Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Mydata – Τι θα ισχύσει από αύριο 1.9.2021 – Προθεσμίες για: α) Διασύνδεση των ΦΗΜ, β) Διαβίβαση των λιανικών πωλήσεων ΦΗΜ στο myDATA και γ) Διαβίβαση στοιχείων (γενικά) στο myDATA

Δημήτρης Μ. Καρποδίνης
Λογιστής και Μηχανογράφος

Κώστας Ι. Νιφορόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Περιεχόμενα
1. Γενικά για την διασύνδεση των ΦΗΜ
2. Αναλυτικά για την διασύνδεση και αναβάθμιση των ΦΗΜ
3. Η ροή της διαδικασίας
4. Δεδομένα που διαβιβάζονται
5. Τρόποι Διαβίβασης των δεδομένων των Φ.Η.Μ.
6. Παράταση απόσυρσης ΦΗΜ
7. Πλατφόρμα myDATA – Έναρξη Υποχρέωσης διαβίβασης των Παραστατικών
8. Απαντήσεις της ΑΑΔΕ σε Ερωτήματα: Κυρώσεις – Πρόστιμα

1. Γενικά για την διασύνδεση των και αναβάθμιση ΦΗΜ

Επειδή πολλά έχουν ακουστεί αναφορικά σε ερωτήματα συναδέλφων ως προς τις ημερομηνίες διασύνδεσης των ΦΗΜ, θέλουμε να επισημάνουμε πως άλλο διασύνδεση των ΦΗΜ και άλλο διαβίβαση των λιανικών στο myDATA.

Να θυμίσουμε πως σταδιακά και μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, οι επιχειρήσεις που έχουν ΦΗΜ υποχρεούνται:

– να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους, ώστε να παράγουν αποδείξεις με ενσωματωμένο το QR Code ταυτοποίησης του φορολογικού μηχανισμού και της απόδειξης,

– να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή (1 προς 1) σε πραγματικό χρόνο,

– να αποσύρουν πλήρως παλαιούς φορολογικούς μηχανισμούς που δεν έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης, τακτοποιώντας την εικόνα τους στο Φορολογικό Μητρώο.

2. Αναλυτικά για την διασύνδεση και αναβάθμιση των ΦΗΜ

Με βάση την απόφαση Α.1171/2021 Διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ισχύουν τα εξής:

[1] Η υποχρέωση της διασύνδεσης, αφορά στις οντότητες που εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης μέσω Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 250).

[2] Οι οντότητες που απαλλάσσονται από την υποχρεωτική χρήση των Φ.Η.Μ. για την έκδοση των στοιχείων λιανικής πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και την κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/2014 (Β’ 3/2015), και δεν κάνουν προαιρετική χρήση τους, δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας.

[3] Οι υπόχρεες οντότητες της παρούσας απόφασης εντάσσονται στη σταδιακή διασύνδεση με βάση τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποίησαν σύμφωνα με την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και με επιπλέον κριτήριο την ένταξή τους ή μη στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 70 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
[Σημείωση. Τα πληττόμενα φυσικά πρόσωπα όπως αναφέρονται στην σχετική παράγραφο του ΚΦΕ είναι:
Φυσικά πρόσωπα
(i) τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία βάσει κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, εντός του 2020 χαρακτηρίστηκε ως πληττόμενη, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ή ανεστάλη η λειτουργία της, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος αναστολής,
(ii) των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), το άρθρο 11 της από 20.3.3020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235),
(iii) των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020 με βάση το άρθρο εξηκοστό τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
(iv) τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 και το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148),
(v) τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID-19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227) και την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), όπως ισχύουν μετά και την τροποποίησή τους με το άρθρο 54 του ν. 4758/2020 (Α΄ 242)].

Σε ότι αφορά τα νομικά πρόσωπα, έχει σταλεί ήδη πληροφόρηση στο email των υπόχρεων από την ΑΑΔΕ με τις προθεσμίες στις οποίες εντάσσονται.

[4] Οι υπόχρεες οντότητες διασυνδέονται, ως εξής:

i. από 01/09/2021 οι οντότητες που βάσει Κ.Α.Δ., δεν επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 €,

ii. από 01/10/2021 οι οντότητες που βάσει Κ.Α.Δ., δεν επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000 € και

iii. από 01/11/2021 οι λοιπές οντότητες.

Στην ίδια ημερομηνία εντάσσονται και οι οντότητες που είτε είναι υπόχρεες σε χρήση Φ.Η.Μ., είτε χρησιμοποιούν προαιρετικά Φ.Η.Μ. και έχουν κάνει έναρξη εργασιών από 01/01/2020 έως και την 01/09/2021, καθώς και οι οντότητες που το φορολογικό έτος τους λήγει σε διαφορετική ημερομηνία της 31/12.

Συνοπτικά έχουμε:

Α/Α  Επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) Προθεσμίες «Διασύνδεσης» και Προθεσμίες «Διαβίβασης» [Επισήμανση (1) *]
1 Επιχειρήσεις, που  βάσει Κ.Α.Δ., δεν επλήγησαν από την πανδημία και το 2019 είχαν τζίρο πάνω από 100.000 €. Από 1.9.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς *
2 Επιχειρήσεις, που  βάσει Κ.Α.Δ., δεν επλήγησαν από την πανδημία και το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000 €. Από 1.10.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς *
3 Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις (εκτός των περ. 1 & 2) Από 1.11.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς *

(Πίνακας 1)

Επισήμανση (1) * – Προθεσμίες «Διαβίβασης»
«Η ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης διαβίβασης [δείτε παρ. 7 του άρθρου] των παραπάνω δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, συναρτάται με τις ημερομηνίες έναρξης που ορίζονται στην Α.1138/2020»
[Α.1171/2021, άρθρο 4, τελευταία παράγραφος].

Επισήμανση (2) – Παράταση απόσυρσης ΦΗΜ
Σχετικά με την Παράταση απόσυρσης ΦΗΜ, δείτε σε επόμενη παράγραφο «6 Παράταση απόσυρσης ΦΗΜ» (Γενικά οι προθεσμίες λήγουν, αντίστοιχα την προηγούμενή ημέρα).
Σε κάθε περίπτωση οι υπόχρεες οντότητες, δε δύνανται να χρησιμοποιούν μη αναβαθμισμένους Φ.Η.Μ. από τις ημερομηνίες έναρξης διαβίβασης δεδομένων.
[Α.1171/2021, άρθρο 5, παράγραφος 3]
Σε περίπτωση διακοπής εργασιών έως και την 31/12/2021, οι υπόχρεες οντότητες της παρούσας, δύνανται να χρησιμοποιούν για την έκδοση στοιχείων λιανικής τον μη αναβαθμισμένο Φ.Η.Μ., έως την παραπάνω ημερομηνία. Για τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, δύνανται να χρησιμοποιούν είτε την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε., είτε να διαβιβάζουν δεδομένα εσόδων λιανικής μέσω λογιστικής εγγραφής από Λογιστικό Πρόγραμμα ERP.
[Α.1171/2021, άρθρο 5, παράγραφος 5]

Επισήμανση (3) – Προαιρετική εφαρμογή ΦΗΜ, σε συναλλαγές χονδρικής
Οι οντότητες που μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, διενεργούν συναλλαγές χονδρικής, προαιρετικά, με τη χρήση ΦΗΜ, για την έκδοση και σήμανση των εκδοθέντων παραστατικών, δεν έχουν υποχρέωση διασύνδεσης με το Π.Σ. των Φ.Η.Μ. [Α.1171/2021, άρθρο 5, παράγραφος 1]

Επισήμανση (4) – Προαιρετική εφαρμογή ΦΗΜ, σε συναλλαγές λιανικής
Οι οντότητες που διενεργούν συναλλαγές λιανικής και απαλλάσσονται από την υποχρεωτική χρήση Φ.Η.Μ. (απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/2014), στην περίπτωση που χρησιμοποιούν προαιρετικά Φ.Η.Μ., ομοίως δεν έχουν αντίστοιχη υποχρέωση διασύνδεσης με το Π.Σ. των Φ.Η.Μ. Οι ως άνω οντότητες, εφόσον επιλέξουν την έκδοση των στοιχείων λιανικής πώλησης μέσω αναβαθμισμένων Φ.Η.Μ., έστω και προαιρετικά, καθίστανται υπόχρεες σε εφαρμογή των οριζόμενων με την παρούσα. [Α.1171/2021, άρθρο 5, παράγραφος 2]

Επισήμανση (5) – Περιπτώσεις αναγραφής επιπλέον στοιχείων
Στις περιπτώσεις έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, κατά τις οποίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ορίζεται η αναγραφή επιπλέον στοιχείων πέραν του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτών, τα στοιχεία λιανικής, στην περίπτωση που είναι υποχρεωτική η χρήση Φ.Η.Μ., δύνανται να εκδίδονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1338/1996 (Β’ 18) σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών προς αγοραστή ταξιδιώτη (Tax Free), καθώς και των άρθρων 1 έως 18 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), σχετικά με τις υποχρεώσεις για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως (VAT OSS). Τα ως άνω ισχύουν και στην περίπτωση έκδοσης πιστωτικών στοιχείων λιανικής πλην αυτών που εκδίδονται μέσω ΕΑΦΔΣΣ. Τα δεδομένα των εν λόγω συναλλαγών διαβιβάζονται, ανά περίπτωση, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με τα λοιπά κανάλια διαβίβασης (Πιστοποιημένοι Πάροχοι Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, Προγράμματα Διαχείρισης Εμπορικού Λογιστικού ERP, Ειδική Φόρμα Καταχώρησης και Εφαρμογή Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της A.A.Δ.Ε.) σύμφωνα με την Α.1138/2020. [Α.1171/2021, άρθρο 5, παράγραφος 5]

3. Η ροή της διαδικασίας

[1] Από τη ΦΗΜ στο e send
Σύμφωνα με τις παραπάνω ημερομηνίες ( Πίνακας 1) οι επιχειρήσεις ρυθμίζουν και διασυνδέουν τις ΦΗΜ ώστε κατά την έκδοση αποδείξεων και Ζ τα οικονομικά στοιχεία να τα λαμβάνει real time το e send της ΑΑΔΕ.

[2] Από το e send στην επιχείρηση μέσω myDATA

Εντός του 10ου το e send με την σειρά του αθροίζει ανά εγκατάσταση και ημερομηνία ( αποδείξεις ή Ζ – ανάλογα ποιους κωδικούς έχουμε επιλέξει στην διασύνδεση των ΦΗΜ) και στέλνει στην οντότητα σύνοψη και ΜΑΡΚ των λιανικών ανά συντελεστή ΦΠΑ προς χαρακτηρισμό.

[3] Από την επιχείρηση στο myDATA

Τέλος για τις λιανικές που λαμβάνει η οντότητα με ΜΑΡΚ οφείλει να στείλει τον χαρακτηρισμό στο my data μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έκδοσης τους.

Το παρακάτω σχήμα οπτικά δείχνει τη ροή της πληροφορίας:

Με την έκδοση των αποδείξεων και των Ζ διαβιβάζονται real time οι λιανικές προς το esend

To e send εάν λάβει κωδικούς παραστατικών 173, 174, 175, 215 θα στείλει στοιχεία στο my data με ΜΑΡΚ ανά εγκατάσταση και ημερομηνία λιανικές που προέρχονται από τα Ζ με ΜΑΡΚ προς χαρακτηρισμό μέχρι και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα (πριν την δήλωση).

To e send εάν λάβει κωδικούς παραστατικών 233, 235, 215 θα στείλει στοιχεία στο mydata με ΜΑΡΚ ανά εγκατάσταση και ημερομηνία λιανικές που προέρχονται από τις αποδείξεις με ΜΑΡΚ προς χαρακτηρισμό μέχρι και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα (πριν την δήλωση).

Μέσω της λήψης παραστατικών (όπως συμβαίνει στα έξοδα) η οντότητα λαμβάνει με ΜΑΡΚ τύπους παραστατικών με τις λιανικές ανά συντελεστή ΦΠΑ όπου πρέπει να αποστείλει χαρακτηρισμούς προς το myDATA μέχρι και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα. Δηλαδή είτε λάβουμε σύνοψη με τις λιανικές πωλήσεις την 01/10 είτε την 30/10 ο χαρακτηρισμός μπορεί να γίνει μέχρι και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα 20/11.

Χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που μας «βολεύει» να λαμβάνουμε τις λιανικές πωλήσεις καθώς πολλές φορές το Ζ που εκδίδουμε δεν περιέχει πάντα τις πωλήσεις της ημέρας.
Εάν ξεχάσεις (π.χ. δεν εκδόθηκε Ζ την 31/03 και εκδίδω Ζ την 01/04.) να εκδόσεις Ζ και το θυμηθείς την επόμενη ημέρα αυτό θα περιέχει πωλήσεις και της προηγούμενης. Επίσης όταν με την έκδοση των αποδείξεων μέσω erp ενημερώνονται απευθείας η λογιστική και τα βιβλία της εταιρείας μας βολεύει οι ΦΗΜ να έχουν ρυθμιστεί κατά την έκδοση παραστατικών ώστε να στέλνουν στο esend κωδικούς παραστατικών 233, 235, 215 και όχι 173, 174, 175, 215 , έτσι θα συμφωνούν οι λιανικές μας με τις εκδιδόμενες αποδείξεις την λογιστική των βιβλίων μας χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας το Ζ.

4. Δεδομένα που διαβιβάζονται

[1] Οι υπόχρεες οντότητες (δείτε ανωτέρω) διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν μέσω Φ.Η.Μ., για την τεκμηρίωση των λιανικών συναλλαγών τους (ενδεικτικά απόδειξη λιανικής πώλησης).

[2] Τα δεδομένα που διαβιβάζονται, ανά εκδοθέν στοιχείο λιανικής πώλησης, κατ’ ελάχιστον (Α.1138/2020, όπως ισχύει, Παράρτημα), είναι τα εξής:
α) Α.Φ.Μ. του εκδότη
β) Είδος Παραστατικού λιανικής πώλησης
γ) Αύξων αριθμός του στοιχείου λιανικής πώλησης
δ) Ημερομηνία και ώρα έκδοσης
ε) Συντελεστής ΦΠΑ
στ) Συνολική αξία παραστατικού.

5. Τρόποι Διαβίβασης των δεδομένων των Φ.Η.Μ.

Οι υπόχρεες οντότητες της παρούσας έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν αναλυτικά κάθε μία, τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. με δύο τρόπους:

α) Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο, οι υπόχρεες οντότητες διαβιβάζουν τις συναλλαγές λιανικής, στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., μέσω διακριτών κωδικών παραστατικών λιανικής της ΑΥΟ ΠΟΛ.1220/2012, όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα (Αντιστοίχιση Παραστατικών Φ.Η.Μ. και Τύπων Παραστατικών myDATA) που επισυνάπτεται στην παρούσα και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Στην παραπάνω υποχρέωση εμπίπτει και η διαβίβαση των Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» (s.txt αρχείο). Η Α.Α.Δ.Ε. αθροίζει ανά εγκατάσταση, και ανά ημέρα, τα σύνολα των εσόδων λιανικής των «Ζ» εκάστης ημέρας, τα οποία στη συνέχεια, συσχετίζονται με διακριτούς Τύπους Παραστατικών της κατηγορίας Α2 του Παραρτήματος της Α.1138/2020, για σκοπούς ενημέρωσης της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA.

β) Σύμφωνα με τον δεύτερο τρόπο, οι υπόχρεες οντότητες διαβιβάζουν τις συναλλαγές λιανικής στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., μέσω διαφορετικών κωδικών παραστατικών λιανικής της ΑΥΟ ΠΟΛ.1220/2012, όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας. Η Α.Α.Δ.Ε. αθροίζει ανά εγκατάσταση και ανά ημέρα, τα σύνολα των εσόδων λιανικής για κάθε μία από τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που οι υπόχρεες οντότητες διαβίβασαν στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. και εκδόθηκαν εντός της ίδιας ημέρας, τα οποία στη συνέχεια, συσχετίζονται με διακριτούς Τύπους Παραστατικών της κατηγορίας Α2 του Παραρτήματος της Α.1138/2020, για σκοπούς ενημέρωσης της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA.

Επισήμανση
Στην περίπτωση που οι υπόχρεες οντότητες χρησιμοποιούν είτε Φ.Τ.Μ., είτε ΑΔΗΜΕ, διαβιβάζουν αποκλειστικά με τον πρώτο τρόπο, όπως ορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούν ΕΑΦΔΣΣ, δύνανται να διαβιβάζουν και με τους δύο τρόπους ανά αριθμό μητρώου ΕΑΦΔΣΣ.

6. Παράταση απόσυρσης ΦΗΜ

Με βάση τις αποφάσεις Α.1068/2021 και Α.1011/2020 της ΑΑΔΕ προβλέπονται τα εξής:
 

Α/Α  Επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) Προθεσμία Απόσυρσης και Δήλωσης παύσης
1 Επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000€ (Απόσυρση των μοντέλων ΦΗΜ που αναφέρονται στην  Α.1011/16.1.2020) Η απόσυρση από τη χρήση αυτών των  τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31-08-2021
2 Επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000€.(Απόσυρση των μοντέλων ΦΗΜ που αναφέρονται στην  Α.1011/16.1.2020) Η απόσυρση από τη χρήση αυτών των  τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 30-09-2021
3 Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις (Εκτός των περ. 1 & 2) Η απόσυρση από τη χρήση αυτών των  τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31-10-2021

7. Πλατφόρμα myDATA – Έναρξη Υποχρέωσης διαβίβασης των Παραστατικών

Με βάση την απόφαση Α.1156/2021 είχαμε σημαντικές αλλαγές στο «Χρονοδιάγραμμα Έναρξης», το οποίο συνοπτικά έχει ως εξής:
 

Α/Α Μέγεθος Επιχείρησης (φυσικά και νομικά πρόσωπα) Έναρξη Υποχρέωσης διαβίβασης των Παραστατικών Εσόδων που εκδίδονται από 1/10/21 ή 1/11/2021 και μετά Υποχρέωση διαβίβασης των Παραστατικών Εσόδων που έχουν εκδοθεί από 1/1/21  έως 1/10/21 ή 1/11/2021 Υποχρέωση “χαρακτηρισμού” των Εξόδων στην Χρήση 2021
1 Επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 € (*) Από 1.10.2021 διαβιβάζουν  τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά Πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022 Δεν υπάρχει υποχρέωση
2 Επιχειρήσεις  με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 € (*) Από 1.10.2021 διαβιβάζουν  τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά Πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022 Δεν υπάρχει υποχρέωση
3 Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις ( Εκτός των περ. 1 & 2) Από 1.11.2021 διαβιβάζουν  τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά Πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022 Δεν υπάρχει υποχρέωση

Επισημάνσεις

[1] (*) : Με βάση τα στοιχεία της Χρήσης 2019

[2] Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση με τα όρια για την δυνατότητα χρήσης της «Ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που, έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

(α) Επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
Μοναδικό κριτήριο ( ανεξαρτήτως τζίρου, κ.λπ) για την Επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα είναι το πλήθος έκδοσης τιμολογίων κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Συγκεκριμένα όσες εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης [δεν περιλαμβάνονται οι Αποδείξεις Λιανικής] έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν δεδομένα μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε.

(β) Επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα
Το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων που έχουν πραγματοποιήσει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει τις 50.000,00 €, είτε πρόκειται για εμπορική ή μεικτή επιχείρηση ή ασκεί εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων εξετάζεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση ή εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, που το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.


8. Απαντήσεις της ΑΑΔΕ σε Ερωτήματα: Κυρώσεις – Πρόστιμα

α) Ε Μέχρι την νομοθέτηση του σχετικού άρθρου κυρώσεων για τη μη διαβίβαση, την εκπρόθεσμη διαβίβαση και την ανακριβή διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποχρεωτικής διαβίβασης που προβλέπεται στην Α.1138/2020, η ΑΑΔΕ μπορεί να επιβάλει πρόστιμα;
Α Όχι το άρθρο 15Α του ν.4174/2013 που ορίζει την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA έως ότου οριστούν δεν προβλέπει κυρώσεις. Έως τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου κυρώσεων δεν επιβάλλονται πρόστιμα για προγενέστερη περίοδο. Σε κάθε περίπτωση στην πρώτη φάση λειτουργίας προκρίνεται η συμμετοχή στη διαβίβαση δεδομένων, για τη σταδιακή εκπαίδευση του οικοσυστήματος της ελληνικής οικονομίας.
[Πηγή: « Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – Επιχειρησιακά Θέματα» -28/4/2021 (Ερωτ. 93)].

β) Ε Για το έτος 2021 επιβάλλονται πρόστιμα στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης διαβίβασης σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο;
Α Όχι για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως μόνιμη και κανονική διαδικασία διαβίβασης αλλά ως περίοδος ανοχής, εκπαίδευσης, ενημέρωσης και τελικής διαβίβασης με ένταση στα έσοδα
[Πηγή: « Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – Επιχειρησιακά Θέματα» -28/4/2021 ( Ερωτ. 95)].

γ) ΔΕΛ Α 1017817 ΕΞ 3-3-2021– 03/03/2021 «Απάντηση στην υπ’ αρ. 4468/23.02.2021 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου»

Επισημαίνεται ότι, από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4174/2013-Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει), δεν ορίζονται παραβάσεις και ως εκ τούτου δεν επιβάλλονται κυρώσεις στις υπόχρεες οντότητες, για τη μη συμμόρφωση με τις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ιδίου νομοθετήματος, υποχρεώσεις τους.