Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Χωρίς έκπτωση ΦΠΑ εισροών για αυτοτιμολόγιο με αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ με εικονικό προμηθευτή

ΔΕΚ C-281/20 (Ferimet, S. L.) – Απόφαση – Χωρίς έκπτωση ΦΠΑ εισροών για αυτοτιμολόγιο με αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ με εικονικό προμηθευτή

Στις 11 Νοεμβρίου 2021, το ΔΕΚ εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-281/20 (Ferimet, S. L.).

Πλαίσιο:

Επιτρέπεται σε ένα κράτος μέλος να αρνηθεί την έκπτωση του ΦΠΑ εισροών όταν, στο πλαίσιο της διαδικασίας αντίστροφης χρέωσης, το αυτοτιμολόγιο που εκδόθηκε από αυτό το άτομο για τα αγαθά που έχει αγοράσει αναφέρει πλασματικό προμηθευτή, αν και δεν αμφισβητείται ότι το άτομο έκανε την αγορά και χρησιμοποίησε τις αγορές για δραστηριότητες που επιτρέπουν την ανάκτηση ΦΠΑ εισροών;

Άρθρο στην Οδηγία ΦΠΑ της ΕΕ
Άρθρο 168 και συναφείς διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου
Άρθρο 168
Εφόσον τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των φορολογούμενων συναλλαγών ενός υποκειμένου στον φόρο, ο υποκείμενος στον φόρο δικαιούται, στο κράτος μέλος στο οποίο διενεργεί αυτές τις συναλλαγές, να εκπέσει τα ακόλουθα από τον ΦΠΑ που είναι υπόχρεος να πληρώσει:
α) τον ΦΠΑ που οφείλεται ή καταβάλλεται σε αυτό το κράτος μέλος για παραδόσεις αγαθών ή υπηρεσιών προς αυτόν, που πραγματοποιούνται ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν από άλλο υποκείμενο στον φόρο·
β) τον οφειλόμενο ΦΠΑ για συναλλαγές που αντιμετωπίζονται ως παραδόσεις αγαθών ή υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 18 στοιχείο α) και το άρθρο 27·
γ) τον οφειλόμενο ΦΠΑ για τις ενδοκοινοτικές αγορές αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i).
δ) τον οφειλόμενο ΦΠΑ για συναλλαγές που αντιμετωπίζονται ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22·
ε) τον οφειλόμενο ή καταβληθέν ΦΠΑ για την εισαγωγή αγαθών στο εν λόγω κράτος μέλος.

Ιστορικό

Η Ferimet δήλωσε ότι απέκτησε, κατά τη διάρκεια του έτους 2008, από την εταιρία Reciclatges de Terra Alta υλικά ανακύκλωσης (απομέταλλα), επισημαίνοντας ότι η πράξη υπαγόταν στο καθεστώς αντιστροφής της επιβαρύνσεως του ΦΠΑ και προβαίνοντας στην έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου.

Στο πλαίσιο ελέγχου, η Inspección de los Tributos (υπηρεσία φορολογικών ελέγχων, Ισπανία) διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, ότι η επιχείρηση που αναγραφόταν στο τιμολόγιο ως προμηθευτής των υλικών αυτών δεν διέθετε, στην πραγματικότητα, τους αναγκαίους υλικούς και ανθρώπινους πόρους για την παράδοσή τους και έκρινε ότι τα τιμολόγια που είχαν εκδοθεί από τη Ferimet έπρεπε να θεωρηθούν πλασματικά. Κατά την ως άνω αρχή, μολονότι τα εν λόγω υλικά είχαν αναμφισβήτητα παραδοθεί, εντούτοις, επρόκειτο για απάτη, δεδομένου ότι ο πραγματικός προμηθευτής των υλικών αυτών είχε σκοπίμως αποκρυφθεί. Για τους λόγους αυτούς, η υπηρεσία φορολογικών ελέγχων αποφάσισε να μην επιτρέψει την έκπτωση του ΦΠΑ που συνδεόταν με την πράξη αυτή και εξέδωσε, για το οικονομικό έτος 2008, πράξη επιβολής φόρου ύψους 140 441,71 ευρώ μετά κυρώσεως ύψους 140 737,68 ευρώ.


Προδικαστικά ερωτήματα

Πρέπει το άρθρο 168 και οι συναφείς διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, 1 την αρχή της φορολογικής ουδετερότητας που απορρέει από την εν λόγω οδηγία και τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου ερμηνεύεται ως να μην επιτρέπει σε έναν έμπορο να εκπέσει τον ΦΠΑ εισροών όταν, στο πλαίσιο της αντίστροφης χρέωσης του ΦΠΑ, γνωστή στη νομοθεσία της ΕΕ ως διαδικασία αντιστροφής επιβάρυνσης, τα αποδεικτικά έγγραφα (τιμολόγιο) που εκδόθηκαν από αυτόν τον έμπορο για τα αγαθά που αγόρασε δηλώνουν πλασματικό προμηθευτής, αν και δεν αμφισβητείται ότι ο εν λόγω έμπορος πραγματοποίησε πράγματι την αγορά και χρησιμοποίησε τα υλικά που αγόρασε στο πλαίσιο της εμπορικής ή της επιχείρησής του;

Σε περίπτωση που μια πρακτική όπως αυτή που περιγράφηκε παραπάνω – την οποία πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος – μπορεί να χαρακτηριστεί ως καταχρηστική ή δόλια για σκοπούς άρνησης έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών, είναι απαραίτητο, προκειμένου η έκπτωση να να απορριφθεί, για να αποδειχθεί πλήρως η ύπαρξη φορολογικού πλεονεκτήματος που είναι ασυμβίβαστο με τους κατευθυντήριους στόχους της «ρύθμισης ΦΠΑ;»

Τέλος, εάν απαιτείται τέτοια απόδειξη, το φορολογικό πλεονέκτημα που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την άρνηση της έκπτωσης και το οποίο πρέπει να προσδιορίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να αφορά αποκλειστικά τον φορολογούμενο (που αγόρασε τα αγαθά) ή το πλεονέκτημα αυτό σχετίζεται με άλλα μέρη που εμπλέκονται στη συναλλαγή;

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου, σε συνδυασμό με την αρχή της φορολογικής ουδετερότητας, έχει την έννοια ότι δεν πρέπει να αναγνωρίζεται σε υποκείμενο στον φόρο το δικαίωμα προς έκπτωση του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που συνδέεται με την απόκτηση παραδοθέντων σε αυτόν αγαθών, όταν ο υποκείμενος στον φόρο εσκεμμένως ανέγραψε εικονικό προμηθευτή στο τιμολόγιο που εξέδωσε ο ίδιος για την πράξη αυτή στο πλαίσιο της εφαρμογής του καθεστώτος αντιστροφής της επιβαρύνσεως, στην περίπτωση που, λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών περιστατικών και των στοιχείων που προσκόμισε ο υποκείμενος στον φόρο, ελλείπουν τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο πραγματικός προμηθευτής είχε την ιδιότητα του υποκειμένου στον φόρο ή στην περίπτωση που αποδεικνύεται επαρκώς κατά νόμον ότι ο ως άνω υποκείμενος στον φόρο διέπραξε απάτη περί τον ΦΠΑ ή είχε ή όφειλε να έχει γνώση του ότι η πράξη της οποίας γίνεται επίκληση προς θεμελίωση του δικαιώματος προς έκπτωση αποτελούσε μέρος τέτοιας απάτης.