Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Hλεκτρονικά οι βεβαιώσεις νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς – myanarrotikes.gov.gr για υπαλλήλους του δημοσίου έτσι ώστε να αιτούνται και να λαμβάνουν τις αναρρωτικές άδειες

Τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπ. Ψηφιακής διακυβέρνησης με την οποία προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

α) Ιδρύεται Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών – Εξετάσεων στον φορέα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.».

β) Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία με την ονομασία «myanarrotikes.gov.gr», η οποία σχεδιάζεται και υλοποιείται από τους μνημονευόμενους φορείς.

γ) Αποδίδεται Μοναδικός Κωδικός Έγκρισης Έργου (Μ.Κ.Ε.Ε.), στα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ο οποίος είναι αναγνωρίσιμος από όλα τα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου.

δ) Παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία υποστήριξης φυσικών προσώπων, κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών που ολοκληρώνονται αυτόματα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

ε) Προβλέπεται η υποχρέωση κάθε φορέα του δημοσίου τομέα να παρέχει, ως αναθέτουσα αρχή, ενημέρωση σχετικά με τους απαιτούμενους. για την υλοποίηση του έργου πόρους, του κυβερνητικού νέφους που αυτός διαχειρίζεται.

στ) Παρέχονται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση των προαναφερόμενων ρυθμίσεων.

   

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
    

Άρθρο 1: Προβλέπεται η δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης {gov.gr-Ε.Ψ.Π.), προκειμένου κάθε φυσικό πρόσωπο να αιτείται και να λαμβάνει ηλεκτρονικά βεβαιώσεις νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς από τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, στα οποία έχει νοσηλευθεί ή εξεταστεί.

Άρθρο 2: Προβλέπεται η σύσταση ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας με την ονομασία «myanarrotikes.gov.gr», με σκοπό την παροχή της δυνατότητας στους υπαλλήλους του Δημοσίου να αιτούνται και να λαμβάνουν τις αναρρωτικές άδειες που δικαιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 54 έως 56 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και 61 έως 63 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) απομακρυσμένα, με τη χρήση μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ανωτέρω ηλεκτρονική υπηρεσία ορίζονται τα Υπουργεία Υγείας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά τον λόγο αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 3: Θεσμοθετείται μοναδικός κωδικός έγκρισης έργου (Μ.Κ.Ε.Ε.), ο οποίος θα αποτελεί το μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο επιβεβαίωσης της εναρμόνισης του έργου με τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μ ετασχηματισμού.

Άρθρο 4: Προβλέπεται, ειδικά για τα έντυπα έγγραφα που τηρούνται σε φορείς του δημόσιου τομέα και για τα οποία, μετά την ψηφιοποίησή τους, έχει λάβει χώρα μικροφωτογράφιση αυτών, η δυνατότητα άμεσης καταστροφής τους κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης στην παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) πενταετούς ελάχιστης προθεσμίας διατήρησης αρχείου.

Άρθρο 5: Προβλέπεται η δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.), την οποία υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) με σκοπό την παροχή υποστήριξης στα φυσικά πρόσωπα για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους (για παράδειγμα, αίτηση για χορήγηση εγγράφων ή έκδοση εγγράφων από τους ίδιους) που πραγματοποιούνται αυτόματα μέσω της Πύλης.

Άρθρο 6: Προκειμένου για υπηρεσίες συμφωνημένου επιπέδου (Service level Agreement – S.L.A.), τις οποίες συνάπτει, με φορείς διαχείρισης, κάθε φορέας του οποίου οι ηλεκτρονικές εφαρμογές ή τα πληροφοριακά συστήματα πρόκειται να εγκατασταθούν σε ένα εκ των κυβερνητικών νεφών του άρθρου 87 του ν. 4727/2020 [Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) ή Τομέα Υγείας (H-Cloud)], και εφόσον οι ανωτέρω εφαρμογές ή συστήματα ανήκουν στην αρμοδιότητα περισσότερων δημοσίων φορέων, εισάγεται, ως προϋπόθεση ισχύος των ως άνω συμφωνιών η προηγούμενη έγκρισή τους από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 7: Εισάγεται, ως προϋπόθεση για τη δημοσίευση διακηρύξεων ή προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο δημόσιες συμβάσεις έργων Τ.Π.Ε. που πρόκειται να εγκατασταθούν στα Κυβερνητικά Νέφη Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) ή Τομέα Υγείας (Η-Cloud), η προηγούμενη ενημέρωση του αρμόδιου φορέα διαχείρισης [Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) -Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) – Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και’Ερευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε.)].

Άρθρα 8 και 9: Εισάγονται ρυθμίσεις για την κατάργηση της υποχρέωσης των συνδρομητών υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο και συνδρομητικής τηλεόρασης να προσκομίζουν τα σχετικά αποδεικτικά των στοιχείων ταυτότητάς τους, καθώς τα τελευταία θα δύνανται πλέον να αντλούνται, μέσω διαλειτουργικότητας από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α’ 133).

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
    

Άρθρο 1: Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και με στόχο τη διευκόλυνση των φυσικών προσώπων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, προωθείται η δυνατότητα των φυσικών προσώπων να αιτηθούν ηλεκτρονικά την έκδοση βεβαίωσης για νοσηλεία τους ή βεβαίωσης ότι εξετάστηκαν σε νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας, κατά τρόπο εύκολο, γρήγορο και απλό.

Άρθρο 2: Προς τον σκοπό της απλούστευσης και επιτάχυνσης της σχετικής διαδικασίας, προβλέπεται η ψηφιοποίηση της χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους του Δημοσίου, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας που υλοποιείται από κοινού από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Άρθρο 3: Προβλέπεται η θεσμοθέτηση μοναδικού κωδικού έγκρισης έργου (Μ.Κ.Ε.Ε.), προς τον σκοπό της αποτελεσματικότερης και ευχερέστερης παρακολούθησης, από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, των έργων που έχουν κριθεί συμβατά με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Άρθρο 4: Προς τον σκοπό της εξάλειψης της περιττής γραφειοκρατίας και της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης, προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης καταστροφής των ψηφιοποιηθέντων εντύπων αρχείων, εφόσον έχει λάβει χώρα μικροφωτογράφιση αυτών.

Άρθρο 5: Με στόχο να καταστεί ακόμα πιο φιλική και ευχερής προς τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις η αξιοποίηση των εργαλείων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η δημιουργία από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ειδικής υπηρεσίας με αντικείμενο την υποστήριξη των ανωτέρω προσώπων κατά τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της Πύλης.

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η εναρμόνιση των υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου (Service Level Agreement – S.L.A.), που αφορούν σε εφαρμογές ή πληροφοριακά συστήματα με οριζόντιο χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, δεδομένης της ομοιομορφίας που παρουσιάζουν τα σχετικά σχέδια S.L.A. προκρίνεται, για λόγους ενότητας, η έγκριση αυτών με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) κατόπιν εισήγησης του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 7: Προς τον σκοπό της διασφάλισης της ορθολογικής κατανομής και της επάρκειας των αναγκαίων πόρων στα κυβερνητικά νέφη του άρθρου 87 του ν. 4727/2020 [Κυβερνητικά Νέφη Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και Τομέα Υγείας (H-Cloud)] προβλέπεται η υποχρέωση κάθε φορέα του δημόσιου τομέα που πρόκειται να συνάψει σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση έργου Τ.Π.Ε. που πρόκειται να εγκατασταθεί στα ανωτέρω νέφη, να ενημερώνει, προηγουμένως, τον αντίστοιχο φορέα διαχείρισης για τους πόρους υπολογιστικής υποδομής νέφους (cloud computing} που θα απαιτηθούν.

Άρθρα 8 και 9: Στο πλαίσιο αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και προς τον σκοπό της διευκόλυνσης και της επιτάχυνσης των σχετικών συναλλαγών, καταργείται η υποχρέωση των συνδρομητών υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο και συνδρομητικής τηλεόρασης να προσκομίζουν τα σχετικά αποδεικτικά των στοιχείων ταυτότητάς τους. Τα ανωτέρω στοιχεία δύνανται, πλέον, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται μέσω διαλειτουργικότητας από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α’ 133), κατόπιν ειδικής και ρητής συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
    

Άρθρα 1: Αφορά στο σύνολο των φυσικών προσώπων που έχουν νοσηλευτεί ή εξεταστεί σε νοσοκομεία και κλινικές της χώρας, καθώς και τα στελέχη τους.

Άρθρο 2: Αφορά στο σύνολο των υπαλλήλων του δημοσίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Άρθρο 3: Αφορά σας αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

Άρθρο 4: Αφορά στο σύνολο των φορέων του δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Άρθρο 5: Αφορά στο σύνολο του γενικού πληθυσμού της χώρας.

Άρθρο 6: Αφορά στο σύνολο των φορέων των οποίων οι ηλεκτρονικές εφαρμογές ή τα πληροφοριακά συστήματα πρόκειται να εγκατασταθούν σε ένα εκ των κυβερνητικών νεφών του άρθρου 87 του ν. 4727/2020 [Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) ή Τομέα Υγείας (H-Cloud)].

Άρθρο 7: Αφορά κάθε φορέα του δημόσιου τομέα που πρόκειται να συνάψει σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση έργου Τ.Π.Ε. που πρόκειται να εγκατασταθεί σε ένα εκ των κυβερνητικών νεφών του άρθρου 87 του ν. 4727/2020 [Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) ή Τομέα Υγείας (H-Cloud)J.

Άρθρα 8 και 9: Αφορά στους συνδρομητές και τους παρόχους υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο και συνδρομητικής τηλεόρασης.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα νοσοκομεία και τις κλινικές της χώρας

1. Στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε. συστήνεται Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών – Εξετάσεων, στο οποίο αποθηκεύονται οι βεβαιώσεις νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς που έχουν διενεργηθεί στα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας. Οι βεβαιώσεις νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα νοσοκομεία και τις κλινικές της χώρας αποτελούν τμήμα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του φυσικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) και εφαρμόζεται ως προς αυτά η παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στα ιατρικά του δεδομένα, να αιτείται και να λαμβάνει βεβαιώσεις νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα νοσοκομεία της χώρας, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -Ε.Ψ.Π.).

3. Η είσοδος στην εφαρμογή της παρ. 2 πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 και με τη χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης. Ειδικά για τις βεβαιώσεις νοσηλείας ή εξέτασης ανήλικων φυσικών προσώπων, εισέρχονται στην εφαρμογή της παρ. 2 οι φυσικοί ή ανάδοχοι γονείς ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιμέλειά τους, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

4. Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 2, το φυσικό πρόσωπο επιλέγει από μία λίστα το νοσοκομείο ή την κλινική που τον ενδιαφέρει. Στην συνέχεια, εμφανίζονται τα στοιχεία με τις νοσηλείες, τις επισκέψεις, τις εξετάσεις ή εισαγωγές του αιτούντος, ή του προστατευόμενου μέλους του στην περίπτωση ανηλίκου ασθενούς, στο ως άνω νοσοκομείο ή κλινική και ο αϊτών επιλέγει τη νοσηλεία, την επίσκεψη, την εξέταση ή την εισαγωγή που τον ενδιαφέρει, προκειμένου να εκδώσειτην οικεία βεβαίωση.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας του ψηφιακού αποθετηρίου και της ηλεκτρονικής εφαρμογής των παρ. 1 και 2, αντίστοιχα, προβλέπονται η διαδικασία έκδοσης και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των φυσικών προσώπων -χρηστών για την είσοδο στην εφαρμογή της παρ. 2, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες και εξειδικεύεται κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 2

Δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας «myanarrotikes.gov.gr»

1. Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία με την ονομασία «myanarrotikes.gov.gr», με αντικείμενο την ψηφιοποίηση της διαδικασίας χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 54 έως 56 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και 61 έως 63 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143). Η ανωτέρω υπηρεσία σχεδιάζεται και υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ανωτέρω ηλεκτρονική υπηρεσία ορίζονται τα Υπουργεία Υγείας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά τον λόγο αρμοδιότητάς τους.

2. Τα αναγκαία στοιχεία για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της παρ. 1 αντλούνται μέσω διαλείτουργικότητας με πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα, και ιδίως με το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών και το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., μέσω του Κέντρου Διαλείτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της παρ. 1, η διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών μέσω της υπηρεσίας αυτής, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 3

Μοναδικός κωδικός έγκρισης έργου (Μ.Κ.Ε.Ε.) – Τροποποίηση άρθρου 6 και παρ. 3 άρθρου 107 ν. 4727/2020

1. Στο άρθρο 6 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 2 προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο, β) η παρ. 4 αντικαθίσταται, γ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «Οι παρ. 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται» από τις λέξεις «Από την υποχρέωση έκδοσης Β.Ε.Ε.», δ) στην παρ. 5 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο ως προς την εξαίρεση από την υποχρέωση απόδοσης Μ.Κ.Ε.Ε. και το άρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6

Εναρμόνιση των έργων ΤΠΕ με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού – Βεβαίωση

