Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

myDATA: Παράλειψη και απόκλιση διαβίβασης δεδομένων 2021 και 2022 και εφεξής

Θεματικές Ενότητες myDATA
Τελευταία Ενημέρωση 04.07.2022

Παράλειψη _ Απόκλιση Διαβίβασης Δεδομένων myDATA_2022 και εφεξής

Δεδομένα που διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι Επιχειρήσεις ως Λήπτες αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής έτους 2022 και εφεξής για τα οποία, είτε δεν τηρήθηκε η υποχρέωση διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τους Εκδότες (Παράλειψη Διαβίβασης), είτε αυτά διαβιβάστηκαν με απόκλιση (Απόκλιση Διαβίβασης).

Οι Επιχειρήσεις ως Λήπτες αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής έτους 2022 και εφεξής, ήτοι εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης, έχουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα της απόφασης Α.1138/2020, να τα διαβιβάσουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Τα παραπάνω διενεργούνται μόνο στην περίπτωση που οι Εκδότες τους, είτε δεν τήρησαν την υποχρέωση διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων με διακριτή ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης», είτε τα διαβίβασαν με απόκλιση, με διακριτή ένδειξη «Απόκλιση Διαβίβασης», ως προς την συνολική αξία προ ΦΠΑ. Τα δεδομένα διαβιβάζονται με τη χρήση διακριτών Τύπων Παραστατικών Α1 και Α2 ημεδαπής και χαρακτηρισμών συναλλαγών, σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης Α.1138/2020. Δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης, ανά περίπτωση είτε παράλειψης, είτε απόκλισης, ανά αντισυμβαλλόμενο Εκδότη, εφόσον η συνολική αξία προ ΦΠΑ δεν υπερβαίνει ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου και ανά φορολογικό έτος, τα εκατό (100) ευρώ.

Οι περιπτώσεις παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης για τις οποίες οι Λήπτες διαβιβάζουν δεδομένα συναλλαγών χονδρικής ημεδαπής, είναι οι παρακάτω:
– Έξοδα τιμολόγησης Λήπτη
– Έσοδα αυτοτιμολόγησης Λήπτη

Οι Τύποι Παραστατικών μέσω των οποίων διαβιβάζονται δεδομένα παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης, για χρεωστικές και πιστωτικές συναλλαγές τιμολόγησης και αυτοτιμολόγησης από το έτος 2022 και εφεξής, είναι οι παρακάτω:

1η Περίπτωση – «Παράλειψη Διαβίβασης»

Δεδομένα που διαβιβάζει ο Λήπτης στην περίπτωση Παράλειψης Διαβίβασης.

Οι παρακάτω Τύποι Παραστατικών Α1 διαβιβάζονται μόνο από τον Λήπτη:
– 1.1 – Τιμολόγιο Πώλησης_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 1.1 – Τιμολόγιο Πώλησης – Αυτοτιμολόγηση_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 1.6 – Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 1.6 – Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό – Αυτοτιμολόγηση _Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 2.1 – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 2.1 – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών – Αυτοτιμολόγηση_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 2.4 – Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 2.4 – Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό – Αυτοτιμολόγηση _Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης] 
– 5.2 – Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 5.2 – Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο – Αυτοτιμολόγηση_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 8.1 – Ενοίκια – Έσοδο_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]
– 8.2 – Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής_Παράλειψη Διαβίβασης [Λήπτης]

Ο Λήπτης στην περίπτωση αυτή ολοκληρώνει τις διαβιβάσεις του, με τους παραπάνω αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α1 και με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς συναλλαγών α) εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης, β) χαρακτηρισμούς ΦΠΑ και γ) χαρακτηρισμούς Ε3. Τα σχετικά δεδομένα διαβιβάζονται για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού του αποτελέσματος. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαβιβάζονται με την επισήμανση «Παράλειψη Διαβίβασης».

Στην περίπτωση παράλειψης διαβίβασης από τον Εκδότη Τύπων Παραστατικών 1.4 – Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων, και 7.1 – Συμβόλαιο – Έσοδο, ο Λήπτης δεν έχει την υποχρέωση διακριτής διαβίβασης τους και διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης_Παράλειψη Διαβίβασης, ανά περίπτωση.

Στην περίπτωση παράλειψης διαβίβασης από τον Εκδότη Τύπου Παραστατικού 1.5 – Τιμολόγιο Εκκαθάρισης, ο Λήπτης δεν έχει την υποχρέωση διακριτής διαβίβασης του και διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα με Τύπο Παραστατικού είτε 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης_Αυτοτιμολόγηση_Παράλειψη Διαβίβασης, είτε 2.1 – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών_Αυτοτιμολόγηση_Παράλειψη Διαβίβασης, για να απεικονίσει τα έσοδα του από την εκκαθάριση και με Τύπο Παραστατικού είτε 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης_Παράλειψη Διαβίβασης, είτε 2.1 – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών_Παράλειψη Διαβίβασης για να απεικονίσει τα έξοδα του από την αμοιβή του Εκδότη.

Στην περίπτωση παράλειψης διαβίβασης από τον Εκδότη Τύπου Παραστατικού 5.1 – Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο, ο Λήπτης δεν έχει την υποχρέωση διακριτής διαβίβασης του και διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα με Τύπο Παραστατικού 5.2 – Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο.

Δεδομένα που διαβιβάζει ο Εκδότης στην περίπτωση Παράλειψης Διαβίβασης.

Ο Εκδότης λαμβάνει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα παραπάνω δεδομένα από το Λήπτη, για δική του ενημέρωση. Στην περίπτωση που διαφωνεί με τη διαβίβαση του Λήπτη, δεν δύναται να τα χαρακτηρίσει, παρά μόνο να τα επισημάνει ως «Μη Αποδεκτή Συναλλαγή». Τα δεδομένα αυτά δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό του αποτέλεσμα και δεν απεικονίζονται στο Συνοπτικό του Βιβλίο.

Στην περίπτωση που ο Εκδότης συμφωνεί με την επισήμανση του Λήπτη περί παράλειψης διαβίβασης από μέρους του, διαβιβάζει για λογαριασμό του, τους παρακάτω Τύπους Παραστατικών Α2:
– 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο_ Παράλειψη Διαβίβασης [Εκδότης] για τα έσοδα τιμολόγησης (χρεωστικές συναλλαγές)
– 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής_ Παράλειψη Διαβίβασης [Εκδότης] για τα έσοδα τιμολόγησης (πιστωτικές συναλλαγές)
– 13.1 – Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής_ Παράλειψη Διαβίβασης [Εκδότης] για τα έξοδα αυτοτιμολόγησης (χρεωστικές συναλλαγές)
– 13.31 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής_ Παράλειψη Διαβίβασης [Εκδότης] για τα έξοδα αυτοτιμολόγησης (πιστωτικές συναλλαγές)

Ο Εκδότης στην περίπτωση αυτή ολοκληρώνει τις διαβιβάσεις του, με τους παραπάνω μη αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α2 και με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς συναλλαγών α) εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης, β) χαρακτηρισμούς ΦΠΑ και γ) χαρακτηρισμούς Ε3. Τα σχετικά δεδομένα διαβιβάζονται για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού του αποτελέσματος. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαβιβάζονται με την επισήμανση «Παράλειψη Διαβίβασης» και έχουν ως συσχετιζόμενο τον ΜΑΡΚ του παραστατικού που ο Λήπτης υπέδειξε ως παράλειψη.

2η Περίπτωση – «Απόκλιση Διαβίβασης»

Δεδομένα που διαβιβάζει ο Λήπτης στην περίπτωση Απόκλισης Διαβίβασης.

Στην περίπτωση απόκλισης διαβίβασης από το 2022 και εφεξής, ο Λήπτης δεν διαβιβάζει για την περίπτωση αυτή αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α1, αλλά μη αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α2. Ειδικότερα ο Λήπτης χαρακτηρίζει τους αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α1 τιμολόγησης και αυτοτιμολόγησης του Εκδότη ως «Απόκλιση Διαβίβασης» και τα δεδομένα αυτά δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό του αποτέλεσμα. Στη συνέχεια διαβιβάζει, για λογαριασμό του, τους παρακάτω Τύπους Παραστατικών Α2:
– 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο_ Απόκλιση Διαβίβασης [Λήπτης] για τα έσοδα αυτοτιμολόγησης (χρεωστικές συναλλαγές)
– 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής_ Απόκλιση Διαβίβασης [Λήπτης] για τα έσοδα αυτοτιμολόγησης (πιστωτικές συναλλαγές)
– 13.1 – Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής_ Απόκλιση Διαβίβασης [Λήπτης] για τα έξοδα τιμολόγησης (χρεωστικές συναλλαγές)
– 13.31 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής_ Απόκλιση Διαβίβασης [Λήπτης] για τα έξοδα τιμολόγησης (πιστωτικές συναλλαγές)

Ο Λήπτης στην περίπτωση αυτή ολοκληρώνει τις διαβιβάσεις του, με τους παραπάνω μη αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α2 και με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς συναλλαγών α) εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης, β) χαρακτηρισμούς ΦΠΑ και γ) χαρακτηρισμούς Ε3. Τα σχετικά δεδομένα διαβιβάζονται για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού του αποτελέσματος. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαβιβάζονται με την επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης» και έχουν ως συσχετιζόμενο τον ΜΑΡΚ του παραστατικού που υπέδειξε ως απόκλιση.

Δεδομένα που διαβιβάζει ο Εκδότης στην περίπτωση Απόκλισης Διαβίβασης.

Ο Εκδότης δεν λαμβάνει τα παραπάνω δεδομένα μη αντικριζόμενων Τύπων Παραστατικών Α2 του Λήπτη, παρά μόνο την επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης» στον αντικριζόμενο Τύπο Παραστατικού Α1 που διαβίβασε στον Λήπτη. Στην περίπτωση που συμφωνεί, ακυρώνει τον αντικριζόμενο Τύπο Παραστατικού Α1 που ο Λήπτης χαρακτήρισε ως απόκλιση και στη συνέχεια διαβιβάζει, για λογαριασμό του, τους παρακάτω Τύπους Παραστατικών Α2:
– 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο_ Απόκλιση Διαβίβασης για τα έσοδα τιμολόγησης (χρεωστικές συναλλαγές) [Εκδότης]
– 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής_ Απόκλιση Διαβίβασης [Εκδότης] για τα έσοδα τιμολόγησης (πιστωτικές συναλλαγές)
– 13.1 – Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής_ Απόκλιση Διαβίβασης [Εκδότης] για τα έξοδα αυτοτιμολόγησης (χρεωστικές συναλλαγές)
– 13.31 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής_ Απόκλιση Διαβίβασης [Εκδότης] για τα έξοδα αυτοτιμολόγησης (πιστωτικές συναλλαγές)

Ο Εκδότης στην περίπτωση αυτή ολοκληρώνει τις διαβιβάσεις του, με τους παραπάνω μη αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α2 και με τους χαρακτηρισμούς συναλλαγών α) εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης, β) χαρακτηρισμούς ΦΠΑ και γ) χαρακτηρισμούς Ε3. Τα σχετικά δεδομένα διαβιβάζονται για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού του αποτελέσματος. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαβιβάζονται με την επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης» και έχει ως συσχετιζόμενο τον ΜΑΡΚ του παραστατικού που ο Λήπτης υπέδειξε ως απόκλιση.

Τρόπος διαβίβασης δεδομένων παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης

Τα δεδομένα παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης για το έτος 2022 και εφεξής διαβιβάζονται από τον Λήπτη πάντα αναλυτικά ανά εκδιδόμενο λογιστικό στοιχείο και σε κάθε περίπτωση ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου Εκδότη. Ενδεικτικά διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

– Α.Φ.Μ. Εκδότη που δεν τήρησε την υποχρέωση διαβίβασης η διαβίβασε με απόκλιση
– Ημερομηνία έκδοσης
– Α/Α Εγκατάστασης (0 στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να απεικονιστεί η σωστή εγκατάσταση)
– Τύπος Παραστατικού, με ενδείξεις «Παράλειψη Διαβίβασης» και «Απόκλιση Διαβίβασης» ανά περίπτωση τιμολόγησης και αυτοτιμολόγησης
– Σειρά
– Α/Α Παραστατικού
– Καθαρή αξία
– Φ.Π.Α.
– Α.Φ.Μ. Λήπτη που διαβιβάζει την παράλειψη και την απόκλιση του Εκδότη βάσει υποχρέωσης

Σε κάθε περίπτωση στην καθαρή αξία του Λήπτη, περιλαμβάνονται ποσά ανεξάρτητα αν αυτά επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα. Επιπλέον περιλαμβάνονται και δεδομένα τα οποία αποτελούν έξοδο για τον Λήπτη:
– Λοιποί Φόροι
– Χαρτόσημο
– Τέλη
– Κρατήσεις
– ΦΠΑ και μόνο στην περίπτωση εξοδοποίησης του από το Λήπτη

Διαδικασία εντοπισμού περιπτώσεων παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης του Εκδότη από τον Λήπτη.

Τα δεδομένα των Αντικριζόμενων Τύπων Παραστατικών Α1 ημεδαπής (Σύνοψη – ΜΑΡΚ) που έχουν υποχρέωση να διαβιβάζουν οι Εκδότες στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, λαμβάνονται από τον Λήπτη με σκοπό τον χαρακτηρισμό τους, για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού του αποτελέσματος. Ο Λήπτης έχει την υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα της Α.1138/2020, να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές.

Η διαδικασία συσχέτισης εκάστου Τύπου Παραστατικού Α1 ημεδαπής του Εκδότη (Σύνοψη – ΜΑΡΚ) και των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης που έχουν καταχωριστεί στα λογιστικά αρχεία του Λήπτη, διενεργείται αυτοματοποιημένα, λαμβάνοντας υπόψη κατ’ ελάχιστο, τα παρακάτω επίπεδα συσχέτισης:

Ειδικότερα, τα δεδομένα από α/α 1 έως 6, αντιστοιχούν στα πεδία μοναδικής ταυτοποίησης εκάστου Τύπου Παραστατικού, τα πεδία από α/α 7 έως 11, αντιστοιχούν στα αξιακά δεδομένα εκάστου Τύπου Παραστατικού και το πεδίο 12 αναφέρεται στο ΑΦΜ του Λήπτη. Τα πεδία «Σειρά» και «Α/Α», σε κάθε περίπτωση αρκεί να περιέχονται κατά το μέρος που ο Λογιστής της επιχείρησης τα έχει συμπεριλάβει αντίστοιχα στη λογιστική εγγραφή που έχει διενεργήσει. Τα πεδία με α/α 9 και 10 αντιστοιχούν στους λοιπούς φόρους, το χαρτόσημο, τα τέλη και τις κρατήσεις. Για σκοπούς απλοποίησης της διαδικασίας συσχέτισης, τα πεδία των αξιακών δεδομένων (α/α 7 έως 11), επιτρέπεται ανά γραμμή σύνοψης να συσχετίζονται με απόκλιση είτε μικρότερη, είτε μεγαλύτερη των 0,10€, και δεν είναι αποδεκτό η συνολική αξία προ ΦΠΑ ανά αντισυμβαλλόμενο Εκδότη και ανά φορολογικό έτος, να είναι μεγαλύτερη από τα 100€.

Τα επίπεδα συσχέτισης δίνονται για σκοπούς τεκμηρίωσης της αντιστοίχισης των αντικριζόμενων δεδομένων ημεδαπής Εκδότη και Λήπτη. Το αποτέλεσμα της συσχέτισης εντοπίζει με ασφάλεια τις περιπτώσεις παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης του Εκδότη, σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα των λογιστικών εγγραφών του Λήπτη. Στην περίπτωση της παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης από τον Εκδότη, η διαδικασία συσχέτισης αντικριζόμενων δεδομένων ημεδαπής, τεκμηριώνει τις λογιστικές εγγραφές αντικριζόμενων δεδομένων ημεδαπής του Λήπτη που παρέμειναν ανοικτές.

Οι «Ανοικτές Λογιστικές Εγγραφές» του Λήπτη λόγω παράλειψης, δημιουργούν αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α1 ημεδαπής για λογαριασμό του, με την ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης». Τα παραπάνω διαβιβάζονται από τον Λήπτη με τους Τύπους Παραστατικών που δίνονται στην παρούσα θεματική ενότητα, για τις περιπτώσεις εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης.

Στην περίπτωση της απόκλισης διαβίβασης από τον Εκδότη, η διαδικασία συσχέτισης αντικριζόμενων δεδομένων ημεδαπής, εντοπίζει τους Τύπους Παραστατικών Α1 του Εκδότη που διαβιβάστηκαν με απόκλιση των αξιακών τους δεδομένων, σε σχέση με τις αντίστοιχές λογιστικές εγγραφές του Λήπτη, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποδεκτά όρια απόκλισης. Στη συνέχεια, οι αντικριζόμενοι Τύποι Παραστατικών Α1 του Εκδότη, διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA από τον Λήπτη, με την ένδειξη «Απόκλιση Διαβίβασης».

Οι «Ανοικτές Λογιστικές Εγγραφές» του Λήπτη λόγω απόκλισης, δημιουργούν μη αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α2 ημεδαπής για λογαριασμό του, με την ένδειξη «Απόκλισης Διαβίβασης» που δίνονται στην παρούσα θεματική ενότητα, για τις περιπτώσεις εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης.

Οι Τύποι Παραστατικών Α1 του Εκδότη που δεν συσχετίστηκαν με τις λογιστικές εγγραφές του Λήπτη, νοούνται ως «Ανοικτοί ΜΑΡΚ». Στην περίπτωση που ο Λήπτης δεν τα αποδέχεται, τα διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με την ένδειξη «Μη Αποδεκτή Συναλλαγή». Σε κάθε άλλη περίπτωση, εντοπίζονται είτε έξοδα τιμολόγησης είτε έσοδα αυτοτιμολόγησης, τα οποία ο Λογιστής δεν έχει παραλάβει από τον Λήπτη πελάτη του.

Η παραπάνω διαδικασία τεκμηριώνει τον εσωτερικό έλεγχο παραλαβής και λογιστικοποίησης αντικριζόμενων δεδομένων ημεδαπής.

Κανάλια διαβίβασης μέσω των οποίων διαβιβάζονται δεδομένα παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης από τον Λήπτη, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Προγράμματα ERP

Ο Λήπτης σε κάθε περίπτωση επιλέγει το πρόγραμμα ERP που διαθέτει, προκείμενου να διαβιβάσει δεδομένα είτε παράλειψης διαβίβασης, είτε απόκλισης διαβίβασης, εφόσον αυτό είναι συμβατό με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Οι Εταιρίες Λογισμικού του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (Σ.Ε.Π.Ε.), μέσα από την Άτυπη Ομάδα myDATA,_ΣΕΠΕ, τεκμηριώνουν την ομαλή διαδικασία διαβίβασης των δεδομένων στις περιπτώσεις παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης, διαθέτοντας στις επιχειρήσεις διακριτές οθόνες με διαδικασίες διαβίβασης δεδομένων σχετικές με τις παραπάνω περιπτώσεις. Η ΑΑΔΕ διασφαλίζει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να τεκμηριώσουν τις διαβιβάσεις αυτές για την χρονική περίοδο από 01/01/2022 και εφεξής.

Ειδική Φόρμα Καταχώρησης

Οι Επιχειρήσεις Λήπτες, που έχουν τα όρια της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης, δύνανται να διαβιβάσουν τις περιπτώσεις παράλειψης διαβίβασης και απόκλισης διαβίβασης δεδομένων του Εκδότη για το έτος 2022 και εφεξής, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία των περιπτώσεων 1 και 2, μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης.

Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα από το 2022 και εφεξής διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σύμφωνα με τα οριζόμενα της Α.1138/2020.

1. Διαβίβαση Δεδομένων από τον Λήπτη λόγω Παράλειψης Διαβίβασης του Εκδότη

1. Η Επιχείρηση Λήπτης στην περίπτωση μη τήρησης υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον Εκδότη, διαβιβάζει για το 2022 και εφεξής, σύμφωνα με τα οριζόμενα της απόφασης Α.1138/2020, αναλυτικά τα παρακάτω δεδομένα:

1.1 Η Επιχείρηση Λήπτης στην περίπτωση παράλειψης διαβίβασης χρεωστικών συναλλαγών χονδρικής, διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA αναλυτικά τα κάτωθι:

1η Περίπτωση εξόδων τιμολόγησης Λήπτη – Χρεωστικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού π.χ. με 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης της κατηγορίας Α1 με σχετική επισήμανση «Παράλειψη Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. 2.1 Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+), με την καθαρή αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ με επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Χαρακτηρισμός Ε3 με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. Ε3_102_001 – Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, “Εμπορική Δραστηριότητα” – κωδ.102[ΕΔ]_Χονδρικές (κωδ._001).

2η Περίπτωση εσόδων αυτοτιμολόγησης Λήπτη – Χρεωστικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού π.χ. 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης της κατηγορίας Α1 με σχετική επισήμανση «Αυτοτιμολόγηση _Παράλειψη Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. 1.1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-) με την καθαρή αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ με επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Χαρακτηρισμός Ε3 με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. Ε3_561_001 – Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών – κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές – Επιτηδευματιών (κωδ._001).

1.2 Η Επιχείρηση Λήπτης στην περίπτωση παράλειψης διαβίβασης πιστωτικών συναλλαγών χονδρικής, διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, αναλυτικά κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:

1η Περίπτωση εξόδων τιμολόγησης Λήπτη – Πιστωτικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού π.χ. 5.2 – Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο της κατηγορίας Α1 με σχετική επισήμανση «Παράλειψη Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. 2.1 Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+) με την καθαρή αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ με επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Χαρακτηρισμός Ε3 με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. Ε3_102_001 – Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, “Εμπορική Δραστηριότητα” – κωδ.102[ΕΔ]_Χονδρικές (κωδ._001).

2η Περίπτωση εσόδων αυτοτιμολόγησης Λήπτη – Πιστωτικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού π.χ. 5.2 – Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο της κατηγορίας Α1 με σχετική επισήμανση «Αυτοτιμολόγηση_Παράλειψη Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. 1.1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-) με την καθαρή αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ με επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Χαρακτηρισμός Ε3 με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. Ε3_561_001 – Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών – κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές – Επιτηδευματιών (κωδ._001).

2. Διαβίβαση Δεδομένων από τον Εκδότη λόγω Παράλειψης Διαβίβασης από μέρους του

2. Η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση μη τήρησης υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από μέρους του, λαμβάνει τον αντικριζόμενο Τύπο Παραστατικού από το Λήπτη με την επισήμανση «Παράλειψη Διαβίβασης». Εφόσον διαφωνεί, δύναται να το χαρακτηρίσει ως «Μη Αποδεκτή Συναλλαγή». Τα δεδομένα διαβίβασης του Λήπτη δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα του Εκδότη. Ο Εκδότης στην περίπτωση που συμφωνεί από το 2022 και εφεξής, σύμφωνα με τα οριζόμενα της απόφασης Α.1138/2020, διαβιβάζει αναλυτικά τα παρακάτω δεδομένα:

2.1 Η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση παράλειψης διαβίβασης χρεωστικών συναλλαγών χονδρικής, διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA αναλυτικά τα κάτωθι:

1η Περίπτωση εσόδων τιμολόγησης Εκδότη – Χρεωστικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού με 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο της κατηγορίας Α2 με σχετική επισήμανση «Παράλειψη Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. 1.1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-) με την καθαρή αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ με επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Χαρακτηρισμός Ε3 με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. Ε3_561_001 – Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών – κωδ.561[Σύνολο]_Χονδρικές – Επιτηδευματιών (κωδ._001).

Στα παραπάνω δεδομένα διαβιβάζεται υποχρεωτικά ως συσχετιζόμενος ο ΜΑΡΚ του Τύπου Παραστατικού που διαβιβάστηκε από τον Λήπτη ως Παράλειψη Διαβίβασης Εκδότη.

2η Περίπτωση εξόδων αυτοτιμολόγησης Εκδότη – Χρεωστικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 13.1 – Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής Α2 με σχετική επισήμανση «Αυτοτιμολόγηση _Παράλειψη Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. 2.1 Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+) με την καθαρή αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ με επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Χαρακτηρισμός Ε3 με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. Ε3_102_001 – Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, “Εμπορική Δραστηριότητα” – κωδ.102[ΕΔ]_Χονδρικές (κωδ._001).

Στα παραπάνω δεδομένα διαβιβάζεται υποχρεωτικά ως συσχετιζόμενος ο ΜΑΡΚ του Τύπου Παραστατικού που διαβιβάστηκε από τον Λήπτη ως Παράλειψη Διαβίβασης Εκδότη.

2.2 Η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση παράλειψης διαβίβασης πιστωτικών συναλλαγών χονδρικής, διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, αναλυτικά κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:

1η Περίπτωση εσόδων τιμολόγησης Εκδότη – Πιστωτικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής της κατηγορίας Α2 με σχετική επισήμανση «Παράλειψη Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. 1.1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-) με την καθαρή αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ με επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Χαρακτηρισμός Ε3 με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. Ε3_561_001 – Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών – κωδ.561[Σύνολο]_Χονδρικές – Επιτηδευματιών (κωδ._001).

Στα παραπάνω δεδομένα διαβιβάζεται υποχρεωτικά ως συσχετιζόμενος ο ΜΑΡΚ του Τύπου Παραστατικού που διαβιβάστηκε από τον Λήπτη ως Παράλειψη Διαβίβασης Εκδότη.

2η Περίπτωση εξόδων αυτοτιμολόγησης Εκδότη – Πιστωτικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 13.31 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής Α2 με σχετική επισήμανση «Αυτοτιμολόγηση_Παράλειψη Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. 2.1 Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+) με την καθαρή αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ με επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Χαρακτηρισμός Ε3 με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. Ε3_102_001 – Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, “Εμπορική Δραστηριότητα” – κωδ.102[ΕΔ]_Χονδρικές (κωδ._001).

Στα παραπάνω δεδομένα διαβιβάζεται υποχρεωτικά ως συσχετιζόμενος ο ΜΑΡΚ του Τύπου Παραστατικού που διαβιβάστηκε από τον Εκδότη με απόκλιση.

3. Διαβίβαση Δεδομένων από τον Λήπτη λόγω Απόκλισης Διαβίβασης Δεδομένων από τον Εκδότη

3. Η Επιχείρηση Λήπτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα της απόφασης Α.1138/2020, στην περίπτωση απόκλισης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον Εκδότη, για το 2022 και εφεξής, χαρακτηρίζει και διαβιβάζει τον Τύπο Παραστατικού του Εκδότη, αποκλειστικά ως «Απόκλιση Διαβίβασης». Στη συνέχεια, διαβιβάζει μη αντικριζόμενα παραστατικά για να απεικονίσει και να προσδιορίσει το λογιστικό και φορολογικό του αποτέλεσμα. Ειδικότερα διαβιβάζει τα παρακάτω δεδομένα:

3.1 Η Επιχείρηση Λήπτης στην περίπτωση απόκλισης διαβίβασης χρεωστικών συναλλαγών χονδρικής, διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, αναλυτικά, τα κάτωθι:

1η Περίπτωση εξόδων τιμολόγησης Λήπτη – Χρεωστικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 13.1 – Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής Α2 με σχετική επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. 2.1 Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+) με την καθαρή αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ με επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Χαρακτηρισμός Ε3 με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. Ε3_102_001 – Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, “Εμπορική Δραστηριότητα” – κωδ.102[ΕΔ]_Χονδρικές (κωδ._001).

Στα παραπάνω δεδομένα διαβιβάζεται υποχρεωτικά ως συσχετιζόμενος ο ΜΑΡΚ του Τύπου Παραστατικού που διαβιβάστηκε από τον Εκδότη με απόκλιση.

2η Περίπτωση εσόδων αυτοτιμολόγησης Λήπτη – Χρεωστικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο της κατηγορίας Α2 με σχετική επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. 1.1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-) με την καθαρή αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ με επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Χαρακτηρισμός Ε3 με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. Ε3_561_001 – Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών – κωδ.561[Σύνολο]_Χονδρικές – Επιτηδευματιών (κωδ._001).

Στα παραπάνω δεδομένα διαβιβάζεται υποχρεωτικά ως συσχετιζόμενος ο ΜΑΡΚ του Τύπου Παραστατικού που διαβιβάστηκε από τον Εκδότη με απόκλιση.

3.2 Η Επιχείρηση Λήπτης στην περίπτωση απόκλισης διαβίβασης πιστωτικών συναλλαγών χονδρικής, διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, μόνο συγκεντρωτικά ανά ΑΦΜ Εκδότη, κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:

1η Περίπτωση εξόδων τιμολόγησης Λήπτη – Πιστωτικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 13.31 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής Α2, με σχετική επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. 2.1 Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+) με την καθαρή αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ με επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Χαρακτηρισμός Ε3 με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. Ε3_102_001 – Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, “Εμπορική Δραστηριότητα” – κωδ.102[ΕΔ]_Χονδρικές (κωδ._001).

Στα παραπάνω δεδομένα διαβιβάζεται υποχρεωτικά ως συσχετιζόμενος ο ΜΑΡΚ του Τύπου Παραστατικού που διαβιβάστηκε από τον Εκδότη με απόκλιση.

2η Περίπτωση εσόδων αυτοτιμολόγησης Λήπτη – Πιστωτικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής της κατηγορίας Α2, με σχετική επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. 1.1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-) με την καθαρή αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ με επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Χαρακτηρισμός Ε3 με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. Ε3_561_001 – Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών – κωδ.561[Σύνολο]_Χονδρικές – Επιτηδευματιών (κωδ._001).

Στα παραπάνω δεδομένα διαβιβάζεται υποχρεωτικά ως συσχετιζόμενος ο ΜΑΡΚ του Τύπου Παραστατικού που διαβιβάστηκε από τον Εκδότη με απόκλιση.

4. Διαβίβαση Δεδομένων από τον Εκδότη λόγω Απόκλισης Διαβίβασης από μέρους του

4. Η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση απόκλισης διαβίβασης δεδομένων από μέρους του, λαμβάνει τον αντικριζόμενο Τύπο Παραστατικού από τον Λήπτη με την επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης». Εφόσον διαφωνεί δύναται να το χαρακτηρίσει ως «Μη Αποδεκτή Συναλλαγή». Τα δεδομένα διαβίβασης του Λήπτη δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα του Εκδότη. Ο Εκδότης στην περίπτωση που συμφωνεί από το 2022 και εφεξής, σύμφωνα με τα οριζόμενα της απόφασης Α.1138/2020, διαβιβάζει αναλυτικά τα παρακάτω δεδομένα:

4.1 Η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση απόκλισης διαβίβασης χρεωστικών συναλλαγών χονδρικής, διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA αναλυτικά τα κάτωθι:

1η Περίπτωση εσόδων τιμολόγησης Εκδότη – Χρεωστικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού με 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο της κατηγορίας Α2 με σχετική επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. 1.1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-) με την καθαρή αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ με επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Χαρακτηρισμός Ε3 με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. Ε3_561_001 – Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών – κωδ.561[Σύνολο]_Χονδρικές – Επιτηδευματιών (κωδ._001).

Στα παραπάνω δεδομένα διαβιβάζεται υποχρεωτικά ως συσχετιζόμενος ο ΜΑΡΚ του Τύπου Παραστατικού που διαβιβάστηκε από τον Εκδότη με απόκλιση.

2η Περίπτωση εξόδων αυτοτιμολόγησης Εκδότη – Χρεωστικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 13.1 – Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής Α2 με σχετική επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. 2.1 Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+) με την καθαρή αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ με επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Χαρακτηρισμός Ε3 με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. Ε3_102_001 – Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, “Εμπορική Δραστηριότητα” – κωδ.102[ΕΔ]_Χονδρικές (κωδ._001).

Στα παραπάνω δεδομένα διαβιβάζεται υποχρεωτικά ως συσχετιζόμενος ο ΜΑΡΚ του Τύπου Παραστατικού που διαβιβάστηκε από τον Εκδότη με απόκλιση.

4.2 Η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση απόκλισης διαβίβασης πιστωτικών συναλλαγών χονδρικής, διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, αναλυτικά τα κάτωθι:

1η Περίπτωση εσόδων τιμολόγησης Εκδότη – Πιστωτικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής της κατηγορίας Α2 με σχετική επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. 1.1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-) με την καθαρή αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ με επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Χαρακτηρισμός Ε3 με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. Ε3_561_001 – Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών – κωδ.561[Σύνολο]_Χονδρικές – Επιτηδευματιών (κωδ._001).

Στα παραπάνω δεδομένα διαβιβάζεται υποχρεωτικά ως συσχετιζόμενος ο ΜΑΡΚ του Τύπου Παραστατικού που διαβιβάστηκε από τον Εκδότη με απόκλιση.

2η Περίπτωση εξόδων αυτοτιμολόγησης Εκδότη – Πιστωτικές Συναλλαγές:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 13.31 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής Α2 με σχετική επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης».
2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. 2.1 Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+) με την καθαρή αξία της συναλλαγής.
3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ με επιλογή κατηγορίας 1 έως 6 και συσχετίζεται με τους αντίστοιχους κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ. Στην περίπτωση επιλογής της κατηγορίας 7 δεν συσχετίζεται με κωδικούς της Περιοδικής ΦΠΑ.
4. Χαρακτηρισμός Ε3 με επιλογή των επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηρισμών π.χ. Ε3_102_001 – Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, “Εμπορική Δραστηριότητα” – κωδ.102[ΕΔ]_Χονδρικές (κωδ._001).

Στα παραπάνω δεδομένα διαβιβάζεται υποχρεωτικά ως συσχετιζόμενος ο ΜΑΡΚ του Τύπου Παραστατικού που διαβιβάστηκε από τον Εκδότη με απόκλιση.

5. Χρόνος Διαβίβασης Δεδομένων Παράλειψης και Απόκλισης Λήπτη και Εκδότη

5 Τα δεδομένα της παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης του Εκδότη, πραγματοποιούνται στις χρονικές περιόδους που ορίζονται σύμφωνα με την Α.1138/2020. Ειδικότερα τα δεδομένα παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης του Εκδότη, διαβιβάζονται από το Λήπτη εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Ο Εκδότης στην περίπτωση που συμφωνεί με την επισήμανση του Λήπτη, διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό του εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης, εντός μηνός από τη λήξη του διμήνου του Λήπτη, ως κάτωθι:

5.1 Τα δεδομένα της παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης, διαβιβάζονται από τον Λήπτη και από τον Εκδότη, στις παρακάτω χρονικές περιόδους ανά τρίμηνο απλογραφικού ΦΠΑ:

Α’ Τρίμηνο – Δεδομένα από 1.1.20xx έως 31.3.20xx
– Ο Λήπτης διαβιβάζει δεδομένα είτε παράλειψης, είτε απόκλισης του Εκδότη από 1.5.20xx έως 30.6.20xx
– Ο Εκδότης διαβιβάζει δεδομένα είτε παράλειψης, είτε απόκλισης του Εκδότη από 1.7.20xx έως 31.7.20xx

Β’ Τρίμηνο – Δεδομένα από 1.4.20xx έως 30.6.20xx
– Ο Λήπτης διαβιβάζει δεδομένα είτε παράλειψης, είτε απόκλισης του Εκδότη από 1.8.20xx έως 30.9.20xx
– Ο Εκδότης διαβιβάζει δεδομένα είτε παράλειψης, είτε απόκλισης του Εκδότη από 1.10.20xx έως 31.10.20xx

Γ’ Τρίμηνο – Δεδομένα από 1.7.20xx έως 30.9.20xx

– Ο Λήπτης διαβιβάζει δεδομένα είτε παράλειψης, είτε απόκλισης του Εκδότη από 1.11.20xx έως 31.12.20xx
– Ο Εκδότης διαβιβάζει δεδομένα είτε παράλειψης, είτε απόκλισης του Εκδότη από 1.1.20xx έως 31.1.20xx του επόμενου έτους με ημερομηνία έκδοσης του προηγούμενου

Δ’ Τρίμηνο – Δεδομένα από 1.10.20xx έως 31.12.20xx
– Ο Λήπτης διαβιβάζει δεδομένα είτε παράλειψης, είτε απόκλισης του Εκδότη από 1.2.20xx έως 31.3.20xx του επόμενου έτους με ημερομηνία έκδοσης του προηγούμενου
– Ο Εκδότης διαβιβάζει δεδομένα είτε παράλειψης, είτε απόκλισης του Εκδότη από 1.4.20xx έως 30.4.20xx του επόμενου έτους με ημερομηνία έκδοσης του προηγούμενου

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εκδότης διαβιβάσει εκπρόθεσμα και πριν από την επισήμανση του Λήπτη, δεδομένα Τύπων Παραστατικών αντικριζόμενων Α1, τα οποία διορθώνουν τις περιπτώσεις είτε παράλειψης, είτε απόκλισης διαβίβασης δεδομένων του, διαβιβάζει τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς συναλλαγών, με τους επιτρεπτούς συνδυασμούς, για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού του αποτελέσματος. Ο Λήπτης στην περίπτωση αυτή ομοίως χαρακτηρίζει, βάσει υποχρέωσης, τα εν λόγω αντικριζόμενα παραστατικά για τον ίδιο σκοπό.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εκδότης διαβιβάσει εκπρόθεσμα μετά από την επισήμανση του Λήπτη, δεδομένα Τύπων Παραστατικών αντικριζόμενων Α1, τα οποία διορθώνουν τις περιπτώσεις είτε παράλειψης, είτε απόκλισης διαβίβασης δεδομένων του, χωρίς να έχει εντοπίσει τις αντίστοιχες διαβιβάσεις του Λήπτη, διαβιβάζει τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς συναλλαγών με τους επιτρεπτούς συνδυασμούς, για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού του αποτελέσματος. Ο Λήπτης στην περίπτωση αυτή χαρακτηρίζει τα εν λόγω αντικριζόμενα παραστατικά του Εκδότη ως μη αποδεκτή συναλλαγή, καθώς έχει ήδη διαβιβάσει συνόψεις και έχει χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές με ενδείξεις παράλειψης και απόκλισης, με τις διαβιβάσεις που έχει πραγματοποιήσει για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού του αποτελέσματος. Ο Εκδότης σε κάθε περίπτωση, εφόσον συμφωνεί με την επισήμανση διαβίβασης απόκλισης από τον Λήπτη, πρέπει να ακυρώσει την αρχική διαβίβαση του για την οποία διαπιστώθηκε απόκλιση.

Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαβιβάζονται μία φορά, επισημαίνονται είτε ως παράλειψη, είτε ως απόκλιση διαβίβασης και πάντα συσχετίζονται με τους Τύπους Παραστατικών που αφορούν.

6. Ειδικότερα Θέματα – Συμπεράσματα

6.1 Ειδικότερα Θέματα Παράλειψης και Απόκλισης Διαβίβασης.

1. Τα δεδομένα παράλειψης και απόκλισης από το έτος 2022 και εφεξής, διαβιβάζονται πάντα αναλυτικά ανά περίπτωση λογιστικού στοιχείου και σχετίζονται με χρεωστικές και πιστωτικές συναλλαγές τιμολόγησης και αυτοτιμολόγησης.

2. Οι χρεωστικές και πιστωτικές συναλλαγές διαβιβάζονται διακριτά και δεν συγχωνεύονται.

3. Οι Τύποι Παραστατικών που χρησιμοποιούνται έχουν πάντα τις ενδείξεις παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης καθώς και τις ενδείξεις τιμολόγησης και αυτοτιμολόγησης.

4. Η ημερομηνία έκδοσης των δεδομένων παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης, αντιστοιχεί πάντα στην ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού του Εκδότη που είτε παρέλειψε να διαβιβάσει, είτε το διαβίβασε με απόκλιση.

5. Τα δεδομένα παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης περιέχουν τα πεδία ταυτοποίησης εκάστου Τύπου Παραστατικού (UID: ΑΦΜ Εκδότη – Ημερομηνία Έκδοσης – Α/Α Εγκατάστασης- Τύπος Παραστατικού – Σειρά – ΑΑ) και τις ενδείξεις «Παράλειψη Διαβίβασης» και «Απόκλισης Διαβίβασης» ανά περίπτωση.

6. Επιπλέον περιλαμβάνουν την καθαρή αξία, και τον ΦΠΑ που αναλογεί.

7. Η καθαρή αξία περιλαμβάνει και ποσά που αποτελούν έξοδα για το Λήπτη και ειδικότερα τους λοιπούς φόρους, χαρτόσημο, τέλη, κρατήσεις, εξοδοποίηση μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ.

8. Οι χαρακτηρισμοί που επιλέγονται αντιστοιχούν στους επιτρεπτούς χαρακτηρισμούς συναλλαγών ανά περίπτωση Τύπου Παραστατικού που επιλέγεται.

9. Οι χαρακτηρισμοί ΦΠΑ σχετίζονται με τις κατηγορίες 1 έως 7 και 8 ανά περίπτωση.

10. Οι χαρακτηρισμοί Ε3 αντιστοιχούν στους επιτρεπτούς συνδυασμούς χαρακτηρισμούς ανά περίπτωση Τύπου Παραστατικού, για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.

11. Η διαδικασία συσχέτισης αντικριζόμενων δεδομένων ημεδαπής του εκδότη (Σύνοψη – ΜΑΡΚ) και των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών που έχει διενεργήσει ο Λήπτης τεκμηριώνει:
– τα επίπεδα αντιστοίχισης (απόλυτη, μέση, αποδεκτή, εφικτή, μη αποδεκτή)
– τον εντοπισμό περιπτώσεων παράλειψης και απόκλισης
– τον εσωτερικό έλεγχο του Λογιστή για τον εντοπισμό «Ανοικτών ΜΑΡΚ», «Ανοικτών Λογιστικών Εγγραφών» λόγω παράλειψης και «Ανοικτών Λογιστικών Εγγραφών» λόγω απόκλισης διαβίβασης.

12. Τα κανάλια διαβίβασης που μπορεί ανά περίπτωση να χρησιμοποιούνται είναι τα προγράμματα ERP και η Ειδική Φόρμα Καταχώρησης.

13. Δεν διαβιβάζονται δεδομένα παράλειψης και απόκλισης από τον Λήπτη, στην περίπτωση Εκδοτών – οντοτήτων οι οποίες σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 5 της Α.1138/2020 διαβιβάζουν τα δεδομένα τους συγκεντρωτικά ανά μήνα για τα έτη 2020, 2021 και 2022.

6.2 Λήπτης – Παράλειψη Διαβίβασης.

1. Ο Λήπτης διαβιβάζει αντικριζόμενα παραστατικά με ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης».

2. Οι Τύποι Παραστατικών 1.1, 1.6, 2.1, 2.4, 5.2, 8.1, 8.2 με ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης», διαβιβάζονται μόνο από το Λήπτη.

3. Ο Λήπτης διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμούς εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης.

4. Οι Τύποι Παραστατικών 1.4 και 7.1, διαβιβάζονται από το Λήπτη με Τύπο Παραστατικού 1.1 με ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης».

5. Ο Τύπος Παραστατικού 1.5, διαβιβάζεται για το ποσό της εκκαθάρισης (έσοδο Λήπτη), είτε με Τύπο Παραστατικού 1.1_Αυτοτίμολόγηση, είτε με Τύπο Παραστατικού 2.1 Αυτοτιμολόγηση, και για το ποσό της αμοιβής του Εκδότη (έξοδο Λήπτη), είτε με Τύπο Παραστατικού 1.1, είτε με Τύπο Παραστατικού 2.1 με ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης».

6. Ο Τύπος Παραστατικού 5.1 που ο Εκδότης παρέλειψε να τον διαβιβάσει, διαβιβάζεται από τον Λήπτη με Τύπο Παραστατικού 5.2.

6.3 Εκδότης – Παράλειψη Διαβίβασης.

1. Ο Εκδότης δεν δύναται να χαρακτηρίσει τα παραστατικά που διαβίβασε ο Λήπτης ως παράλειψη.

2. Ο Εκδότης ενημερώνεται με τους Τύπους Παραστατικών που ο Λήπτης διαβίβασε ως παράλειψη διαβίβασης.

3. Στην περίπτωση που δεν συμφωνεί δύναται μόνο να τα χαρακτηρίσει ως μη αποδεκτή συναλλαγή.

4. Τα δεδομένα του Λήπτη δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα του Εκδότη και δεν ενημερώνουν το Συνοπτικό του Βιβλίο.

5. Στην περίπτωση που ο Εκδότης συμφωνεί, για έξοδα τιμολόγησης διαβιβάζει μη αντικριζόμενα παραστατικά με Τύπους Παραστατικών 11.3 και 11.4, με ένδειξη παράλειψη διαβίβασης.

6. Στην περίπτωση που ο Εκδότης συμφωνεί, για έσοδα αυτοτιμολόγησης διαβιβάζει μη αντικριζόμενα παραστατικά με Τύπους Παραστατικών 13.1 και 13.31, με ένδειξη παράλειψη διαβίβασης.

7. Ο Εκδότης διαβιβάζει σε κάθε περίπτωση ως συσχετιζόμενο και τον ΜΑΡΚ του παραστατικού που ο Λήπτης υπέδειξε ως παράλειψη.

6.4 Λήπτης – Απόκλιση Διαβίβασης

1. Ο Λήπτης, από το 2022 και εφεξής, δεν διαβιβάζει αντικριζόμενα παραστατικά Α1.

2. Χαρακτηρίζει τους Τύπους Παραστατικών που λαμβάνει από τον Εκδότη ως «Απόκλιση Διαβίβασης». Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό του αποτέλεσμα.

3. Ο Λήπτης, από το 2022 και εφεξής, διαβιβάζει μη αντικριζόμενα παραστατικά Α2 και συγκεκριμένα Τύπους Παραστατικών 13.1 και 13.31 για έξοδα τιμολόγησης και Τύπους Παραστατικών 11.3 και 11.4 για έσοδα αυτοτιμολόγησης.

4. Τα μη αντικριζόμενα παραστατικά Α2 διαβιβάζονται από τον Λήπτη αναλυτικά, με τη συνολική τους αξία και όχι με το ποσό της απόκλισης που αποτελεί τη διαφορά από το αντίστοιχο αντικριζόμενο παραστατικό του Εκδότη.

5. Ο Λήπτης σε κάθε περίπτωση διαβιβάζει στα μη αντικριζόμενα παραστατικά Α2 ως συσχετιζόμενο και τον ΜΑΡΚ του παραστατικού που υπέδειξε ως απόκλιση.

6.5 Εκδότης – Απόκλιση Διαβίβασης

1. Ο Εκδότης, από το 2022 και εφεξής, λαμβάνει δεδομένα για τυχόν απόκλιση των αντικριζόμενων παραστατικών του, στην περίπτωση που διαβιβάζει σχετική επισήμανση ο Λήπτης.

2. Ο Εκδότης στην περίπτωση που συμφωνεί, ακυρώνει το αντικριζόμενο Τύπου Παραστατικού που ο Λήπτης επισήμαινε ως απόκλιση.

3. Ο Εκδότης στην περίπτωση που συμφωνεί, διαβιβάζει μη αντικριζόμενα παραστατικά Α2 και συγκεκριμένα Τύπους Παραστατικών 11.3 και 11.4 για τα έσοδα τιμολόγησης και Τύπους Παραστατικών 13.1 και 13.31 για τα έξοδα αυτοτιμολόγησης.

4. Τα μη αντικριζόμενα παραστατικά Α2 διαβιβάζονται από τον Εκδότη αναλυτικά, με τη συνολική τους αξία και όχι με το ποσό της απόκλισης που αποτελεί τη διαφορά από το αντίστοιχο αντικριζόμενο παραστατικό που διαβίβασε στον Λήπτη.

5. Ο Εκδότης διαβιβάζει σε κάθε περίπτωση ως συσχετιζόμενο και τον ΜΑΡΚ του παραστατικού που ο Λήπτης υπέδειξε ως απόκλιση.

Δείτε ή κατεβάστε από εδώ το σχετικό αρχείο σε μορφή .pdf:

Source