Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ – Δικαιούχοι και οι εκπαιδευτικοί του Ιδιωτικού τομέα

Με νέα ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, τροποποιήθηκε η 48765/29.04.2022  απόφαση για το «Πρόγραμμα “Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ”»

Συγκεκριμένα στο άρθρο 3 προστέθηκαν ως δυνητικά δικαιούχοι της ενίσχυσης και οι εκπαιδευτικοί του Ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο δεύτερο

1. Η περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 48765/29.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικράτειας, «Πρόγραμμα “Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ”», (Β’ 2129) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. (α) Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης για τον ΠΥΛΩΝΑ Α του Προγράμματος είναι:

1. Εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα (Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) που:

α.1 είτε είναι παρόντες (δεν έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτησή τους) σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα,

α.2 είτε απουσιάζουν (έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτησή τους) λόγω συγκεκριμένης αιτιολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

ii. Εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού τομέα που:

β.1 είτε είναι παρόντες (δεν έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτησή τους) σε ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), συμπεριλαμβανομένων και των ξένων σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα,

β.2 είτε απουσιάζουν (έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτησή τους) λόγω συγκεκριμένης αιτιολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας.».

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την ΚΥΑ 48765/29.04.2022 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει

Source