Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

INTRASTAT – Αλλαγές από Ιανουάριο 2022 – Νέες οδηγίες

Σημείωση Taxheaven: Βλέπε και την από 14-12-2021 σχετική είδηση του κόμβου

Αλλαγές στη Δήλωση Intrastat- Συλλογή νέων στοιχείων

Βάσει του νέου Κανονιστικού πλαισίου και για την εφαρμογή του συστήματος ανταλλαγής μικροδεδομένων MDE, από την 1η Ιανουαρίου 2022 (μήνας αναφοράς Ιανουάριος 2022), εισάγονται αλλαγές στη συλλογή στοιχείων μέσω του συστήματος Intrastat σε υποχρεωτική βάση.

Οι αλλαγές αυτές αφορούν στη συλλογή τριών νέων στοιχείων δεδομένων καθώς και νέων διψήφιων κωδικών Φύσης της συναλλαγής και ειδικότερα:

1. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και χώρα εμπορικού εταίρου:
Στις δηλώσεις Intrastat στις αποστολές (ενδο-ενωσιακές εξαγωγές) αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του εμπορικού εταίρου στη χώρα αποστολής των αγαθών.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αγαθά εξάγονται σε πελάτες μη υποκείμενους στον φόρο (π.χ. παραδόσεις σε πλοία ή αεροσκάφη) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός QV999999999999.

2. Χώρα καταγωγής των αγαθών: Ως χώρα καταγωγής νοείται η χώρα στην οποία τα αγαθά παράγονται εξ ολοκλήρου. Όταν η επιχείρηση είναι ο παραγωγός των αγαθών που αποστέλλονται, ο κωδικός GR (Ελλάδα) αναγράφεται στη δήλωση για αυτό το στοιχείο δεδομένων.
Ένα αγαθό, στην παραγωγή του οποίου εμπλέκονται δύο η περισσότερες χώρες, κατάγεται από τη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία ουσιαστική μεταποίηση ή επεξεργασία και οδήγησε στην κατασκευή ενός νέου αγαθού.

3. Όροι παράδοσης αγαθού: Αναγράφεται ο κωδικός όρων παράδοσης.

4. Νέοι διψήφιοι κωδικοί για τη «Φύση Συναλλαγής»

Εισάγονται νέοι διψήφιοι κωδικοί για τη Φύση Συναλλαγής ως ακολούθως:

Κατανομή ανάλογα με τη φύση της συναλλαγής

Κωδικός (1o ψηφίο) Περιγραφή Κωδικός (2ο ψηφίο) Περιγραφή

1

Συναλλαγές που συνεπάγονται πραγματική αλλαγή κυριότητας με οικονομική αντιστάθμιση

1

Οριστική αγορά/πώληση, εξαιρουμένων των απευθείας εμπορικών συναλλαγών με/από ιδιώτες καταναλωτές
2 Απευθείας εμπορικές συναλλαγές με/από ιδιώτες καταναλωτές (συμπεριλαμβανομένης της πώλησης εξ αποστάσεως)
2 Δωρεάν επιστροφή και αντικατάσταση εμπορευμάτων μετά την καταχώριση της αρχικής συναλλαγής 1 Επιστροφή εμπορευμάτων
2 Αντικατάσταση επιστραφέντων εμπορευμάτων
3 Αντικατάσταση (πχ μέσω εγγύησης) μη επιστραφέντων εμπορευμάτων
3 Συναλλαγές που συνεπάγονται σκοπούμενη αλλαγή κυριότητας ή αλλαγή κυριότητας χωρίς οικονομική αντιστάθμιση 1 Μετακινήσεις από/προς αποθήκη [εξαιρουμένων των αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος (call-off) και των αποθεμάτων επί παρακαταθήκη]
2 Παράδοση για πώληση κατόπιν ελέγχου ή δοκιμής [συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος (call-off) και των αποθεμάτων επί παρακαταθήκη]
3 Χρηματοδοτική μίσθωση
4 Συναλλαγές που συνεπάγονται μεταβίβαση κυριότητας χωρίς οικονομική αντιστάθμιση
4 Συναλλαγές με σκοπό τη μεταποίηση βάσει σύμβασης (που δεν συνεπάγονται αλλαγή κυριότητας) 1 Εμπορεύματα που αναμένεται να επιστραφούν στο αρχικό Κράτος Μέλος/χώρας εξαγωγής
2 Εμπορεύματα που δεν αναμένεται να επιστραφούν στο αρχικό Κράτος Μέλος/χώρας εξαγωγής
5 Συναλλαγές έπειτα από μεταποίηση βάσει σύμβασης (που δεν συνεπάγονται αλλαγή κυριότητας) 1 Εμπορεύματα που επιστρέφουν στο αρχικό Κράτος Μέλος/χώρα εισαγωγής
2 Εμπορεύματα που δεν επιστρέφουν στο αρχικό Κράτος Μέλος/χώρα εξαγωγής
6 Ιδιαίτερες συναλλαγές κωδικοποιημένες για εθνικούς σκοπούς 1 Πράξεις ενόψει επισκευής και συντήρησης (επιδιόρθωση) επ’ αμοιβή
2 Πράξεις μετά από επισκευή και συντήρηση (επιδιόρθωση) επ’ αμοιβή
3 Πράξεις ενόψει επισκευής και συντήρησης (επιδιόρθωση) χωρίς αμοιβή (δωρεάν)
4 Πράξεις μετά από επισκευή και συντήρηση (επιδιόρθωση) χωρίς αμοιβή (δωρεάν)
7 Συναλλαγές με σκοπό/έπειτα από τελωνειακή διασάφηση (που δεν συνεπάγονται αλλαγή κυριότητας και αφορούν αγαθά υπό οιονεί εισαγωγή ή εξαγωγή) 1 Θέση αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία σε Κράτος Μέλος με επακόλουθη εξαγωγή σε άλλο Κράτος Μέλος
2 Μεταφορά αγαθών από ένα Κράτος Μέλος σε άλλο Κράτος Μέλος για την υπαγωγή των αγαθών σε καθεστώς εξαγωγής
8 Συναλλαγές που συνεπάγονται προμήθεια δομικών υλικών και τεχνικού εξοπλισμού στο πλαίσιο γενικής σύμβασης κατασκευής ή σύμβασης έργων πολιτικού μηχανικού, για τις οποίες δεν απαιτείται χωριστή τιμολόγηση των αγαθών, αλλά εκδίδεται ένα τιμολόγιο για τη συνολική σύμβαση 0-  
9 Άλλες συναλλαγές που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλους κωδικούς 1 Μίσθωση, δανεισμός και λειτουργική μίσθωση διάρκειας που υπερβαίνει τους 24 μήνες
9 Άλλο

Σημείωση! Στις δηλώσεις Intrastat για τις Αφίξεις (Εισαγωγές) αγαθών το πεδίο «Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της χώρας εμπορικού εταίρου» παραμένει ΚΕΝΟ!

Υποχρεώσεις των εταιρειών (Υπόχρεοι και τρίτοι δηλούντες)

Οι εταιρείες και τα λογιστικά γραφεία που χρησιμοποιούν εφαρμογές για την υποβολή της δήλωσης μέσω αρχείου είναι υποχρεωμένες να προσαρμόσουν τα συστήματα τους σύμφωνα με τις νέες τεχνικές απαιτήσεις.

Στην ιστοσελίδα υποβολής των δηλώσεων intrastat (https://eurostat.statistics.gr) και στην επιλογή «Οδηγίες» είναι αναρτημένη η νέα γραμμογράφηση του αρχείου.

Νομοθεσία για το Σύστημα συλλογής δεδομένων Intrastat

• Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on European Business Statistics, repealing 10 legal acts in the field of business statistics.
• Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1197of 30 July 2020 laying down technical specifications and arrangements pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council on European business statistics repealing 10 legal acts in the field of business statistics.