Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που πλήττονται από θεομηνίες – Κοινοποίηση διατάξεων

Με την απόφαση με αριθ. πρωτ. Ο Δ.Ε.Ε. Β 1113828 ΕΞ 2021 της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι  διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 4871/2021Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις.», Α’ 246/10-12-2021) ως ακολούθως:

Άρθρο 83 «Ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής»

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 83 του ν. 4871/2021 προστέθηκε στο ν. 4797/2021 (Α’66) νέο άρθρο 24Α, στην παράγραφο 1 του οποίου προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πλήττονται από θεομηνίες και είναι ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, κτιρίων που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ως πληγείσες ή έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εξειδικεύονται με την κοινή απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 24Β του ν. 4797/2021, που προστέθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4871/2021. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 24Β του ν. 4797/2021, ως πρώτη αρωγή, έναντι της κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής, όπως καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και Εσωτερικών κατά περίπτωση, για την οριοθέτηση περιοχών που έχουν πληγεί και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής.

Στην παράγραφο 2 του νέου άρθρου 24Α του ν. 4797/2021 ορίζεται ότι η ενίσχυση της πρώτης αρωγής είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, αποκλειομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 83 του ν. 4871/2021 προβλέπεται ότι η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1η.10.2020.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου