Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Χρηματοοικονομικές γνώσεις: Η Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ – INFE δημοσιεύουν κοινό πλαίσιο για τη βελτίωση των οικονομικών γνώσεων των ιδιωτών

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Χρηματοοικονομικές γνώσεις: Η Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ-INFE δημοσιεύουν κοινό πλαίσιο για τη βελτίωση των οικονομικών γνώσεων των ιδιωτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Δίκτυο Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ (ΟΟΣΑ-INFE) δημοσίευσαν σήμερα το κοινό πλαίσιο χρηματοοικονομικών ικανοτήτων ΕΕ/ΟΟΣΑ-INFE για ενήλικες. Το πλαίσιο αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση των οικονομικών δεξιοτήτων των ιδιωτών ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις κατά τη διαχείριση των ατομικών τους οικονομικών. Το πλαίσιο θα στηρίξει την ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και εκπαιδευτικού υλικού από τα κράτη μέλη, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη βιομηχανία. Θα στηρίξει επίσης την ανταλλαγή ορθών πρακτικών από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη στην ΕΕ.

Η καλύτερη κατανόηση των οικονομικών παρέχει στα άτομα τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους και τους επιτρέπει να συμμετέχουν με μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Το σημερινό πλαίσιο χρηματοοικονομικών ικανοτήτων αποτελεί συνέχεια των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στο σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών του 2020. Αποτελεί βασικό ορόσημο στις εργασίες της Επιτροπής σχετικά με τις χρηματοοικονομικές γνώσεις και αποτελεί σημαντική συνέχεια των εργασιών του ΟΟΣΑ/INFE σχετικά με τις χρηματοοικονομικές γνώσεις.

Το κοινό πλαίσιο χρηματοοικονομικών ικανοτήτων για ενήλικες που δημοσιεύεται σήμερα: περιγράφει τις βασικές δεξιότητες που θα βοηθήσουν τους ιδιώτες να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες οικονομικές αποφάσεις, βασίζεται δε στις ικανότητες που ορίζονται στο πλαίσιο βασικών ικανοτήτων G20/OECD-INFE σχετικά με τις χρηματοοικονομικές γνώσεις των ενηλίκων, προσαρμόζοντάς τις στο πλαίσιο της ΕΕ και ενσωματώνοντας ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες βιώσιμων χρηματοοικονομικών.

Η Μαρέιντ Μαγκίνες, επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ένωσης Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής:
«Δίνοντας στους ανθρώπους την τεχνογνωσία για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τα ιδιωτικά τους οικονομικά προάγουμε την οικονομική ευημερία και τη συμμετοχή με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις χρηματοοικονομικές αγορές. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της αυξανόμενης ψηφιοποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Τα σημερινά επίπεδα χρηματοοικονομικών γνώσεων στην ΕΕ είναι δυστυχώς χαμηλά και επηρεάζουν δυσανάλογα τους πλέον ευάλωτους στην κοινωνία. Η σημερινή ανακοίνωση και το κοινό έργο της Επιτροπής και του ΟΟΣΑ-INFE αποτελούν σημαντικό βήμα προόδου για την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών γνώσεων στην ΕΕ, καθώς παρέχουν στα κράτη μέλη και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη τα εργαλεία για την ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Το πλαίσιο αυτό αποτελεί βασικό μέρος του σχεδίου δράσης μας για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και μας φέρνει πιο κοντά στην ολοκλήρωση μιας ενιαίας αγοράς στην οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να κινούνται με ασφάλεια στις κεφαλαιαγορές.»

Επόμενα βήματα

Οι προσπάθειες της Επιτροπής και του ΟΟΣΑ θα επικεντρωθούν τώρα στην υιοθέτηση του κοινού πλαισίου χρηματοοικονομικών ικανοτήτων ΕΕ/ΟΟΣΑ-INFE για ενήλικες από τις εθνικές αρχές και τους επαγγελματίες. Ήδη από τις αρχές του 2022 θα διοργανωθούν ανταλλαγές με τα κράτη μέλη και με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις οποίες θα συντονίσουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής και ο ΟΟΣΑ.

Παράλληλα, η Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα ξεκινήσουν τις εργασίες για ένα κοινό πλαίσιο χρηματοοικονομικών ικανοτήτων ΕΕ/ΟΟΣΑ-INFE για παιδιά και νέους, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023.

Ιστορικό

Οι χρηματοοικονομικές γνώσεις, σύμφωνα με τη σύσταση του ΟΟΣΑ του 2020 για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, αναφέρονται σε έναν συνδυασμό ευαισθητοποίησης, γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών σε χρηματοοικονομικά ζητήματα που είναι απαραίτητος για τη λήψη εμπεριστατωμένων χρηματοοικονομικών αποφάσεων και, τελικά, για την επίτευξη ατομικής οικονομικής ευημερίας. Ωστόσο, το επίπεδο των χρηματοοικονομικών γνώσεων μεταξύ των ατόμων παραμένει χαμηλό, με αποτέλεσμα να αποτελεί προτεραιότητα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή είχε συμπεριλάβει δύο μέτρα στο σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών του 2020 ώστε να αναβαθμιστούν τα επίπεδα χρηματοοικονομικών γνώσεων των ιδιωτών στην ΕΕ:

– την εκπόνηση, έως το 2ο τρίμηνο του 2021, μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με την ανάπτυξη ενός πλαισίου χρηματοοικονομικών ικανοτήτων της ΕΕ:

Η μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ενός πλαισίου χρηματοοικονομικών ικανοτήτων στην ΕΕ δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2021 και στήριξε τη δημιουργία πλαισίων χρηματοπιστωτικών ικανοτήτων σε επίπεδο ΕΕ σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ-INFE.

– με την επιφύλαξη θετικής εκτίμησης επιπτώσεων, την υποβολή νομοθετικής πρότασης που θα απαιτεί από τα κράτη μέλη να προωθούν μέτρα που στηρίζουν τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση των καταναλωτών:

Η δράση αυτή θα βελτιωθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις λιανικές επενδύσεις που πρόκειται να εγκριθεί το 4ο τρίμηνο του 2022.

Το σημερινό κοινό πλαίσιο χρηματοοικονομικών ικανοτήτων ΕΕ/ΟΟΣΑ-INFE για ενήλικες αναπτύχθηκε από την Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ-INFE μέσω συντονισμένων εργασιών. Τα κράτη μέλη και οι εμπειρογνώμονες αντάλλαξαν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου μέσω ειδικής υποομάδας της ομάδας εμπειρογνωμόνων των κυβερνήσεων της ΕΕ για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (GEGRFS). Επιπλέον, οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες παρείχαν στοιχεία σχετικά με τη χρηστικότητα του πλαισίου μέσω τεχνικής συζήτησης που διοργανώθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και τον ΟΟΣΑ.

Αυτό το πλαίσιο χρηματοοικονομικών ικανοτήτων θα έχει ως στόχο την παροχή κοινής ορολογίας και πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ για την τεκμηρίωση της ανάπτυξης πολιτικών και προγραμμάτων χρηματοοικονομικών γνώσεων, τον εντοπισμό κενών στην παροχή κατάρτισης και τη δημιουργία εργαλείων αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες
Πλαίσιο χρηματοοικονομικών ικανοτήτων