Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Φορολογία πλοίων (ν. 27/1975): Στο 6% η προσαύξηση για τα έτη 2024 και 2025

Με το άρθρο 52 του νέου νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, ανακαθορίζεται, όσον αφορά τον φόρο και την εισφορά πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν.27/1975 καθώς και την εισφορά του ν.29/1975, το ποσοστό προσαύξησης κατά τα έτη 2024 και 2025 και διαμορφώνεται σε έξι τοις εκατό (6%).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αύξηση των εσόδων από την αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 καθώς και των συντελεστών εισφοράς του ν. 29/1975 για την πενταετία 2021-2025 μέσα από την εμπέδωση νομικής ασφάλειας και του αποκλεισμού αμφισβητήσεων, με ρητή διατύπωση του νόμου για τους συντελεστές των επόμενων του έτους 2021 ετών της πενταετίας 2021 έως 2025.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 52
Υπολογισμός του ποσοστού προσαύξησης 4% του 2021 στα έτη 2024 και 2025 – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 146 του ν. 4808/2021

Στην παρ. 3 του άρθρου 146 του ν. 4808/2021 (Α’101), προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Εξαιρετικά για το έτος 2021 αναστέλλεται η εφαρμογή των οριζομένων στις παρ. 1 και 2. Το ποσοστό προσαύξησης τέσσερα τοις εκατό (4%) που αναστέλλεται για το έτος 2021 και εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ποσών φόρου και εισφορών των επόμενων ετών της πενταετίας 2021-2025, προστίθεται κατά δύο τοις εκατό (2%) ετησίως στο ποσοστό προσαύξησης των δύο τελευταίων ετών της πενταετίας αυτής και το ποσοστό προσαύξησης για τα έτη αυτά διαμορφώνεται σε έξι τοις εκατό (6%).».

Source