Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Όροι και προϋποθέσεις για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων που αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών

Με την απόφαση Α.1267/23.12.2021 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων που αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού, βιομηχανοποιημένων καπνών, εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών και κρίσιμων πρώτων υλών για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και λοιπών ζητημάτων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 100 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265).

Ειδικότερα, γίνονται γνωστά τα εξής:

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι επιμέρους διαδικασίες που αφορούν στη χορήγηση, τροποποίηση, ανάκληση, ακύρωση, καθώς και ο χρόνος ισχύος των αδειών:
α) για την αποστολή σε άλλο κράτος μέλος, παραλαβή από άλλο κράτος μέλος, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταποίηση, κατοχή, διαμεσολάβηση και χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών,
β) για την εισαγωγή των βιομηχανοποιημένων καπνών,
γ) για την κατασκευή, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή, διαμεσολάβηση και χονδρική εμπορία εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών.

2. Ειδικότερα καθορίζονται:
α) Τα υπόχρεα πρόσωπα και οι αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση, τροποποίηση, ανάκληση και ακύρωση των αδειών της παρ. 1, καθώς και για την εποπτεία και τον έλεγχο των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν χορηγηθεί οι άδειες αυτές.
β) Τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία συνυποβάλλονται από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με την αίτησή του.
γ) Οι διαδικασίες χορήγησης, τροποποίησης, ανάκλησης, ακύρωσης των αδειών αυτών.
δ) Οι υποχρεώσεις των φυσικών ή νομικών προσώπων, στα οποία έχουν χορηγηθεί οι εν λόγω άδειες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας , ορίζονται ως:

α) «Άδεια»: η άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σύμφωνα με την παρούσα, μετά από την υποβολή από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο της απαιτούμενης αίτησης μαζί με συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

β) «Εξοπλισμός παραγωγής»:
αα) τα μηχανήματα που είναι σχεδιασμένα ή προσαρμοσμένα ώστε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παρασκευή βιομηχανοποιημένων καπνών και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής, τα οποία κατατάσσονται στον κωδικό Σ.Ο. 8478 10 00 και
ββ) κάθε προσδιορίσιμο μέρος που ανήκει αποκλειστικά σε μηχάνημα παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών και κατατάσσεται στον κωδικό Σ.Ο. 8478 90 00, το οποίο εφεξής , ορίζεται ως «μέρος μηχανημάτων».

γ) «Καπνός»: τα φύλλα και άλλα φυσικά, επεξεργασμένα ή ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών καπνού, συμπεριλαμβανομένου του διογκωμένου και ανακατεργασμένου καπνού, τα οποία δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες των βιομηχανοποιημένων καπνών όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του ν. 2960/2001.

δ) «Βιομηχανοποιημένα καπνά»: τα προϊόντα των άρθρων 94 και 95 του ν. 2960/2001.

ε) «Τσιγαρόχαρτο»: το χαρτί που παρουσιάζεται με τη μορφή κυλίνδρων, φυλλαδίων ή σωλήνων και κατατάσσεται κατά περίπτωση στους κωδικούς Σ.Ο. 4813 10 00, 4813 20 00, 4813 90 10 και 4813 90 90.

στ) «Κατοχή»: η κυριότητα των προϊόντων των περ. β), γ), δ) και ε) του παρόντος άρθρου ή παρεμφερές δικαίωμα διάθεσής τους ή άσκηση φυσικού έλεγχου επ’ αυτών.

ζ) «Διαμεσολάβηση»: η δραστηριότητα φυσικών ή νομικών προσώπων διεξαγωγής εργασιών σχετικά με τα προϊόντα των περ. β, γ, δ και ε, για λογαριασμό τρίτων, όπως η διαπραγμάτευση συμβάσεων, οι αγορές ή οι πωλήσεις έναντι αμοιβής ή η προμήθεια.

η) «Εισαγωγή καπνού, τσιγαρόχαρτου, βιομηχανοποιημένων καπνών και εξοπλισμού παραγωγής»: η θέση των προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 201 του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013.

θ) «Τελικός χρήστης εξοπλισμού παραγωγής»: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν λάβει την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001 άδεια σύστασης καπνοβιομηχανίας ή επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων καπνού.

Υπόχρεα πρόσωπα

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001, οφείλουν να λάβουν τις άδειες του άρθρου 1 από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

2. Στην περίπτωση που οι υπόχρεοι, οι οποίοι ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν τις εν λόγω δραστηριότητες στη χώρα μας, είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, υποχρεούνται να ορίσουν φορολογικό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό του εντολέα του-υπόχρεου για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και θα φέρει αλληλέγγυα ευθύνη ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 100Α καθώς και των προβλεπομένων στην παρούσα.

Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές

1. Ως αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την έκδοση, την τροποποίηση, την ανάκληση και ακύρωση των αδειών του άρθρου 1, ορίζονται οι Τελωνειακές Περιφέρειες, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου ή η έδρα του φορολογικού του αντιπροσώπου.

2. Ως αρμόδιες τελωνειακές αρχές για τον έλεγχο και την εποπτεία των εγκαταστάσεων των φυσικών ή νομικών προσώπων, στα οποία έχουν χορηγηθεί οι άδειες του άρθρου 1, ορίζονται οι τελωνειακές αρχές, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η εγκατάσταση των προσώπων αυτών. Στην περίπτωση που έχει οριστεί φορολογικός αντιπρόσωπος, ο έλεγχος διενεργείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα αυτού.

Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση, τροποποίηση, ανάκληση και ακύρωση των αδειών αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής, εξαγωγής, μεταποίησης, κατοχής, διαμεσολάβησης, χονδρικής εμπορίας καπνού και τσιγαρόχαρτου και εισαγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών.

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά χορήγησης άδειας για την αποστολή σε άλλο κράτος μέλος, παραλαβή από άλλο κράτος-μέλος, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταποίηση, κατοχή, διαμεσολάβηση, χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου και εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών.

1. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας

Για τη χορήγηση της άδειας αποστολής σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., παραλαβής από άλλο κράτοςμέλος, εισαγωγής, εξαγωγής, μεταποίησης, κατοχής, διαμεσολάβησης, χονδρικής εμπορίας καπνού και τσιγαρόχαρτου και εισαγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών πρέπει στο πρόσωπο του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να ασκεί συναφή επαγγελματική δραστηριότητα με τη δραστηριότητα για την οποία αιτείται την έκδοση άδειας,
β) να μην έχει καταδικαστεί βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για λαθρεμπορία ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που σχετίζεται με την πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή να μην έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση διοικητικού ή και πολιτικού δικαστηρίου περί συμμετοχής σε πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανικών καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

2. Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας

Για την έκδοση της άδειας για την αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος, παραλαβή από άλλο κράτος-μέλος, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταποίηση, κατοχή, διαμεσολάβηση, χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου, καθώς και την εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών υποβάλλεται από το υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 3 στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, Ηλεκτρονική Αίτηση, μέσω του πληροφοριακού συστήματος των τελωνείων ICISnet, η οποία συμπληρώνεται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.

Ο υπόχρεος με την αίτησή του υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας, με εξαίρεση αυτά τα οποία, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών, η αρμόδια τελωνειακή αρχή υποχρεούται να αναζητήσει από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες:

α. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας του φυσικού πρόσωπου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα, των νομίμων εκπροσώπων τους.
β. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την έναρξη επιτηδεύματος ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του ηλεκτρονικού συστήματος taxisnet όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία, οι δραστηριότητες καθώς και οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
γ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου στην περίπτωση των νομικών προσώπων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρείται η προϋπόθεση της περ. β της παρ. 1.
δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), για τα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους και γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους,
ε. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης/εγκατάστασης που χορηγείται από τις αρχές της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) ή αντίγραφο κάθε άλλης δήλωσης, γνωστοποίησης ή κοινοποίησης που υποβάλλεται αντί της άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, του ν. 4302/2014 (Α’ 225) και του ν. 4442/2016 (Α’ 230), εφόσον ασκούνται δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση ή η υποβολή αυτών. Σε περίπτωση αποθήκευσης σε εγκαταστάσεις άλλου προσώπου παρέλκει η υποχρέωση προσκόμισης της εν λόγω άδειας, ωστόσο, στην υποβληθείσα αίτηση δηλώνονται τα στοιχεία του φυσικού η νομικού προσώπου εξ’ ονόματος του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια.
στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικών προσώπων, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα της περ. β της παρ. 1 και δεν τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης.
ζ. Πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο περί μη πτωχεύσεως και περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως της εταιρείας.
η. Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου.
θ. Αντίγραφο σύμβασης ή ιδιωτικού συμφωνητικού που συνάπτεται μεταξύ εντολέα και διαμεσολαβητή στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για έκδοση άδειας διαμεσολάβηση.

3. Στην περίπτωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από υπόχρεο πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα, πρέπει και στο πρόσωπο του φορολογικού αντιπροσώπου να συντρέχει η προϋπόθεση της περ. β της παρ. 1. Ο φορολογικός αντιπρόσωπος υποβάλλει τα δικαιολογητικά των περ. α’ έως η’ της παρ. 2 που αφορούν στο πρόσωπο του ιδίου, με την εξαίρεση των δικαιολογητικών των περ. δ’ και ε’, όταν δεν ασκούνται δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση ή η υποβολή αυτών και υποβάλλει για λογαριασμό του εντολέα του-υπόχρεου:
α) στοιχεία περί νόμιμης εκπροσώπησης της εγκατεστημένης σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα επιχείρησης και
β) έγγραφα αλλοδαπής αρχής που αποδεικνύουν ότι δεν έχει υποπέσει στα αδικήματα της περ. β της παρ.1.

4. Δεν απαιτείται η έκδοση της άδειας για την αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος, παραλαβή από άλλο κράτοςμέλος, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταποίηση, κατοχή, διαμεσολάβηση, χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν λάβει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 2960/2001. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, τα οποία διενεργούν αποστολές, παραλαβές, εισαγωγές, εξαγωγές, μεταποιήσεις καπνού και τσιγαρόχαρτου ή κατέχουν, διαμεσολαβούν, εμπορεύονται χονδρικώς τα προϊόντα αυτά, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 9 τριμηνιαίες καταστάσεις για τις διενεργηθείσες αποστολές, παραλαβές, εισαγωγές, εξαγωγές, μεταποιήσεις, καπνού και τσιγαρόχαρτου καθώς και για τις ποσότητες καπνού και τσιγαρόχαρτου που κατέχουν, διαμεσολαβούν ή εμπορεύονται χονδρικώς.

5. Δεν απαιτείται η έκδοση άδειας για την εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών για τους κατόχους άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, οι οποίοι κατά την εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών στο εσωτερικό της χώρας από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη θέτουν τα προϊόντα αυτά σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση είσοδο στη φορολογική τους αποθήκη.

Διαδικασία έκδοσης της άδειας του άρθρου 5

1. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή για την έκδοση της άδειας του άρθρου 5, προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, προβαίνει στην έκδοση της άδειας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet.

2. Η άδεια εκδίδεται σε δύο αντίτυπα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ , εκ των οποίων το πρώτο παραδίδεται στο δικαιούχο πρόσωπο και το δεύτερο παραμένει στην τελωνειακή αρχή έκδοσης. Η τελωνειακή αρχή έκδοσης ενημερώνει την αρμόδια ή τις αρμόδιες αρχές ελέγχου για την έκδοση της άδειας.

Τροποποίηση, ανάκληση και ακύρωση της άδειας του άρθρου 5

1. Η άδεια για την αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος, παραλαβή από άλλο κράτος-μέλος, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταποίηση, κατοχή διαμεσολάβηση, χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου και εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών τροποποιείται κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές επί ορισμένων στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Ειδικότερα, η άδεια τροποποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αλλαγή των στοιχείων του δικαιούχου
β) Μεταβολή της κατηγορίας αδείας της επιχείρησης
γ) Μεταβολή του είδους δραστηριότητας
δ) Αλλαγή φορολογικού αντιπροσώπου που έχει έδρα στην χωρική αρμοδιότητα της ίδιας τελωνειακής περιφέρειας στην οποία είχε εκδοθεί η αρχική άδεια.

2. Η άδεια ανακαλείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή που την εξέδωσε στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν το ζητήσει ο δικαιούχος, με σχετική έγγραφη αίτησή του, λόγω παύσης εργασιών ή αλλαγής φορολογικού αντιπροσώπου που έχει έδρα στην χωρική αρμοδιότητα άλλης τελωνειακής περιφέρειας από αυτή στην οποία είχε εκδοθεί η αρχική άδεια.
β) όταν διαπιστώνεται ότι εκλείπουν μερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις επί των οποίων βασίστηκε η έκδοσή της
γ) όταν ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις του
ν. 2960/2001 και την παρούσα.
Η ανάκληση της άδειας επάγεται έννομα αποτελέσματα, όταν συντρέχουν οι λόγοι της περ.α), από την επομένη της κοινοποίησής της στον δικαιούχο και όταν συντρέχουν οι λόγοι των περ.β) και γ), από τη χρονική στιγμή που συντελέστηκαν τα γεγονότα βάσει των οποίων ανακαλείται η άδεια , ή εφόσον δεν είναι δυνατό αυτή να προσδιορισθεί, η χρονική στιγμή διαπίστωσης των γεγονότων αυτών.

3. Η άδεια ακυρώνεται, εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκδοσή της βασίστηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, χωρίς την συνδρομή των οποίων δεν θα εκδίδετο.

Η ακύρωση της άδειας επάγεται έννομα αποτελέσματα, αναδρομικά, από την ημερομηνία έκδοσής της.

Χρόνος ισχύος άδειας του άρθρου 5

Ο χρόνος ισχύος της άδειας του άρθρου 5 είναι απεριόριστος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ανάκλησης ή ακύρωσης αυτών σύμφωνα με το άρθρο 7.

Υποχρεώσεις κατόχων άδειας του άρθρου 5

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια του άρθρου 5, με την εξαίρεση της άδειας εισαγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, υποχρεούνται:

1. Να υποβάλλουν για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 10η εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, κατάσταση με τις διενεργηθείσες αποστολές, παραλαβές, εισαγωγές, εξαγωγές, μεταποιήσεις καπνού και τσιγαρόχαρτου, καθώς και τις ποσότητες καπνού και τσιγαρόχαρτου που κατέχουν, διαμεσολαβούν, ή εμπορεύονται χονδρικώς, εφεξής «Κατάσταση συναλλαγών καπνού/τσιγαρόχαρτου». Στην περίπτωση της διαμεσολάβησης, την υποχρέωση αυτή την έχει ο διαμεσολαβητής εφόσον διενεργεί τις ανωτέρω δραστηριότητες για λογαριασμό του εντολέα του. Η κατάσταση συμπληρώνεται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος III και περιλαμβάνει τον αριθμό του εμπορικού ή και συνοδευτικού εγγράφου, του παραστατικού αγοράς, πώλησης, εισαγωγής ή εξαγωγής, τα στοιχεία (επωνυμία, ΑΦΜ, ταχ. δ/νση) των εμπλεκομένων στις συναλλαγές προσώπων καθώς και την περιγραφή, τον κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας και την ποσότητα των εμπορευμάτων.
Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής διορθωτικής κατάστασης για τα τρίμηνα, κατά τα οποία τα ανωτέρω πρόσωπα διαπιστώνουν εκ των υστέρων λάθη στις καταχωρίσεις ή παραλείψεις στο να δηλώσουν κάποια συναλλαγή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, στην οποία εμφανίζονται εκ νέου το σύνολο των αρχικώς δηλωθεισών συναλλαγών με τις προσθήκες ή διορθώσεις αυτών. Η τροποποιητική διορθωτική κατάσταση υποβάλλεται οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την υποβολή της αρχικής κατάστασης του ημερολογιακού τριμήνου που αφορά και σε κάθε περίπτωση πριν από το τέλος του επόμενου τριμήνου.
Εφόσον τα ως άνω πρόσωπα βρίσκονται υπό έλεγχο βάσει του άρθρου 12 και μέχρι την ολοκλήρωση αυτού, δεν γίνονται αποδεκτές τροποποιητικές διορθωτικές καταστάσεις.
Οι τελωνειακές αρχές ελέγχου τηρούν τις εν λόγω καταστάσεις ανά υπόχρεο σε ηλεκτρονικό φάκελο της υπηρεσίας τους και διαβιβάζουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου κάθε έτους, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. και Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε., ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά υπόχρεο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα τριμηνιαία σύνολα των καταστάσεων συναλλαγών καπνού/τσιγαρόχαρτου που έχουν υποβληθεί κατά το προηγούμενο έτος.