Εναρμόνισης Έργου

1. Όλα τα έργα ΤΠΕ, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης και εφόσον δεν έχουν συμπεριληφθεί στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και στις επικαιροποιήσεις αυτής, οφείλουν να εναρμονίζονται με τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

2. Η ως άνω εναρμόνιση πιστοποιείται με τη Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου (Β.Ε.Ε.), η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της οποίας διαπιστώνεται η συμμόρφωση του έργου με τα κριτήρια και τους δείκτες της υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 107, στη βάση τυποποιημένου εντύπου το οποίο υποβάλλει ο δικαιούχος του έργου και το οποίο

συμπεριλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της ικανοποίησης των εν λόγω κριτηρίων. Με την έκδοση Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου αποδίδεται Μοναδικός Κωδικός Έγκρισης Έργου (Μ.Κ.Ε.Ε.), ο οποίος είναι αναγνωρίσιμος από όλα τα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου τομέα και για όλο τον κύκλο ζωής του έργου. Ο Μ.Κ.Ε.Ε. αποτελείται από δώδεκα (12) αλφαριθμητικά στοιχεία, εκ των οποίων τουλάχιστον τα εννέα (9) είναι αριθμητικά, και αποδίδεται άπαξ.

3. Η έκδοση Β.Ε.Ε. αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών έγκρισης ή ένταξης του έργου ΤΠΕ προς χρηματοδότηση και σε κάθε περίπτωση για την έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης των σχετικών συμβάσεων από τον δικαιούχο. Για προτάσεις ομοειδών έργων που δύνανται να ενταχθούν σε προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης προς πολλαπλούς δικαιούχους, η Β.Ε.Ε. παρέχεται επί του σχεδίου και του φυσικού αντικειμένου της πρόσκλησης με αναφορά, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, σε περιοριστικούς κανόνες για τα προς ένταξη επιμέρους έργα.

4. Η Β.Ε.Ε. και ο Μ.Κ.Ε.Ε. εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος του δικαιούχου, εντός της οποίας ο δικαιούχος υποχρεούται να παράσχει κάθε στοιχείο, έγγραφο, διευκρίνιση ή πληροφορία του ζητηθεί για την έκδοσή της. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το έργο εναρμονίζεται με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της παρ. 1 εκτός εάν κατά τη διάρκειά της εκδοθεί απόφαση περί μη εναρμόνισης.

5. Από την υποχρέωση έκδοσης Β.Ε.Ε. εξαιρούνται: α) οι δράσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), β) τα έργα και οι δράσεις των φορέων που διαχειρίζονται τα κυβερνητικά νέφη του άρθρου 87, γ) τα έργα των οποίων ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ή ο προϋπολογισμός των επιμέρους υποέργων υπολείπεται του ορίου της απευθείας ανάθεσης της παρ. 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), δ) τα έργα που προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης καί Ανθεκτικότητας και ε) τα έργα τα οποία υλοποιούν, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή οι εποπτευόμενοι φορείς του. Ειδυώς τα έργα της περ. γ’ εξαιρούνται και από την υποχρέωση απόδοσης Μ.Κ.Ε.Ε..».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «η διαδικασία απόδοσης και ο χρόνος έναρξης χρήσης του Μ.Κ.Ε.Ε.» μετά τις λέξεις «των οποίων αυτή παρέχεται» και η παρ. 3 του άρθρου 107 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται το περιεχόμενο της Βεβαίωσης ΕναρμόνισηςΈργου σύμφωνα με το άρθρο 6, τα κριτήρια και οι δείκτες βάσει των οποίων αυτή παρέχεται, η διαδικασία απόδοσης και ο χρόνος έναρξης χρήσης του Μ.Κ.Ε.Ε. καθώς καί οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων καί περιγράφονται αναλυτικά οι σχετικές διαδικασίες καί κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση δύναται να προβλέπονται περαιτέρω εξαιρέσεις έργων ΤΠΕ από την ανωτέρω βεβαίωση ή από συγκεκριμένες απαιτήσεις αυτής».

Αρθρο 4

Καταστροφή εντύπων εγγράφων κατόπιν μικροφωτογράφησης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 20 και παρ. 12 άρθρου 107 ν. 4727/2020

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ.

4 του άρθρου 20 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για την αρχειοθέτηση εγγράφων των Ενόπλων Δυνάμεων, τα έντυπα έγγραφα διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά από την ψηφιοποίησή τους. Με την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος καταστρέφονται. Τα έγγραφα του πρώτου εδαφίου δύνανται να καταστραφούν άμεσα, εφόσον μετά την ψηφιοποίησή τους πραγματοποιηθεί μικροφωτογράφηση αυτών.»

2. Στην παρ. 12 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 προστίθεται αναφορά στις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες μικροφωτογράφησηςτων εγγράφων που ψηφιοποιήθηκαν και η παρ. 12 του άρθρου 107 διαμορφώνεται ως εξής:

«12. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα ζητήματα που αναφέρονται στη συγκρότηση, τήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση, διατήρηση, ευρετηρίαση και αναζήτηση ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα, τα μέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης-αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδομένων, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες μικροφωτογράφησης των εγγράφων που ψηφιοποιήθηκαν, οι κατευθύνσεις για τα μέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας, κάθε θέμα για την κατάθεση φυσικών αρχείων, ηλεκτρονικών εγγράφων ή ψηφιοποιημένων ηλεκτρονικών αντιγράφων και τον χρόνο αρχειοθέτησης αυτών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτική τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Άρθρο 5

Παροχή υποστήριξης για υπηρεσίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.) – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 28 ν. 4727/2020

Στο άρθρο 28 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) σχεδιάζει, υλοποιεί και λειτουργεί παραγωγικά ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία υποστήριξης φυσικών προσώπων κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών που ολοκληρώνονται αυτόματα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.) σύμφωνα με το παρόν και το άρθρο 27.».

Άρθρο 6

Έγκριση υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου (Service Level Agreements – S.L.A.) για πληροφοριακά συστήματα με οριζόντιο χαρακτήρα – Προσθήκη παρ. 9Β στο άρθρο 87 ν.

4727/2020

Στο άρθρο 87 του ν. 4727/2020 (ΑΊ84) προστίθεται παρ. 9Β ως εξής:

«9Β. Οι υπηρεσίες συμφωνημένου επιπέδου (Service Level Agreement – S.L.A.) των παρ. 4 έως 6, εφόσον έχουν ως αντικείμενο ηλεκτρονικές εφαρμογές ή πληροφοριακά συστήματα αρμοδιότητας πλειόνων φορέων του δημόσιου τομέα, εγκρίνονται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»

Άρθρο 7

Υποχρέωση ενημέρωσης για πόρους κυβερνητικών νεφών – Προσθήκη παρ. 4Α στο άρθρο 88 και παρ. 56Α στο άρθρο 107 του ν. 4727/2020

1. Στο άρθρο 88 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθεται παρ. 4Α ως εξής:

«4Α. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 184), ο οποίος ενεργεί ως αναθέτουσα αρχή για την ανάθεση

δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την υλοποίηση έργου Τ.Π.Ε. που πρόκειται να εγκατασταθεί στα Κυβερνητικά Νέφη Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) ή Τομέα Υγείας (H-Cloud), υποχρεούται, πριν από τη δημοσίευση της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να αποστείλει προς τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης κυβερνητικού νέφους, τεκμηριωμένη ενημέρωση σχετικά με τους απαιτούμενους για την υλοποίηση του έργου πόρους του κυβερνητικού νέφους που ο τελευταίος διαχειρίζεται. Η ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής που αναπτύσσει και λειτουργεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), η οποία, εφόσον πρόκειται για Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) ή Τομέα Υγείας (H-Cloud), προωθεί τη σχετική ενημέρωση στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης.».

2. Στο άρθρο 107 του ν. 4727/2020 προστίθεται παρ. 56Α ως εξής:

« 56Α. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύονται το περιεχόμενο Kat η διαδικασία της ενημέρωσης της παρ. 4Α του άρθρου 88 και καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.».
Άρθρο 8
Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας προς παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών -Τροποποίηση άρθρου 96 ν. 4727/2020

1. Στο άρθρο 96 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται ως προς τη δυνατότητα των παροχών να συλλέγουν και να αποθηκεύουν τα στοιχεία ταυτότητας του συνδρομητή και τις σχετικές προϋποθέσεις, γ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται και ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 96 διαμορφώνονται ως εξής:

«Άρθρο 96

Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας προς παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο και συνδρομητικής τηλεόρασης μπορούν, μετά από ειδική και ρητή συγκατάθεση του συνδρομητή, να συλλέγουν και αποθηκεύουν από τα στοιχεία που αντλούνται ή τηρούνται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή, που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3783/2009 (Α1 136), εφόσον ο συνδρομητής έχει καταχωρισθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (ΑΊ33). Η συλλογή των στοιχείων του συνδρομητή σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, καλύπτει την υποχρέωση των παροχών για την ταυτοποίηση του συνδρομητή πριν τη σύναψη σύμβασης μαζί του.»

