Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ψηφιακό δελτίο αποστολής, επέκταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων και ανασχεδιασμός του TAXISnet μερικά από τα έργα που εντάσσονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετσχηματισμού

Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η εθνική ψηφιακή στρατηγική 2020-2025, όπως αυτή αποτυπώνεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού έχει πενταετή ορίζοντα και επικαιροποιείται ετησίως, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η ετήσια επικαιροποίηση της Βίβλου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενοποιημένου Προγράμματος Κυβερνητικής Πολιτικής του ν. 4622/2019 και είναι δεσμευτική για όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, τους οποίους αφορά.

Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού καθορίζει τις βασικές αρχές, το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς και τις ειδικότερες αρχές που διέπουν κάθε οριζόντια ή τομεακή πρωτοβουλία προς τον σκοπό αυτό και ενσωματώνει την καταγραφή όλων των σχετικών διαδικασιών και δράσεων που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η νέα εθνική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό συνοψίζεται σε επτά στόχους:

– Η ασφαλής, γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους
– Ένα ψηφιακό κράτος, που προσφέρει καλύτερες, ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες, σε όλα τα γεγονότα της ζωής τους
– Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των πολιτών
– Η διευκόλυνση μετατροπής κάθε ελληνικής επιχείρησης σε ψηφιακή επιχείρηση
– Η στήριξη και ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας
– Η παραγωγική αξιοποίηση των δεδομένων του Δημοσίου
– Η ένταξη των σύγχρονων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας

Μερικά από το έργα που αφορούν τη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση είναι τα παρακάτω:

Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό του περιβάλλοντος ανάπτυξης και λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ, στην ενοποίηση των βάσεων δεδομένων, καθώς και στον ανασχεδιασμό του περιβάλλοντος και των διαδικασιών TAXIS – TAXISnet – Elenxis.

Υλοποίηση Πλαισίου MASP (Multi Annual Strategic Plan) στις τελωνειακές διαδικασίες

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της υλοποίησης του πολυετούς στρατηγικού σχεδιασμού MASP (Multi Annual Strategic Plan), για το Ηλεκτρονικό Τελωνείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή του νέου Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα με βάση την απόφαση 578/2016. Η παρέμβαση αποτελείται από σειρά δράσεων πληροφορικής με στόχο την υλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών «χωρίς χαρτί» σε καθαρά ηλεκτρονικό περιβάλλον. Το έργο θα αναβαθμίσει και θα επεκτείνει το υφιστάμενο ΟΠΣ Τελωνείων, ICISnet και μεταξύ άλλων αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών, με την υποχρεωτική ηλεκτρονική διεξαγωγή των τελωνειακών συναλλαγών και την τυποποιημένη ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών (οικονομικοί φορείς, τελωνεία, ΕΕ). Ενδεικτικά υποσυστήματα του έργου αφορούν σε: α) εισαγωγές, β) εξαγωγές, γ) δασμούς και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δ) τελωνειακές αποφάσεις, ε) ελέγχους, κ.λπ. Στο έργο προβλέπονται ηλεκτρονικές υποβολές, πληρωμές, αποθετήριο συνημμένων και διαλειτουργικότητες και κοινά συστήματα με τα άλλα κράτη-μέλη για προστασία δικαιωμάτων, ενιαία θυρίδα εισαγωγών/εξαγωγών, διαχείριση κινδύνων, διεθνείς μεταφορές κ.ά. Για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης έχει δοθεί έμφαση στη χρήση ψηφιοποιημένων δικαιολογητικών, προκειμένου να μειωθεί η απαίτηση φυσικής παρουσίας.

Υλοποίηση συστήματος Single Window

Αντικείμενο της παρέμβασης είναι η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος (ενιαίας θυρίδας) με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου κατά τις προ-τελωνειακές διαδικασίες. Το σύστημα αυτό θα επιτρέπει την υποβολή από τους συναλλασσόμενους των στοιχείων (δεδομένων) που απαιτούνται για την έκδοση αδειών/πιστοποιητικών/εγκρίσεων, καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών τους, από ένα μόνο σημείο και μία μόνο φορά, προκειμένου να εκτελωνιστεί το εμπόρευμά τους. Επίσης, θα υποστηρίζει την αποστολή και το διαμοιρασμό της απαραίτητης πληροφορίας με ηλεκτρονικό τρόπο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (δημόσιων και ιδιωτικών φορέων) στο διασυνοριακό εμπόριο (διαχειριστές λιμένων, αερολιμένων, ελεύθερων ζωνών, αποθηκών, κτηνιατρικών αρχών, φυτοϋγειονομικών αρχών κ.λπ.).

Σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διακίνησης αγαθών (Ψηφιακό δελτίο αποστολής)

Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός συνεκτικού ελεγκτικού πλαισίου για τις διακινήσεις φορτίων στην Ελλάδα σε σχέση με τον τύπο και την πληροφορία των συνοδευτικών παραστατικών, τις διαδικασίες διαχείρισης των εγγράφων μεταφοράς, το σύστημα παρακολούθηση των διακινήσεων. Το έργο θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής στις διακινήσεις των φορτίων, στον περιορισμό των πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων όσον αφορά το εμπορευματικό έργο. Το έργο θα εξετάσει την ένταξη της νέας δηλωτικής υποχρέωσης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, myDATA – ηλεκτρονικά βιβλία, για την υποβολή φορολογικών παραστατικών.

Βελτίωση και επέκταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Επέκταση της λειτουργικότητας του ΚΕΦ ώστε να εντάξει το σύνολο Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ (Κεντρικές και Περιφερειακές) στο σύστημα εξυπηρέτησης φορολογούμενων  και να δώσει τη δυνατότητα καθορισμού δυναμικών ροών εργασίας (workflows) ενσωματώνοντας νέες διαδικασίες. Το σύστημα θα επεκτείνει τις δυνατότητες του υποσυστήματος εξερχόμενων εκστρατειών και θα υιοθετήσει προηγμένα εργαλεία ομαδοποίησης και εξόρυξη πληροφοριών για την παραγωγή αναφορών, την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.
Το έργο περιλαμβάνει αυτόματη τροφοδότηση μηχανισμών machine learning για την άμεση απόκρισης αιτημάτων των φορολογουμένων, αναβάθμιση της Γνωσιακής Βάσης για την άμεση ενημέρωση του συνόλου των φορολογουμένων και των υπαλλήλων της Αρχής, καθώς και ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών για τους πολίτες σε περιβάλλον έξυπνων κινητών συσκευών.

Ανάπτυξη και λειτουργία ΟΠΣ για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών

Το έργο αφορά την παρακολούθηση ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τους δημόσιους φορείς με έμφαση στη φορολογία. Σκοπός του είναι η ελληνική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση να αναπτύξει αυτοματοποιημένο μηχανισμό για τη διαχείριση των οφειλών, ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη βέλτιστη συλλογή αυτών των επιδόσεων. Οι σημαντικότερες λειτουργίες του έργου είναι:

1. Άμεση παροχή κεντρικής πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής (προφίλ οφειλέτη), συνδυάζοντας τις πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και υποσυστήματα όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, Σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με κράτη-μέλη της ΕΕ και πληροφορίες από τρίτους (όπως Κτηματολόγιο ΑΕ, ΓΕΜΗ, ΣΑΤ κ.λπ.).
2. Αυτοματοποίηση διαδικασιών πίστωσης, συμψηφισμού και συστήματος ρυθμίσεων.
3. Άμεση αυτοματοποίηση διαδικασιών με στόχο ένα πλήρες και ενιαίο μοντέλο διαχείρισης οφειλών. Εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης.
4. Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.
5. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών.
6. Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.
7. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης.
8. Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογούμενων για θέματα οφειλών.

Δείτε ή κατεβάστε από εδώ την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού: