Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων – Η νέα απόφαση διαδικασιών και προδιαγραφλων ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών


Με τη νέα απόφαση 1230/2021 καθορίζονται οι διαδικασίες και προδιαγραφές των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων, τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων καθώς και το είδος και το περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.

Μεταβατικές-Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 14)

→ Για τις φορολογικές αποθήκες και τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, στις οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας έχουν εγκατασταθεί ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών βάσει: α) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Α 5025506 ΕΞ 2015 κοινή υπουργική απόφαση και την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Α 1177187 ΕΞ 2017 κοινή υπουργική απόφαση ή β) της υπό στοιχεία Α.1249/2020 κοινής υπουργικής απόφασης, παρέχεται προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της νέας απόφασης 1230/2021, για την προσαρμογή αυτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της.

→ Για τις φορολογικές αποθήκες και τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, στις οποίες έχουν εγκατασταθεί ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης της διαθεσιμότητας της κεντρικής βάσης δεδομένων, ξεκινά περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας διάρκειας έξι (6) μηνών, από την ως άνω ημερομηνία ανακοίνωσης της διαθεσιμότητας, κατά την οποία αποστέλλονται τα δεδομένα του άρθρου 10. Με τη λήξη της ως άνω δοκιμαστικής λειτουργίας, άρχεται η παραγωγική λειτουργία της αποστολής δεδομένων από τα συστήματα αυτά.

→ Για τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών που εγκαθίστανται σε φορολογικές αποθήκες και σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης της διαθεσιμότητας της κεντρικής βάσης δεδομένων, ξεκινά περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας διάρκειας έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία έναρξης της άδειας λειτουργίας φορολογικής αποθήκης ή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, κατά την οποία αποστέλλονται τα δεδομένα του άρθρου 10. Με τη λήξη της ως άνω δοκιμαστικής λειτουργίας άρχεται η παραγωγική λειτουργία της αποστολής δεδομένων από τα συστήματα αυτά.

→ Σε ογκομετρικούς πίνακες, όπου δεν αναγράφεται η τιμή της αβεβαιότητας και έως ότου οι δεξαμενές επαναγκομετρηθούν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 30/005/648/19.9.2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, ορίζεται ως αβεβαιότητα 0,2 % της ενδεικνυόμενης τιμής όγκου για κατακόρυφες δεξαμενές, 0,3% της ενδεικνυόμενες τιμής όγκου για οριζόντιες ή κεκλιμένες κυλινδρικές δεξαμενές και 0,5% της ενδεικνυόμενης τιμής του όγκου για άλλες δεξαμενές.

→ Η χρήση εγκατεστημένων οργάνων ζύγισης (γεφυροπλάστιγγες) για την παρακολούθηση των εξερχομένων ποσοτήτων καυσίμων μέσω του υποσυστήματος παρακολούθησης εκροών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1, επιτρέπεται έως 2 έτη μετά τη δημοσίευση της 1230/2021, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 9. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η παρακολούθηση των εξερχομένων ποσοτήτων καυσίμων θα πραγματοποιείται μέσω μετρητών εκροής καυσίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1.

→ Από την έναρξη ισχύος της νέας απόφασης καταργείται η υπό στοιχεία Α.1249/2020 κοινή υπουργική απόφαση.


Δείτε την απόφαση 1230/2021 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου