Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής για τη μεταβίβαση ακίνητου ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος

14 Απρίλιος 2021

Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής για τη μεταβίβαση ακίνητου ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος

Με τη νέα εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ 23/2021 κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 39-41 του ν.4756/2020 με τις οποίες ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) ή Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού και οι ενέργειες διασφάλισης οφειλών.

Με την εν λόγω εγκύκλιο δίνονται διευκρινίσεις για το ποιοι θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμεροι, τη διάκριση των περιπτώσεων χορήγησης ΑΑΕ και ΒΟ κ.ά.

Λοιπά θέματα της εγκυκλίου:

→ Σύμμετρη ικανοποίηση Φορολογικής Διοίκησης και e-Ε.Φ.Κ.Α. (ΒΟ)

→ Απόδοση παρακρατούμενων ποσών.

→ Μέσα διασφάλισης των οφειλών.

Δείτε την εγκύκλιο 23/2021 από το αρχείο του κόμβου