Άρθρο 9
Ρυθμίσεις σχετικά με την ταυτοποίηση χρηστών κινητής τηλεφωνίας- Τροποποίηση άρθρων 2 και 3 ν. 3783/2009

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3783/2009 (Α’ 136) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. δδ. της περ. α. ως προς τις προϋποθέσεις μη προσκόμισης επιπλέον στοιχείων στις υποπερ. αα1, ββ’ και γγ’, β) διορθώνεται η υποπερ. στ στο ορθό στστ., γ) προστίθεται νέα υποπερ. ζζ στην περ. α, δ) προστίθεται νέα υποπερ. εε. στην περ. β και η παρ. 4 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή: τα στοιχεία ταυτότητας που προσδιορίζουν τον συνδρομητή με μοναδικό τρόπο.

α. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή φυσικού προσώπου περιλαμβάνουν:

αα. ονοματεπώνυμο, ββ. πατρώνυμο, γγ. τόπο και ημερομηνία γέννησης, δδ. φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή προκειμένου περί αλλοδαπών, άλλου αντίστοιχου εγγράφου, όπως φωτοτυπία άδειας παραμονής στην Ελλάδα ή ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού ή ειδικού δελτίου αιτούντος άσυλο αλλοδαπού ή ειδικού δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού φυγάδα ή ειδικού δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας ή πιστοποιητικού μη απέλασης αλλοδαπού που έχει υποβάλει αίτηση για πολιτογράφηση ή ειδικού ταξιδιωτικού εγγράφου (T.DV) για πρόσφυγες, ανιθαγενείς ή άδεια αδείας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον στοιχείων στις υποπερ. αα’, ββ’ και γγ’, εάν αυτά: i) προκύπτουν από το έγγραφο της υποπερ. δδ’, το οποίο δύναται να υποβάλλεται σε φωτοτυπία ή σε ηλεκτρονική μορφή ή Η) συλλέγονται και αποθηκεύονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εε. αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), εάν υπάρχει, στστ. διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής και ζζ. στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

β. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή νομικού προσώπου περιλαμβάνουν:

αα. επωνυμία, ββ. διεύθυνση έδρας, γγ. ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο νόμιμου εκπροσώπου, δδ. αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑφΜ) του νομικού προσώπου και εε. στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3783/2009 προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως προς τη δυνατότητα του παρόχου να ταυτοποιεί τον συνδρομητή καί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, και η παρ. 1 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Κατά τη σύναψη σύμβασης παρόχου με συνδρομητή, περιλαμβανομένης και της σύμβασης αλλαγής παρόχου λόγω φορητότηταςτων αριθμών, ο πάροχος οφείλει να ζητήσει, συλλέξει και αποθηκεύσει τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή και να προβεί στην αντιστοίχισή τους με την κάρτα ταυτότητας συνδρομητή της περ. στ’ της παρ. 7 του άρθρου

2, καθώς και με τα λοιπά διαθέσιμα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο χρήστης του κινητού τερματικού είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον συνδρομητή, ο συνδρομητής υποχρεούται να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωσή του τα στοιχεία του χρήστη, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2. Οι πάροχοι μπορούν να συλλέγουν και να τηρούν τα στοιχεία ταυτοποίησης είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των ανωτέρω εγγράφων. Ο πάροχος δύναται να ταυτοποιεί τον συνδρομητή και να συλλέγει και αποθηκεύει τα στοιχεία ταυτότητας του που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 2, και μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), κατόπιν ειδικής και ρητής συγκατάθεσης του συνδρομητή.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3783/2009 τροποποιείται ως προς τον τύπο της δήλωσης του συνδρομητή περί μη καταχώρισης και διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η υποχρέωση παροχής των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή είναι ανεξάρτητη του δικαιώματος αυτού να ζητήσει είτε κατά τη σύναψη της σύμβασης είτε σε μεταγενέστερο χρόνο, με ρητή δήλωσή του, τη μη καταχώρισή του στον ενοποιημένο τηλεφωνικό κατάλογο στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας και σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους συνδρομητών κατά τους όρους του άρθρου 10 του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α).»

Αθήνα, 22.7.2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Source