Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

e-CODEX – Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης: Το Συμβούλιο συμφωνεί σε εντολή για διαπραγματεύσεις

Το Συμβούλιο συμφώνησε επί γενικής προσέγγισης σχετικά με τον κανονισμό για το σύστημα e-CODEX. Αυτό που κυρίως επιδιώκει το σύστημα είναι να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων δικαστικών αρχών και να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων στη δικαιοσύνη.

Francisca Van Dunem, Υπουργός Δικαιοσύνης της Πορτογαλίας
Η πανδημία COVID-19 έφερε, μεταξύ άλλων, στο προσκήνιο την ανάγκη να επιταχυνθεί η ψηφιοποίηση και η διαλειτουργικότητα των δικαστικών μας συστημάτων. Με την παροχή στις δικαστικές αρχές ενός βιώσιμου και ασφαλούς συστήματος επικοινωνίας σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαδικασιών, πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης σκοπό έχει να διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, να βελτιώσει την εν γένει αποτελεσματικότητα και να διασφαλίσει την ανθεκτικότητα των δικαστικών συστημάτων σε περιόδους κρίσεων, όπως κατά την πανδημία COVID-19. Το e-CODEX (επικοινωνία μέσω επιγραμμικής ανταλλαγής δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης) αποτελεί βασικό τεχνολογικό καταλύτη για τον εκσυγχρονισμό, μέσω ψηφιοποίησης, των επικοινωνιών στο πλαίσιο διασυνοριακών δικαστικών διαδικασιών.

Το e-CODEX καθιστά δυνατή τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΤΠ που χρησιμοποιούν οι δικαστικές αρχές. Επιτρέπει σε διαφορετικά εθνικά συστήματα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης να διασυνδέονται για να διεκπεραιώνουν διασυνοριακές διαδικασίες σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.

Το e-CODEX αποτελείται από δέσμη στοιχείων λογισμικού που καθιστά δυνατή τη συνδεσιμότητα μεταξύ εθνικών συστημάτων. Παρέχει στους χρήστες του (αρμόδιες δικαστικές αρχές, επαγγελματίες του νομικού κλάδου και πολίτες) τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής ή λήψης εγγράφων, νομικών εντύπων, αποδεικτικών στοιχείων ή άλλων πληροφοριών με ταχύτητα και ασφάλεια. Με τον τρόπο αυτό το e-CODEX καθιστά δυνατή τη συγκρότηση διαλειτουργικών και ασφαλών αποκεντρωμένων δικτύων, για την επικοινωνία μεταξύ των εθνικών συστημάτων ΤΠ που αναλαμβάνουν την υποστήριξη διασυνοριακών αστικών και ποινικών διαδικασιών. Για παράδειγμα, το e-CODEX παρέχει ήδη στήριξη στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής ψηφιακών πειστηρίων και υποστηρίζει τις ανταλλαγές σε περιπτώσεις ευρωπαϊκών εντολών έρευνας και αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Η ανάπτυξη αυτού του συστήματος πραγματοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια μέσω κοινοπραξίας κρατών μελών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διαχείρισή του έως το 2024. Στόχος του σχεδίου κανονισμού είναι να παράσχει ένα βιώσιμο, μακροπρόθεσμο νομικό πλαίσιο για το σύστημα, μεταβιβάζοντας τη διαχείρισή του στον eu-LISA. Το συμβιβαστικό κείμενο που συμφωνήθηκε εισάγει διατάξεις για την προστασία της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και περιγράφει λεπτομερώς τη δομή διακυβέρνησης και διαχείρισης που πρέπει να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του eu-LISA.

Πρόταση κανονισμού για το σύστημα e-CODEX (γενική προσέγγιση)

eu-LISA

Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης