται η έγκριση είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να μην αποθαρρύνονται οι σχετικοί οικονομικοί φορείς από την υλοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων, ενδείκνυται να χορηγηθεί η έγκριση από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027. Ωστόσο, για να μην υπονομευθούν οι μελλοντικές γενικές εξελίξεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση που το Συμβούλιο, ενεργώντας βάσει του άρθρου 113 ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής διάταξης της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίσει ένα τροποποιημένο γενικό σύστημα φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας με το οποίο δεν θα συνάδει η έγκριση, η έγκριση παύει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται εφαρμοστέο το εν λόγω τροποποιημένο γενικό σύστημα.

(5) Προκειμένου να μπορέσουν οι φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων να συνεχίσουν την προώθηση αντλιών θερμότητας και ηλεκτρικών λεβήτων που παράγουν θερμότητα για το δίκτυο τηλεθέρμανσης, αντλιών θερμότητας με ονομαστική θερμική ισχύ τουλάχιστον 0,5 MW μη συνδεδεμένων στο δίκτυο τηλεθέρμανσης και αντλιών ανακυκλοφορίας νερού σε μονάδες γεωθερμικής θέρμανσης, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Φινλανδία μπορεί να εφαρμόσει τη φορολογική μείωση, όπως ζητήθηκε, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022. Προβλέποντας εφαρμογή από ημερομηνία προγενέστερη της παραγωγής αποτελεσμάτων της έγκρισης, γίνεται σεβαστή η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των οικονομικών φορέων, δεδομένου ότι η έγκριση δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

(6) Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, όπως ορίζεται για επιχειρηματική χρήση σύμφωνα με το παράρτημα I πίνακας Γ της εν λόγω οδηγίας, χορηγείται στη Φινλανδία η έγκριση να εφαρμόζει μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α) αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικούς λέβητες που παράγουν θερμότητα για το δίκτυο τηλεθέρμανσης·
 
β) αντλίες θερμότητας με ονομαστική θερμική ισχύ τουλάχιστον 0,5 MW μη συνδεδεμένες στο δίκτυο τηλεθέρμανσης·

γ) αντλίες ανακυκλοφορίας νερού σε μονάδες γεωθερμικής θέρμανσης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.

Ωστόσο, σε περίπτωση που το Συμβούλιο, ενεργώντας βάσει του άρθρου 113 της Συνθήκης ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής διάταξης της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίσει ένα τροποποιημένο γενικό σύστημα φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας με το οποίο δεν συνάδει η έγκριση που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται εφαρμοστέο το εν λόγω τροποποιημένο γενικό σύστημα.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Φινλανδίας.

Λουξεμβούργο, 17 Ιουνίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. LE MAIRE

Source