Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Φόρος ιδιόχρησης σε κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις – Απάντηση της ΑΑΔΕ σε ερώτηση βουλευτών

Η ΑΑΔΕ με έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή απάντησε σε ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την ιδιόχρηση στις ατομικές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι, το ζήτημα είχε αναδείξει ο κόμβος με σχετικό άρθρο του ο κ. Κ. Γραβιά, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 11 Μαΐου 2021 και είχε τίτλο “Ιδιόχρηση ακινήτων για κλειστές και πληγείσες ατομικές επιχειρήσεις – Μεγάλες επιβαρύνσεις σε φόρο

Η απάντηση της ΑΑΔΕ έχει ως εξής:

1. Το ζήτημα που τίθεται στην εν λόγω ερώτηση σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που προέρχεται από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου και το αποκτούν φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία είναι πληττόμενα λόγω της πανδημίας Covid-19, απαιτεί τη θέσπιση ειδικότερης νομοθετικής ρύθμισης, γεγονός που εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, καθώς συνδέεται με τη γενικότερη χάραξη της φορολογικής πολιτικής, είναι θέμα πολιτικής βούλησης και προϋποθέτει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

2. Αναφορικά με τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 (Α’167, ΚΦΕ) ορίζεται ότι το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

3. Περαιτέρω, με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1069/2015 εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία (άρθρα 39 και 40 του ν. 4172/2013), διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση γης ή ακινήτων αποτελεί τεκμαρτό εισόδημα για τον κύριο του ακινήτου και ταυτόχρονα εκπιπτόμενη δαπάνη όταν χρησιμοποιείται για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 22 του ν. 4172/2013.

4. Επίσης, στην παρ. 26 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1118/2021 (Β’ 2226) Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, στον Υποπίνακα 4Δ2 (Εισόδημα από ακίνητη περιουσία) δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα σε χρήμα ή σε είδος που προκύπτει από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή από ιδιοχρησιμοποίηση ή παραχώρηση χρήσης γαιών γης και ακινήτων σε τρίτους, εγκαταστάσεων ή κατασκευών, χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών επιγραφών καθώς επίσης και από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση, δωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν σε ιδιοκτήτες διηρημένων ιδιοκτησιών (κωδ. 131-132, 133-134).

Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές κατά την 31/12/2020.

5. Επιπλέον, με την υπό στοιχεία Ε.2112/2021 εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2020, διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι στον Πίνακα Γ1. “Σύνολο ενοικίων που καταβλήθηκαν”, αναγράφεται πέραν των μισθωμάτων που καταβάλλονται για μισθωμένες εγκαταστάσεις και η τεκμαρτή δαπάνη ιδιόχρησης.

6. Λοιπά ζητήματα που τίθενται στην εν λόγω ερώτηση δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας.