Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες – Παροχή μέσω gov.gr για όλους τους φορείς του δημόσιου τομέαΗ νέα απόφαση 38428 ΕΞ 2021 ρυθμίζει ειδικότερα ζητήματα για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών από τους φορείς του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει το Κεφάλαιο Στ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 και ιδίως τα άρθρα 22 και 23.

Θέτει ειδικότερους κανόνες και υποχρεώσεις στους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, κατά την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 35 του ιδίου νόμου.

Παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

– Με την επιφύλαξη των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών που παρέχει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

– Για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών μέσω της ΕΨΠ οι ανωτέρω φορείς ακολουθούν τους τεχνικούς και σχεδιαστικούς κανόνες των άρθρων 6 και 7 της απόφασης. Εφόσον οι φορείς αυτοί παρέχουν τις υφιστάμενες ή/και τυχόν νέες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας δικές τους υποδομές και εφαρμογές, οφείλουν επιπλέον:
α) να μην παρουσιάζουν αναλυτικά την υπηρεσία στην ιστοσελίδα τους, αλλά να παραπέμπουν στην πρότυπη περιγραφή της υπηρεσίας στην ΕΨΠ,
β) να υλοποιούν τις υπηρεσίες τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι διακριτή η είσοδος του συναλλασσόμενου σε κάθε υπηρεσία, να προκύπτει δηλαδή διαφορετικός σύνδεσμος (link) ανά υπηρεσία.

– Οι ανωτέρω φορείς οφείλουν να συνεργάζονται με την Υπηρεσία Συντονισμού ΕΨΠ, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4704/2020 έχει ως βασική αποστολή μεταξύ άλλων τη διάθεση των υπηρεσιών μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη και τη διασφάλιση της εναρμόνισης των υπηρεσιών που σχεδιάζουν και υλοποιούν οι φορείς του δημόσιου τομέα με την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη.

– Η υποχρέωση αυτή, που αποτυπώνεται και στο άρθρο 23 του ν. 4727/2020, αφορά τόσο τον σχεδιασμό νέων όσο και την παροχή υφιστάμενων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, εκπληρώνεται, δε, μέσα από τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 της απόφασης.

Υποστήριξη χρηστών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών

Κάθε φορέας που παρέχει ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες οφείλει να διαθέτει υπηρεσία υποστήριξης των χρηστών. Εφόσον δεν διαθέτει ο ίδιος τέτοια υπηρεσία, μπορεί να ενταχθεί στην αντίστοιχη υπηρεσία της ΕΨΠ (support.gov.gr).

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5231/11-11-2021).

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο αρχείο του κόμβου