Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Κατηγορία: Ενημέρωση

Το ευρωπαϊκό συμβούλιο ενέκρινε νέες συστάσεις προς τα κράτη μέλη για τους περιορισμούς στα ταξίδια από τρίτες χώρες προς τις χώρες της Ε.Ε.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Συνεργασία ΟΑΕΔ-UNICEF για την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των νέων μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Χρηματοπιστωτικοί δείκτες αναφοράς: Το Συμβούλιο θεσπίζει νέους κανόνες για την αντιμετώπιση της κατάργησης του LIBOR

Το κείμενο του κανονισμού που εγκρίθηκε σήμερα θα υπογραφεί στις 10 Φεβρουαρίου και αναμένεται να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα στις 12 Φεβρουαρίου. Ο κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει και θα εφαρμοστεί από την επόμενη ημέρα …

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Τέλος Φεβρουαρίου η τέταρτη φάση πληρωμών της επιδότησης για το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ

Η 4η Έκθεση Προόδου σχετικά με το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους …

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

ΠΟΦΕΕ: Επαναφορά του αιτήματος για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Πρόγραμμα SURE: Πόροι ύψους 728 εκατ. ευρώ εκταμιεύθηκαν σήμερα για τη στήριξη της απασχόλησης

Τα χρήματα του Προγράμματος αποτελούν δάνειο, με εξαιρετικά χαμηλό έως μηδενικό κόστος δανεισμού, και καλύπτουν μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης. …

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ για το μήνα Ιανουάριο – Πληρωμές της κρατικής επιδότησης

Το Υπουργείο Οικονομικών προέβη στις 29 Ιανουαρίου στην τρίτη φάση πληρωμών της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» …

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα

ΔΠΑ – Ειδικός Φόρος Ακινήτων. Νομιμοποίηση αλλοδαπής ΕΠΕ. Μη δήλωση μέρους της ακίνητης περιουσίας στη φορολογία κεφαλαίου. Παραγραφή

Προσφυγή ιδιωτικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, με έδρα την Κύπρο, κατά απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ε.Δ., κατά το μέρος αυτής με το οποίο απορρίφθηκε ενδικοφανής προσφυγή της κατά πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού Ειδικού Φόρου Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. για τις φορολογικές χρήσεις 2003 έως 2010 …

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα