Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Φόρος εισοδήματος εταιρειών: Συμπεράσματα σχετικά με τις εργασίες της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με τις εργασίες της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» (Φορολογία των επιχειρήσεων) και ενέκρινε την έκθεσή της της 2ας Ιουνίου 2022.

Το Συμβούλιο:

1. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την πρόοδο που σημείωσε η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» κατά τη διάρκεια της γαλλικής Προεδρίας, ιδίως όσον αφορά τις κοινοποιήσεις αποφυγής της λήψης μέτρων και κατάργησης μέτρων και την αναθεώρηση του ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας τον Φεβρουάριο του 2022· ΕΓΚΡΙΝΕΙ την έκθεση της ομάδας ως έχει στο έγγραφο ST 9295/22 +ADD 1-9·

2. ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ την πρόοδο που σημειώθηκε στην αξιολόγηση από την Ομάδα των κοινοποιήσεων αποφυγής της λήψης μέτρων και κατάργησης μέτρων και ΖΗΤΕΙ από την Ομάδα να συνεχίσει να παρακολουθεί την αποφυγή της λήψης μέτρων και την εφαρμογή της κατάργησης μέτρων·

3. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την υπό εξέλιξη παρακολούθηση από την Ομάδα της εφαρμογής των προηγούμενων καθοδηγητικών σημειωμάτων της και την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών του 2017 σχετικά με τα φορολογικά προνόμια που αφορούν τις ειδικές οικονομικές ζώνες·

4. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τη συζήτηση σχετικά με την αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας και ΖΗΤΕΙ από την Ομάδα να συνεχίσει τις εργασίες της με σκοπό την προώθηση της μεταρρύθμισης·

5. ΚΑΛΕΙ την Ομάδα να συνεχίσει τον αποτελεσματικό διάλογο με τις περιοχές δικαιοδοσίας και την επακολούθησή του, ώστε οι περιοχές δικαιοδοσίας να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τις αντίστοιχες δεσμεύσεις τους και να συμμορφώνονται με τα κριτήρια κατάρτισης του ενωσιακού καταλόγου σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προθεσμίες· ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ιδίως για τον πρόσφατο διάλογο με τις περιοχές δικαιοδοσίας που έχουν δρομολογήσει τη μεταρρύθμιση των οικείων καθεστώτων απαλλαγής εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης (FSIE), με τις περιοχές δικαιοδοσίας με μηδενικούς ή ονομαστικούς μόνο φόρους στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής των απαιτήσεων ως προς την οικονομική υπόσταση βάσει του κριτηρίου 2.2, καθώς και με τις περιοχές δικαιοδοσίας τις οποίες αφορά η εφαρμογή του ελάχιστου προτύπου κατά της διάβρωσης της βάσης και της μετατόπισης των κερδών για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (κριτήριο 3.2)·

6. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους που διεξάγει το παγκόσμιο φόρουμ για τη φορολογική διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών (Παγκόσμιο Φόρουμ) για την αξιολόγηση της εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών σύμφωνα με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς του ΟΟΣΑ (EAR NCD) και ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την πρόοδο που έχουν σημειώσει ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας στην εφαρμογή του διεθνούς προτύπου·

7. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι το κριτήριο 1.1 για την EAR NCD θα πρέπει να εξελιχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους του Παγκόσμιου Φόρουμ· ΕΓΚΡΙΝΕΙ, ως εκ τούτου, τις κατευθυντήριες γραμμές που περιέχονται στο παράρτημα Ι της έκθεσης της Ομάδας για την εφαρμογή του μελλοντικού κριτηρίου 1.1 παραπέμποντας στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων από ομοτίμους που πραγματοποιήθηκαν από το Παγκόσμιο Φόρουμ για την EAR NCD και ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ τις περιοχές δικαιοδοσίας να εφαρμόσουν πλήρως το σχετικό διεθνές πρότυπο·

8. ΚΑΛΕΙ την Ομάδα να συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής από τα κράτη μέλη αμυντικών μέτρων στον φορολογικό τομέα έναντι των μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τις εγκριθείσες κατευθυντήριες γραμμές, και να υποβάλλει εκθέσεις στο Συμβούλιο για τη νέα πρόοδο που σημειώνεται στα θέματα αυτά·

9. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
για τον θετικό αντίκτυπο του Κώδικα δεοντολογίας και των εργασιών της Ομάδας στον περιορισμό των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών και στη μείωση των προτιμησιακών φορολογικών καθεστώτων τόσο σε ενωσιακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο· ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την πορεία, όπως αυτή αποτυπώνεται στην έκθεση της Ομάδας, του προβληματισμού της Ομάδας ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα του ενωσιακού καταλόγου, όσον αφορά τόσο τα ισχύοντα κριτήρια όσο και τις διαδικασίες που ισχύουν για τις περιοχές δικαιοδοσίας, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις εξελίξεις της κατάστασης σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά ένα ελάχιστο πραγματικό επίπεδο φορολογίας· ΖΗΤΕΙ από την Ομάδα να συνεχίσει τις εργασίες αυτές και να υποβάλλει εκθέσεις στο Συμβούλιο σχετικά με την περαιτέρω πρόοδο στους τομείς αυτούς·

10. ΚΑΛΕΙ την Ομάδα να ενημερώσει το Συμβούλιο για τις εργασίες της κατά τη διάρκεια της τσεχικής Προεδρίας.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου 9506/22
Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας (Φορολογία των επιχειρήσεων)»
Ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας
Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης

Source