2. Να ενημερώνουν την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για οποιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη για τη χορήγηση της άδειας.

3. Να δέχονται και να διευκολύνουν οποιονδήποτε έλεγχο, φυσικό ή λογιστικό, της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της.

Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την ανάκληση και την ακύρωση της άδειας κατασκευής, αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής, εξαγωγής, κατοχής, διαμεσολάβησης, χονδρικής εμπορίας εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης άδειας κατασκευής, αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής, εξαγωγής, κατοχής, διαμεσολάβησης, χονδρικής εμπορίας εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών.

Ως προς τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία με την οποία χορηγείται η άδεια κατασκευής, αποστολής σε άλλο κράτος μέλος, παραλαβής από άλλο κράτος μέλος, εισαγωγής, εξαγωγής, κατοχής, διαμεσολάβησης, χονδρικής πώλησης εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, τον χρόνο ισχύος καθώς και τη διαδικασία τροποποίησης, ανάκλησης και ακύρωσης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5, καθώς και των άρθρων 6, 7 και 8 της παρούσας.

Υποχρεώσεις κατόχων άδειας του άρθρου 10

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια του άρθρου 10, υποχρεούνται:
α) Να τηρούν:
αα) ειδικό γραμμογραφημένο Βιβλίο Μηχανημάτων,
αβ) ειδικό γραμμογραφημένο Βιβλίο Μέρους Μηχανημάτων, σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV, στα οποία θα καταχωρίζονται οι ποσότητες των εισερχομένων και εξερχομένων μηχανημάτων και των μερών αυτών. Στην περίπτωση της διαμεσολάβησης, την υποχρέωση αυτή την έχει και ο διαμεσολαβητής εφόσον διενεργεί τις ανωτέρω δραστηριότητες για λογαριασμό του εντολέα του. Τα βιβλία δύναται να υποκατασταθούν από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’251) υπό την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε αυτά όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV. Η ενημέρωση των βιβλίων με τις ποσότητες των μηχανημάτων και των μερών αυτών γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η κατασκευή, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή ή χονδρική εμπορία του μηχανήματος ή μέρους αυτού, με την καταχώριση των κατά περίπτωση προβλεπομένων τελωνειακών παραστατικών που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2960/2001 και των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται σύμφωνα με τον ν. 4308/2014, αντίστοιχα. Οι καταχωρίσεις στα βιβλία αυτά οριστικοποιούνται και εκτυπώνονται το αργότερο στο τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που πραγματοποιήθηκαν οι καταχωρίσεις, σε κινητά φύλλα με συνεχή αρίθμηση, που φέρουν την επωνυμία της επιχείρησης, τη διεύθυνσή της, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό της σχετικής άδειας, τα οποία θεωρούνται εκ των προτέρων από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Τα τηρούμενα βιβλία φυλάσσονται εντός της εγκατάστασης του φυσικού ή νομικού προσώπου για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

β) Να υποβάλλουν, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε παραλαβή ή αποστολή μηχανήματος παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου δήλωση, εφεξής «Δήλωση εξοπλισμού βιομηχανοποιημένων καπνών», προκειμένου αυτή να προβεί, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, κατόπιν συνεκτίμησης διαφόρων παραγόντων, σε έλεγχο του μηχανήματος. Στην περίπτωση της εισαγωγής ή εξαγωγής μηχανήματος, η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου συνυποβάλλεται ως υποστηρικτικό έγγραφο του κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής ή εξαγωγής, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής του εν λόγω παραστατικού. Η δήλωση συμπληρώνεται με βάση το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσας και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
βα) αριθμό αδείας
ββ) τύπο και σειριακό αριθμό του συγκεκριμένου μηχανήματος για την παρασκευή βιομηχανοποιημένων καπνών,
βγ) χώρα κατασκευής,
βδ) χώρα προέλευσης ή προορισμού,
βε) προμηθευτή σε περίπτωση παραλαβής, εισαγωγής, διαμεσολάβησης
βστ) τελικό χρήστη, εάν είναι γνωστός εκ των προτέρων, ή τον αγοραστή του μηχανήματος σε περίπτωση παραλαβής, εισαγωγής, διαμεσολάβησης
βζ) αγοραστή και εξαγωγέα ή πωλητή του μηχανήματος σε περίπτωση αποστολής ή εξαγωγής ή διαμεσολάβησης,
βη) αναμενόμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης, σε περίπτωση παραλαβής ή εισαγωγής,
βθ) αναμενόμενη ημερομηνία και ώρα αναχώρησης σε περίπτωση αποστολής ή εξαγωγής,
βι) αριθμό συνοδευτικού ή εμπορικού εγγράφου.
Με τη Δήλωση εξοπλισμού βιομηχανοποιημένων καπνών συνυποβάλλονται αντίγραφο της παραγγελίας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών, στην οποία θα περιγράφονται με σαφήνεια τα προς εισαγωγή, εξαγωγή, αποστολή ή παραλαβή είδη και παραστατικά αγοράς.

γ) Να υποβάλλουν, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε παραλαβή ή αποστολή μέρους-μηχανήματος παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου τη Δήλωση εξοπλισμού βιομηχανοποιημένων καπνών της περ. β με τα συνυποβαλλόμενά δικαιολογητικά όπου θα δηλώνεται πέραν των στοιχείων των περ. βα) έως και βι) και το μηχάνημα, του οποίου αυτό αποτελεί ή πρόκειται να αποτελέσει μέρος. Στην περίπτωση της εισαγωγής ή εξαγωγής μέρους μηχανήματος, η Δήλωση εξοπλισμού βιομηχανοποιημένων καπνών συνυποβάλλεται ως υποστηρικτικό έγγραφο του κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής ή εξαγωγής.

δ) Να ενημερώνουν σχετικά με κάθε κατασκευή μηχανήματος ή μέρους μηχανήματος, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, προσκομίζοντας πριν από την έναρξη των εργασιών τους αποδεικτικά έγγραφα της σχετικής παραγγελίας και στοιχεία του αγοραστή αυτού.

ε) Να ενημερώνουν την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας για οποιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη για τη χορήγηση της άδειας.

στ) Να επιδεικνύουν τα μηχανήματα ή τα μέρη αυτών σε κάθε έλεγχο.

ζ) Να δέχονται και να διευκολύνουν τη διενέργεια οποιοδήποτε ελέγχου, φυσικού ή λογιστικού, της αρμόδιας τελωνειακής αρχής ελέγχου και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της.

2. Όταν η αρμόδια τελωνειακή αρχή στην οποία κατατίθενται τα τελωνειακά παραστατικά εισαγωγής ή εξαγωγής μηχανήματος ή μέρους μηχανήματος είναι διαφορετική από την τελωνειακή αρχή ελέγχου, γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου τον αριθμό που έχει αποδοθεί στο σχετικό παραστατικό κατόπιν της οριστικοποίησής του, προκειμένου αυτή να ενημερωθεί μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet για τη Δήλωση εξοπλισμού βιομηχανοποιημένων καπνών.

Έλεγχοι

1. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχου της παρ. 2 του άρθρου 4 διενεργούν έλεγχο, τουλάχιστον μία φορά εντός της τριετίας, καθώς και κατά την κρίση τους οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο, στις εγκαταστάσεις των κατόχων των αδειών των άρθρων 5 και 10 ή στην έδρα του φορολογικού τους αντιπροσώπου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα.

2. Για τη διενέργεια των ελέγχων δύναται να συγκροτείται συνεργείο ελέγχου αποτελούμενο από υπαλλήλους των αρμόδιων τελωνειακών αρχών ελέγχου της εγκατάστασης ή των εγκαταστάσεων του ελεγχομένου, εφόσον είναι περισσότερες της μίας.

3. Για σκοπούς διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, δύναται να ζητείται από τον υπόχρεο-κάτοχο της άδειας οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

4. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου με τα αποτελέσματα αυτών, η οποία υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο και τον Προϊστάμενο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής ελέγχου.

5. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχου, ανάλογα με τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων δύναται να ενημερώνουν την τελωνειακή αρχή που εξέδωσε την άδεια όταν συντρέχουν λόγοι για την τροποποίηση, την ανάκληση ή την ακύρωσή της.

6. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από οποιαδήποτε τελωνειακή ελεγκτική αρχή και οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών.

Μεταβατικές – Καταργούμενες διατάξεις

1. Αιτήσεις για έκδοση αδειών αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής, εξαγωγής καπνού, εισαγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, κατασκευής, αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής, εξαγωγής εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1121/19.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 5. Για την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά από υπόχρεο πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα, καθώς και για την έκδοση των αντίστοιχων αδειών από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, ακολουθείται χειρόγραφη διαδικασία με βάση τα συνημμένα υποδείγματα των παραρτημάτων I και II της παρούσας, μέχρι την ημερομηνία μηχανογραφικής τους υλοποίησης.

2. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, μεταποιούν, κατέχουν, διαμεσολαβούν και εμπορεύονται χονδρικώς καπνό και τσιγαρόχαρτο ή κατέχουν, διαμεσολαβούν και εμπορεύονται χονδρικώς εξοπλισμό παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών και πρόκειται να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους και να λάβουν τις προβλεπόμενες στα άρθρα 5 και 10 άδειες, με την εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου 5, παρέχεται προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων για έκδοση αδειών, στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές έκδοσης, οι οποίες θα συνοδεύονται από τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 5 δικαιολογητικά. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν εντός πέντε (5) ημερών στην έκδοση των εν λόγω αδειών, ενώ ο έλεγχος των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί σταδιακά, εκ των υστέρων, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

3. Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών της παρ. 2 προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση των αδειών μεταποίησης, κατοχής, διαμεσολάβησης, χονδρικής εμπορίας καπνού και τσιγαρόχαρτου καθώς και των αδειών κατοχής, διαμεσολάβησης και χονδρικής εμπορίας εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών , οι χορηγηθείσες άδειες ανακαλούνται.

4. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν διαμεσολαβήσει ή εμπορευθεί χονδρικώς στα πλαίσια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας εξοπλισμό για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών, ο οποίος βρίσκεται στην κατοχή τους κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, προβαίνουν υποχρεωτικά σε απογραφή των εν λόγω μηχανημάτων ή των μερών αυτών, τα οποία δηλώνουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχου άμεσα και το αργότερο μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας. Τα μηχανήματα ή τα μέρη αυτών καταχωρίζονται στα προβλεπόμενα στο παράρτημα IV της παρούσας, Βιβλία Μηχανημάτων και Μέρους Μηχανημάτων, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τα πεδία “Περιγραφή Μηχανήματος ή Περιγραφή Μέρους του μηχανήματος”, “Ποσότητα σε αριθμό τεμαχίων” και “Χώρος Αποθήκευσης” και προαιρετικά, εφόσον είναι γνωστά, τα υπόλοιπα πεδία. Η καταχώριση των στοιχείων αυτών πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης των αποθεμάτων στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχου.

5. Η παρακολούθηση των μηχανημάτων και των μερών αυτών σε περίπτωση διαμεσολάβησης ή χονδρικής εμπορίας, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11, δύναται να πραγματοποιείται σε θεωρημένα από την αρμόδια τελωνειακή αρχή χειρόγραφα βιβλία για μεταβατικό χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

6. Για τις αιτήσεις έκδοσης των αδειών του άρθρου 1, οι οποίες υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο οι διατάξεις της παρούσας.

7. Από την ημερομηνία της θέσης σε ισχύ της παρούσας και με την επιφύλαξη της παρ. 1, καταργείται η υπό στοιχεία Α.1121/19.5.2020 (Β’ 2137) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

8. Οι αναφορές του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου στην υπό στοιχεία Α.1121/19.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, λογίζονται ως αναφορές στην παρούσα.

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 31/12/2022, ημερομηνία μηχανογραφικής υλοποίησης των νέων αδειών στο Πληροφοριακό Σύστημα τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet της Α.Α.Δ.Ε.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου