Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Φόρος μερισμάτων προσωπικών εταιριών με διπλογραφικά βιβλία – Προσοχή

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής – φοροτεχνικός

Ι. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1223/8.10.2015, χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων) για τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, θεωρείται σε κάθε περίπτωση η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους. Αν έχουν διενεργηθεί προσωρινές απολήψεις κερδών ή διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, ως χρόνος κτήσης του εισοδήματος αυτού θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η απόληψη ή η διανομή αυτών (πίστωση ή καταβολή). Τα ίδια ως άνω αναφέρονται και στην απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α. 1100/2019

ΙΙ. Για το φορολογικό έτος 2021, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τις εν λόγω εταιρείες έληξε στις 30.8.2022. Η απόφαση Α. 1120/2022 δεν ήταν ουσιαστικά παράταση, απλά κατά το υπ. Οικ. μια «λύση» για μη επιβολή κυρώσεων λόγω των προβλημάτων – για το θέμα έχουμε τοποθετηθεί μέσω των συλλόγων μας, αλλά και μεμονωμένα- οπότε το εισόδημα αυτό θεωρείται σε κάθε περίπτωση πως αποκτήθηκε από τους δικαιούχους στις 30.9.2022.

Συνεπώς, η εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης και η απόδοση του φόρου μερισμάτων (ποσοστού 5%, βλ. Ε.2012/2020) πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30.11.2022 (βλ. Α.1100/2019).

ΙΙΙ. Παράδειγμα

Έστω ότι η Ο.Ε. «Α» με διπλογραφικά βιβλία διένειμε το ποσό των 10.000,00€ (όπως αυτό το ποσό προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία) ως μέρισμα στους δύο εταίρους της (φυσικά πρόσωπα).

Στο αρχείο βεβαιώσεων που θα υποβληθεί για την εταιρεία Ο.Ε. «Α» θα συμπληρωθούν τα ποσά με τον κωδ. 1, καθώς και τα στοιχεία των δύο φυσικών προσώπων που έλαβαν το μέρισμα.
 

Αμοιβή Κωδικός Κατηγορίας Αμοιβής Περιγραφή Κατηγορίας αμοιβής Συντελεστής Φόρου
Μερίσματα 1 Διανομή κερδών χρήσης νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 5%

Στη συνέχεια, μετά την επιτυχή υποβολή του αρχείου θα υποβληθεί η δήλωση απόδοσης του φόρου μερισμάτων που θα έχει ως ακολούθως:

Source