Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

INTRASTAT – Αλλαγές στη δήλωση από τον Ιανουάριο 2022

14/12/2021

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ενημερώνει τους υπόχρεους για υποβολή δήλωσης Intrastat ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές για τις Επιχειρήσεις, από την 1η Ιανουαρίου 2022 (μήνας αναφοράς Ιανουάριος 2022) εισάγονται περιορισμένου εύρους αλλαγές στο σύστημα Intrastat.
 
Οι αλλαγές αυτές είναι:  

1. Οι δηλώσεις Intrastat αποστολών μετονομάζονται σε δηλώσεις Intrastat Ενδοενωσιακών Εξαγωγών και οι δηλώσεις Intrastat Αφίξεων μετονομάζονται σε δηλώσεις Intrastat Ενδοενωσιακών Εισαγωγών.

2. Στη δήλωση Intrastat προστίθενται τρία νέα πεδία:
• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και χώρα εμπορικού εταίρου (Ενδ. Εξαγωγές)
• Χώρα καταγωγής αγαθών (Ενδ. Εισαγωγές και εξαγωγές)
• Όροι παράδοσης αγαθού (Ενδ. Εισαγωγές και εξαγωγές)

3. Νέοι διψήφιοι κωδικοί για το πεδίο «Φύση Συναλλαγής».