Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

50 ευρώ αποζημίωση στους Ιατρούς για κατ’οίκον εμβολιασμό και 20 για εμβολιασμό στα Ιατρεία

Με τροπολογία του Υπ.Υγείας που κατατέθηκε στη βουλή μεταξύ άλλων διατάξεων επανακαθορίζονται το ύψος της αποζημίωσης των ιατρών και φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 για κάθε διενεργούμενο κατ’ οίκον εμβολιασμό, σε πενήντα (50) ευρώ, από είκοσι (20) ευρώ που ισχύει σήμερα, καθώς και η αποζημίωση των ιατρών για κάθε εμβολιασμό στο ιατρείο, σε είκοσι (20) ευρώ από τρία (3) ευρώ που ισχύει σήμερα. Για τις εν λόγω αποζημιώσεις εξακολουθεί να ισχύει προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (ακατάσχετο κ.λπ.).

Επίσης καθορίζεται στο ύψος των δέκα (10) ευρώ, η αμοιβή των φαρμακοποιών και των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού μέσω του Συστήματος προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.  Η εν λόγω αμοιβή εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται μόνο μετά τη διενέργεια της πρώτης δόσης εμβολιασμού του φυσικού προσώπου.

Οι διατάξεις

Άρθρο 3

Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εμβολιασμών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 52Α του ν. 4764/2020

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 (Α’ 256) τροποποιούνται ως προς τα ποσά της αποζημίωσης και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για κάθε διενεργούμενο κατ’ οίκον εμβολιασμό καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 ύψους πενήντα ευρώ (50€). Για κάθε εμβολιασμό στο ιατρείο καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών ύψους είκοσι ευρώ (20€). Η αποζημίωση καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και καλύπτεται με έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, λόγω του κορωνοϊού COVID-19 από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω αποζημίωση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και αποζημίωσης των ιατρών καί των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 που συμμετέχουν στον εμβολιασμό.»

Άρθρο 4

Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για προγραμματισμό εμβολιασμών -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 57 ν. 4764/2020

Η παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η αμοιβή των φαρμακοποιών και των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού στο Σύστημα της παρ. 1, ανέρχεται σε δέκα ευρώ (10€). Η αμοιβή εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται μόνο εφόσον διενεργηθεί η πρώτη δόση εμβολιασμού του φυσικού προσώπου για το οποίο προγραμματίστηκε ο εμβολιασμός.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία εκκαθάρισης της αμοιβής, με τον τρόπο αμοιβής των φαρμακοποιών και των ιδιωτών ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού, καθώς και κάθε συναφές προς το ανωτέρω ζήτημα.

Δείτε ολόκληρη την τροπολογία