Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο – Νέοι κανόνες από 1η Ιουλίου για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως – Κοινοποίηση των υπό ψήφιση διατάξεων

Με τη νέα εγκύκλιο 2138/2021 της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του Μέρους Α’ του κατατεθέντος σχεδίου νόμου «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις – β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄206), βάσει της C(2021) 2545/09.04.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» – γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας – Τροποποιήσεις ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις», οι οποίες βάσει της παρ.2 του άρθρου 42 ισχύουν από την κατάθεση του εν λόγω σχεδίου νόμου στη Βουλή, ήτοι από 1.7.2021, για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών ΦΠΑ 2017/2455 και 2019/1995 του Συμβουλίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο και γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

Με την νομοθετική δέσμη μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο επέρχονται από 01.07.2021 σημαντικές αλλαγές καθώς θεσπίζονται νέοι κανόνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το φόρο προστιθεμένης αξίας για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών. 

Οι νέες διατάξεις αποσκοπούν στην υπέρβαση των εμποδίων στις διασυνοριακές B2C συναλλαγές, στην απλούστευση των διαδικασιών για επιχειρήσεις και καταναλωτές καθώς και στην αποφυγή φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής κατά την εισαγωγή μικροδεμάτων.

Με τις διατάξεις του κατατεθέντος σχεδίου νόμου επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

1. Επέκταση του μη ενωσιακού καθεστώτος (non-Unionscheme) σε όλες τις υπηρεσίες B2C, πέραν των ΤΒΕυπηρεσιών (τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες ή ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες),

2. Επέκταση του ενωσιακού καθεστώτος (Union scheme) σε: (α) υπηρεσίες Β2C πέραν των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ΤΒΕ), (β) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών καθώς και (γ) εγχώριες παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται με τη διαμεσολάβηση των ηλεκτρονικών διεπαφών εφόσον ο αρχικός προμηθευτής αυτών δεν είναι εγκατεστημένος στην Ένωση.

3. Το κατώφλι των πωλήσεων από απόσταση (€35.000/€100.000) αντικαθίσταται από νέο ενιαίο ενωσιακό όριο €10.000 κάτω του οποίου οι B2C παροχές ΤΒΕ υπηρεσιών και οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, μπορούν να υπόκεινται, σε ΦΠΑ στο Κ-Μ προέλευσης.

4. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, σε περιπτώσεις που αφορούν και αγαθά που δεν έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ, θα θεωρούνται – για σκοπούς ΦΠΑ – ότι έχουν λάβει οι ίδιες και έχουν παραδώσει τα αγαθά στον τελικό καταναλωτή, αντί του πραγματικού πωλητή (underlying supplier). Συνεπώς θα θεωρούνται ως προμηθευτές (“deemed suppliers”) των αγαθών και καθίστανται υπόχρεες για την απόδοση του ΦΠΑ.

5. Στον τομέα των εισαγωγών αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων (e- commerce):
– καταργείται η απαλλαγή ΦΠΑ για εισαγωγές αγαθών αξίας έως του ποσού των 22ευρώ ώστε όλες οι εισαγωγές αγαθών να υπόκεινται σε φόρο προστιθεμένης αξίας,
– καθιερώνονται δύο νέα, προαιρετικής εφαρμογής, καθεστώτα απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας, κατά την εισαγωγή αγαθών αξίας έως του ποσού των 150 ευρώ:
• ειδικό καθεστώς εισαγωγής (import one stop shop-IOSS), όπου υπόχρεος στο φόρο είναι ο πωλητής των αγαθών ή η ηλεκτρονική πλατφόρμα και o φόρος αποδίδεται στην μονοαπευθυντική θυρίδα (one-stop-shop) και
• ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και πληρωμή του ΦΠΑ (special arrangements), όπου υπόχρεος στο φόρο είναι ο παραλήπτης του δέματος και ο φόρος αποδίδεται για λογαριασμό των παραληπτών στις τελωνειακές αρχές από το πρόσωπο που προσκομίζει τα αγαθά στο τελωνείο (κατά κανόνα εταιρείες διεθνούς ταχυμεταφοράς και ο φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών – ΕΛΤΑ)
ανεξαρτήτως των ως άνω ειδικών καθεστώτων απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας που θα επιλεγεί τηρούνται υποχρεωτικά τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και οι ιδιώτες-καταναλωτές επιβαρύνονται με το συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα μας – κανονικό ή μειωμένο – αναλόγως του είδους του αγαθού που αποτελεί αντικείμενο της διαδικτυακής αγοράς και εισαγωγής.

Δείτε την Ε.2138/2021 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου για την κοινοποίηση των νέων διατάξεων κατ’ άρθρο