Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

myDATA: Νέες μέθοδοι εξαγωγής εσόδων και εξόδων ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου για ERP

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τεχνικές προδιαγραφές – Εκδόσεις myDATA

Μέθοδοι RequestMylncome και RequestMyExpenses

Με τις μεθόδους RequestMylncome και RequestMyExpenses ο χρήστης λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα έσοδά του και τα έξοδά του, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αντίστοιχα. Αυτό πραγματοποιείται μέσω μιας HTTP κλήσης GET της μεθόδου, με τις παρακάτω παραμέτρους ως κριτήρια αναζήτησης.

Κάθε γραμμή περιέχει αθροίσματα ανά ημερομηνία έκδοσης, τύπο παραστατικού, ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, πληροφορία αυτοτιμολόγησης και επισήμανσης (αν πρόκειται για παραστατικά τύπου Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων – Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων)

https://mydatapi.aade.gr/myDATA/RequestMyIncome
https://mydatapi.aade.gr/myDATA/RequestMyExpenses

Όνομα Παραμέτρου

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

dateFrom

Ναι

Μοναδικός αριθμός καταχώρησης

dateTo

Ναι

Μοναδικός αριθμός καταχώρησης

counterVatNumber

Όχι

ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου

entityVatNumber

Όχι

ΑΦΜ αναφοράς

invType

Όχι

Τύπος Παραστατικού

nextPartitionKey

Όχι

Παράμετρος για την τμηματική λήψη των αποτελεσμάτων

nextRowKey

Όχι

Παράμετρος για την τμηματική λήψη των αποτελεσμάτων

Η κάθε κλήση επιστρέφει γραμμές με πληροφορίες για τα έσοδα του χρήστη, για συγκεκριμένο ημερολογιακό κλειστό διάστημα που ορίζεται από τις τιμές των παραμέτρων dateFrom και dateTo. Προαιρετικά η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιπλέον φίλτρα συγκεκριμένο ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου και συγκεκριμένο τύπο παραστατικού. Παρατηρήσεις:
1) Αν η παράμετρος entityVatNumber έχει τιμή, η αναζήτηση θα πραγματοποιηθεί για αυτόν τον ΑΦΜ, αλλιώς για τον ΑΦΜ του χρήστη που καλεί την μέθοδο
2) Οι παράμετροι ημερομηνιών πρέπει να εισαχθούν με format dd/MM/yyyy
3) Όταν μια προαιρετική παράμετρος δεν εισάγεται, η αναζήτηση πραγματοποιείται για όλες τις πιθανές τιμές που θα μπορούσε να έχει αυτό το πεδίο
4) Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα αναζήτησης ξεπερνούν σε μέγεθος το μέγιστο επιτρεπτό όριο ο χρήστης θα τα λάβει τμηματικά. Τα πεδία nextPartitionKey και nextRowKey θα εμπεριέχονται σε κάθε τμήμα των αποτελεσμάτων και θα χρησιμοποιούνται ως παράμετροι στην κλήση για την λήψη του επόμενου τμήματος αποτελεσμάτων
Η μορφή των δεδομένων που λαμβάνει ο χρήστης προκύπτει από το παρακάτω xsd σχήμα:
 

Εμπλουτισμός μεθόδων RequestDocs, RequestTransmittedDocs

Στις μεθόδους RequestTransmittedDocs και RequestDocs έχουν προστεθεί οι παρακάτω προαιρετικές παράμετροι ως φίλτρα αναζήτησης

Όνομα Παραμέτρου

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

dateFrom

Όχι

Αρχή χρονικού διαστήματος αναζήτησης για την ημερομηνία έκδοσης

dateTo

Όχι

Τέλος χρονικού διαστήματος αναζήτησης για την ημερομηνία έκδοσης

receiverVatNumber

Όχι

ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου

invType

Όχι

Τύπος παραστατικού

maxMark

Όχι

Μέγιστος Αριθμός ΜΑΡΚ

Παρατηρήσεις:
1) Σε περίπτωση που κάποια εκ των παραπάνω παραμέτρων δεν έχει τιμή, η αναζήτηση πραγματοποιείται για όλες τις πιθανές τιμές αυτού του πεδίου, όπως προηγουμένως
2) Σε περίπτωση που μόνο μια εκ των dateFrom, dateTo παραληφθεί, η αναζήτηση θα εκτελεστεί μόνο για την ημερομηνία που έχει δοθεί στην άλλη παράμετρο. Αν και οι παράμετροι έχουν τιμή, η αναζήτηση θα εκτελεστεί για το διάστημα από dateFrom έως dateTo.
3) Εφόσον αποδοθεί τιμή στην παράμετρο maxMark, θα επιστραφούν όσες εγγραφές έχουν ΜΑΡΚ μικρότερο ή ίσο αυτή της τιμής
4) Οι τιμές των παραμέτρων receiverVatNumber και invType εφαρμόζονται πάντα με τον συντελεστή ισότητας (equal operator)Source