Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Tax Explorer – Ιούνιος 2021: Λόγοι ανωτέρας βίας και COVID – Συγκρότηση εταιρικού κεφαλαίου – Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων – Αντιστοιχία του Λογαριασμού 32 στα ΕΛΠ

Οπωσδήποτε τα θέματα της επικαιρότητας αυτή την περίοδο, αφορούν τις φορολογικές δηλώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων και σε δεύτερο βαθμό λόγω της αναμενόμενης παράτασης το myDATA. Τα θέματα αυτά καλύπτονται βέβαια επαρκώς στην αρθρογραφία και το υλικό γενικά του κόμβου.

Η στήλη μας φιλοδοξεί να αναδεικνύει θέματα που μπορεί να μην είναι επίκαιρα, αλλά είναι σημαντικά και μπορεί το υλικό που παρουσιάζουμε να αποτελέσει το κλειδί για την επιτυχή αντιμετώπιση τους, όταν τα συναντήσουμε.

Σήμερα θα δούμε 4 τέτοια ζητήματα και 1 αναφορά σε απόφαση του ΣτΕ που ο αναγνώστης μπορεί να βρει στον κόμβο, ως συνδρομητικό περιεχόμενο.

ΔΕΔ Θ 1531/2021: Πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης ΦΠΑ – Η καραντίνα λόγω COVID-19 δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας

Η παραπάνω απόφαση αφορά ένα ιδιαίτερα χαμηλό πρόστιμο διαδικαστικής παράβασης του άρθρου 54 (100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, από την οποία δεν προέκυπτε ποσό για καταβολή).

Η ΔΕΔ εν προκειμένω έκανε δεκτό τον ισχυρισμό ότι ο «αποκλεισμός» της φορολογούμενης σε τόπο μακρινό από τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησής της (στην Αθήνα ενώ η επιχείρηση είναι στην Κω) λόγω των μέτρων για τον covid δεν αποτελεί λόγω ανωτέρας βίας καθώς οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Το γεγονός ότι τα παραστατικά που έπρεπε να καταχωρηθούν βρίσκονταν στην επιχείρηση και δεν υπήρχε τρόπος να σταλούν στη φορολογούμενη, δεν πτόησε την ΔΕΔ.

Μάλλον κινήθηκε στη λογική ότι τι είναι η δήλωση ΦΠΑ; Ένα κλικ κάνεις και πάει. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό, αλλά πρώτη φορά από δημόσια υπηρεσία!

Για αυτό επιλέξαμε αυτό το θέμα, για να θυμηθούμε λίγο τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας του Ελληνικού Δημοσίου.

ΣΛΟΤ 436/2021: Συγκρότηση εταιρικού κεφαλαίου κατά τη μετατροπή Ο.Ε. σε Ι.Κ.Ε.

Μία δυσκολία που πολλές φορές προκύπτει στην πράξη, στις περιπτώσεις μετατροπής μίας Ο.Ε. σε Ι.Κ.Ε. έχει να κάνει με την αποτύπωση του εταιρικού κεφαλαίου, μετά τη μετατροπή. Στην σύγχυση είχε συμβάλλει και παλιότερη γνωμοδότηση που αφορούσε ενδεχόμενη χρήση του λογαριασμού υπέρ το άρτιο, η οποία με τη νέα γνωμοδότηση διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει.

Κατά συνέπεια το ποσό που προκύπτει, αν από τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της υπό μετατροπή εταιρείας αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις της, αν δεν υπάρχουν νέες εισφορές, είναι το κεφάλαιο της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή. Επομένως, τη στιγμή της μετατροπής, δεν μπορεί να προκύψει διαφορά υπέρ το άρτιο.

Αντίθετα διαφορά υπέρ το άρτιο μπορεί να προκύψει κατά την αύξηση κεφαλαίου.

Για το λόγο αυτό το ΣΛΟΤ προτείνει:
Λόγω της ιδιαιτερότητας που χαρακτηρίζει το εταιρικό κεφάλαιο της ΙΚΕ, ως αποτελούμενο από κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές, για την απεικόνιση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί, κάτω από το λογαριασμό 40 «Κεφάλαιο» να δημιουργηθεί νέος δευτεροβάθμιος λογαριασμός, για παράδειγμα, ο 40.20 «Καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο ΙΚΕ», ο οποίος θα αναπτύσσεται ανά κατηγορία εισφορών ως εξής:
40.20.00 «Καταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ».
40.20.01 «Καταβλημένες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ».
40.20.02 «Καταβλημένες εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ».

Στην περίπτωση που σε μεταγενέστερη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, προκύψει διαφορά από έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο, όπως ισχύει και για την ΕΠΕ, θα χρησιμοποιούνται οι ίδιοι με την ανώνυμη εταιρεία λογαριασμοί, με κατάλληλη προσαρμογή του τίτλου τους, όπως:
41.00 «Καταβλημένη διαφορά από έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο» και
41.01 «Οφειλόμενη διαφορά από έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο».


ΣΛΟΤ 432/2021: Λογιστικός χειρισμός κονδυλίου διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, βάσει των Ε.Λ.Π.

Η παραπάνω γνωμοδότηση αναφέρεται στον τρόπο παρακολούθησης των διαφορών φορολογικού ελέγχου κατά τα ΕΛΠ.

Αφού παρουσιάζει και τον προηγούμενο κατά το ΕΓΛΣ τρόπο παρακολούθησης, για τα ΕΛΠ ειδικά αναφέρει ότι η οικονομική οντότητα θα εμφανίζει όλους τους φόρους, ήτοι τον φόρο εισοδήματος, τις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων και τους λοιπούς μη ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος φόρους (π.χ. τέλος επιτηδεύματος), ως στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων (άρθρο 25, ν. 4308/2014), στον χρόνο που προκύπτουν, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου.

Περαιτέρω, η διάθεση των κερδών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται τόσο η διανομή, όσο και η αποθεματικοποίηση αυτών, λαμβάνει χώρα κατά τον χρόνο έγκρισής της από την Γ.Σ. των μετόχων ή των εταίρων. Επομένως, αν έχουν καταβληθεί ή λογιστικοποιηθεί ποσά που αφορούν φόρους και προσαυξήσεις από φορολογικούς ελέγχους, αυτά έχουν επηρεάσει το υπόλοιπο του λογαριασμού των αποτελεσμάτων σε νέο (λογ. 49, ΕΛΠ), ο οποίος θα εμφανιστεί στον ισολογισμό, και ακολούθως, θα αναμένεται, σε ημερομηνία της επόμενης χρήσης, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της οντότητας, για την πραγματοποίηση της διάθεσης.

ΣΛΟΤ 262/ 2021: Αντιστοιχία του Λογαριασμού 32 στα Ε.Λ.Π.

Παρόλο που έχουν περάσει 6 χρόνια από των πρώτη εφαρμογή τους, τα ΕΛΠ δημιουργούν ενίοτε απορίες για τον τρόπο παρακολούθησης διαφορών λογιστικών γεγονότων. Μία τέτοια αφορά και η συγκεκριμένη που αναφέρεται στον λογαριασμό 32 «Παραγγελίες στο εξωτερικό» ο οποίος στο σχέδιο των ΕΛΠ είναι πιασμένος.

Το ΣΛΟΤ στην απάντησή του αναφέρει κατά τα συνηθισμένα, ότι επειδή ο λογαριασμός 32, στο σχέδιο λογαριασμών των Ε.Λ.Π., είναι κατειλημμένος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε κενό λογαριασμό του σχεδίου αυτού, όπως, για παράδειγμα, τον 19 «Παραγγελίες πάγιων στοιχείων» και τον 29 «Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων».

Γενικότερα η επιλογή της χρήσης των εν λόγω λογαριασμών είναι σύννομη δεδομένου ότι δεν διαπιστώνεται παρέκκλιση από το γράμμα του νόμου, αναφορικά με την υποχρεωτική τήρηση σχεδίου λογαριασμών, αφενός, το οποίο αφορά την ονοματολογία τους, τον βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης αυτών σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους κ.λπ. υπολογαριασμούς, καθώς και το περιεχόμενό τους, αφετέρου. Η δε χρησιμοποίηση των κωδικών του προτεινόμενου σχεδίου λογαριασμών των Ε.Λ.Π. (Παράρτημα Γ’), κατά ρητή διατύπωση στη Λογιστική Οδηγία, δεν είναι υποχρεωτική.

ΣτΕ 713/2021: Η εισφορά χρηματικού ποσού στο κεφάλαιο εταιρείας δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο για την επέκταση του χρόνου παραγραφής

Όπως αναφέραμε και στην αρχή θεωρούμε πολύ σημαντική για να διαβαστεί από τους συναδέρφους την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ. Στην περίληψη και στο περιεχόμενο γίνεται εκτενής αναφορά, στο παραπάνω ζήτημα το οποίο μπορεί να προκύψει ως κρίσιμο στη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Π. ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