Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

e-ΕΦΚΑ: Από 20.04 η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για υποβολή αίτησης χορήγησης άρσης κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων/Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και της διευκόλυνσης των συναλλαγών των οφειλετών με τον φορέα, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 νέα βελτιωμένη έκδοση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ρύθμιση Οφειλών» η οποία υποστηρίζει παράλληλα με την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης και την υποβολή αίτησης χορήγησης άρσης κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων/Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Με τη νέα υπηρεσία καταργείται η διαδικασία υποβολής ιδιαίτερης αίτησης για άρση κατάσχεσης με φυσική παρουσία στις περιφερειακές υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., αρκεί η επιλογή από τον οφειλέτη του σχετικού πλαισίου που θα βρίσκεται από 21/4/2021 στην ηλεκτρονική αίτηση ρύθμισης.

Ειδικότερα με το Γενικό Έγγραφο 136552/Σ.43748/16-04-2021 ορίζεται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν.3863/2010, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 63 του Ν.3996/2011 και τροποποιήθηκε με την περ. 12 της υποπαρ. ΙΑ2, του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 προβλέπεται ότι το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, ενώ αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων οι οποίες είχαν επιβληθεί πριν την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης, λαμβάνονται υπόψη για την υπαγωγή στη ρύθμιση και την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης. Ως εκ τούτου, απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση άρσης επί κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων είναι αφενός η υπαγωγή της οφειλής σε καθεστώς ρύθμισης και η εξόφληση της α΄ δόσης αυτής και αφετέρου η υποβολή σχετικής αίτησης από τον οφειλέτη.

Στη νέα έκδοση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και συγκεκριμένα στην καρτέλα «Υποβολή Αιτήματος» έχει προστεθεί το κάτωθι πλαίσιο ελέγχου:

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ / ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ: Δυνάμει των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν.3863/2010, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 63 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170) και τροποποιήθηκε με την περ. 12 της υποπαρ. ΙΑ2, του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107), παρακαλώ όπως εκδοθούν από την αρμόδια υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο., μόλις εξοφληθεί η πρώτη δόση της παρούσας ρύθμισης, άρσεις επί των ενεργών κατασχέσεων εις χείρας Τρίτων / Πιστωτικών Ιδρυμάτων, οι οποίες επιβλήθηκαν για την αναγκαστική είσπραξη των ρυθμιζόμενων οφειλών, ώστε να αποδεσμευτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρωτοφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων ή τυχόν άλλες δεσμευθείσες απαιτήσεις εις χείρας Τρίτων κατά αυτών.

Ο οφειλέτης θα πρέπει να το επιλέγει εφόσον υπάρχουν ενεργές κατασχέσεις εις βάρος του οφειλέτη – ή/και συνυπόχρεων προσώπων – και επιθυμεί παράλληλα με τη ρύθμιση των οφειλών του και την άρση αυτών. Αν, ωστόσο, ο οφειλέτης οριστικοποιήσει την αίτηση ρύθμισης παραλείποντας να επιλέξει το νέο πλαίσιο ελέγχου τότε αναγκαστικά θα πρέπει να υποβάλει χειρόγραφη αίτηση χορήγησης άρσης στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.

Η επιλογή ή μη από τον οφειλέτη του εν λόγω πλαισίου κατά την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ρύθμισης απεικονίζεται συστημικά και στην αντίστοιχη οθόνη του Ο.Π.Σ. «Αίτηση Ρύθμισης» στην οποία έχει προστεθεί νέο πλαίσιο ελέγχου «Άρση Κατασχέσεων Τρίτου».

Οι υποβληθείσες αιτήσεις χορήγησης άρσης κατασχέσεων εις χείρας Τρίτων/Πιστωτικών Ιδρυμάτων καθώς και η αντίστοιχη εξόφληση των απαιτητών δόσεων ρύθμισης θα παρακολουθείται εφεξής σε καθημερινή βάση με αυτοματοποιημένο τρόπο από την Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης, η οποία καθημερινά θα ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. για την άμεση έκδοση των άρσεων μέσω ΟΠΣ.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η από 20/1/2020 κεντρική διαδικασία ηλεκτρονικής επίδοσης στα Πιστωτικά Ιδρύματα των άρσεων επί κατασχέσεων εις χείρας τους η οποία περιγράφεται στο α΄ άνωθεν σχετικό έγγραφο εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως έχει για όλες τις εκδοθείσες μέσω Ο.Π.Σ. άρσεις, είτε αυτές έχουν εκδοθεί από τις περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. είτε από τις ταμειακές υπηρεσίες τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο έγγραφο.