Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

6,3 δις περίπου το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος για το 2021

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Δεκεμβρίου 2021, για τα στοιχεία του οποίου η Αρχή δίνει τις παρακάτω πρόσθετες διευκρινίσεις:

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΤΒ %

Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

111.397.928.353

110.170.594.767

1,11%

Ανεπίδεκτα είσπραξης

25.024.609.915

24.994.442.024

0,12%

Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

86.373.318.438

85.176.152.742

1,41%

Πλήθος οφειλετών

3.996.871

4.138.953

-3,43%

Την αντίστοιχη περίοδο το 2020 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 4.045.217 (αυξημένο κατά 1,2% σε σχέση με Δεκέμβρη 2021)

KPI 1

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

242.516.019  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

197.311.010  

ΜΑΡΤΙΟΣ

186.095.014  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

187.351.198  

ΜΑΙΟΣ

187.368.260  

ΙΟΥΝΙΟΣ

208.855.544  

ΙΟΥΛΙΟΣ

198.739.717

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

164.116.122

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

174.782.479

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

176.188.868

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

178.245.555

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

214.791.751

12ΜΗΝΟ

2.316.361.538  

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2020

2021

2021/2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

353.465.865

242.516.019  

-31,39%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

329.956.257

197.311.010  

-40,20%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526  

272.230.876  

183.569.065  

186.095.014  

1,38%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

310.001.287  

241.393.686

146.570.566  

187.351.198  

27,82%

ΜΑΙΟΣ

261.073.964  

244.263.816

164.927.674  

187.368.260  

13,61%

ΙΟΥΝΙΟΣ

242.199.885  

219.496.360

205.991.062  

208.855.544  

1,39%

ΙΟΥΛΙΟΣ

248.152.712  

239.888.433

238.782.140

198.739.717

-16,77%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

182.430.799

159.804.219

197.028.361

164.116.122

-16,70%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

172.807.572

225.137.578

183.715.951

174.782.479

-4,86%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

167.832.032

224.601.082

160.727.689

176.188.868

9,62%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

160.941.126

155.337.828

130.673.928

178.245.555

36,40%

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

147.143.624

153.800.330

140.435.998

214.791.751

52,95%

12ΜΗΝΟ

2.877.563.582  

2.787.600.517  

2.435.844.556  

2.316.361.538  

-4,91%


· Νέο ληξιπρόθεσμο:


1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το 12μηνο 2021, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 6.330εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 7.129εκ. € (μείωση κατά 11,21%).

Για το μήνα αναφοράς (Δεκέμβριο), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 683εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 1.344εκ. (μείωση κατά 49,18%).

Το 94,03 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

                      40.389.951  

                                 32.626.120  

-19%

Εισόδημα

                    187.467.825  

                               195.366.737  

4%

Φόροι στην Περιουσία

                    144.137.050  

                               124.727.369  

-13%

Φ.Π.Α.

                    197.476.826  

                               195.570.249  

-1%

Αχρεωστήτως Καταβληθ

                        1.913.460  

                                   1.956.468  

2%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

                      33.860.964  

                                 30.636.872  

-10%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

                        5.084.093  

                                   7.346.050  

44%

Λοιπά Πρόστιμα μη-φο

                      27.713.810  

                                 12.459.474  

-55%

Δικαστικά έξοδα

                        3.475.278  

                                 29.124.379  

738%

Καταλογισμοί

                        4.105.003  

                                   1.784.901  

-57%

Δάνεια

                    638.718.997  

                                 10.711.068  

-98%

ΣΥΝΟΛΟ

            1.284.343.256  

                           642.309.686  

-50%


2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το 12μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5.790 εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 5.685 εκ. (αύξηση κατά 1,85 %).

Για το μήνα αναφοράς (Δεκέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 655 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 665 εκ. (μείωση  κατά 1,5)
              
3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου (εκτός ΜΦΚ):

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις 12μηνου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 2.053εκ. € το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 1.653εκ €  (αύξηση κατά 24,2%) .

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Δεκέμβριο 2021 (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 285 εκ. € (έναντι 279εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020- αύξηση κατά 2,2%) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (93,33%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

27.254.911  

21.375.750  

-22%

Εισόδημα

79.736.565  

90.319.858  

13%

Φόροι στην Περιουσία

55.195.615  

58.674.736  

6%

Φ.Π.Α.

99.071.125  

95.932.259  

-3%

ΣΥΝΟΛΟ

261.258.217  

266.302.603  

2%

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ

 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

461.204.743

462.195.280

425.930.171

334.892.778  

-21,4%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

496.209.557

422.238.586

460.807.129

392.099.598  

-14,9%

ΜΑΡΤΙΟΣ

458.085.538  

412.552.761  

284.163.496  

350.572.787  

23,4%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

528.510.780  

367.932.556  

226.124.044  

299.378.691  

32,4%

ΜΑΙΟΣ

410.760.698  

353.972.485  

239.408.565  

315.814.377  

31,9%

ΙΟΥΝΙΟΣ

394.631.112  

363.383.493  

279.050.480  

342.437.303  

22,7%

ΙΟΥΛΙΟΣ

405.839.583  

432.322.900  

355.334.408  

324.301.548  

-8,7%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

418.236.648  

395.472.071  

300.499.032   

296.595.563  

-1,3%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

420.777.064  

476.793.696  

393.192.369  

392.335.667  

-0,2%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

513.335.826  

571.697.751  

363.034.734  

395.262.675  

8,9%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

476.767.634  

502.973.798  

378.561.289  

475.979.952  

25,7%

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

570.061.457  

564.578.033  

418.190.210  

494.273.057  

18,2%

12ΜΗΝΟ

5.554.420.640  

5.326.113.411  

4.124.295.926  

4.413.943.996  

7,0%

*Επισημαίνεται ότι τα ποσά  νέου ληξιπρόθεσμου υπόλοιπου που αναφέρονται στον μήνα Νοέμβριο αφορούν στο μήνα Οκτώβριο (αντίστοιχα και για τα υπόλοιπα εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), καθώς σύμφωνα και με την παρατήρηση ΙΙΙ του πίνακα Παρακολούθησης Φορολογικής Διοίκησης: Μέρος Α – Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών,  «Τα στοιχεία του “Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους” υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το “Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος” αφορά το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς…»