Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Tax Flash: Δημοσίευση έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ

Jean Monnet Chair
EU Tax Policy and Administration
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

Tax Flash

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΔΡΑΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 3/2021 έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε.

Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες ενέκριναν για πρώτη φορά το 1977 μια οδηγία για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (οδηγία 77/799/ΕΟΚ). Αυτή αντικαταστάθηκε από την ισχύουσα οδηγία της ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία (οδηγία 2011/16/ΕΕ – DAC), η οποία τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2013 και έκτοτε τροποποιήθηκε 5 φορές.

Η οδηγία επιδιώκει τρεις συγκεκριμένους στόχους:

→ Να βελτιώσει την ικανότητα των κρατών μελών να προλαμβάνουν τη διασυνοριακή φορολογική απάτη, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή· και

→ Να μειώσει το πεδίο εφαρμογής των κινήτρων και των πλεονεκτημάτων που οδηγούν σε επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, με μέτρα διαφάνειας που αφορούν τις φορολογικές αποφάσεις/εκ των προτέρων συμφωνίες τιμολόγησης, και τις εκθέσεις ανά χώρα των πολυεθνικών επιχειρήσεων· και

→ Να προωθήσει την αυθόρμητη φορολογική συμμόρφωση, καθιστώντας ευκολότερο τον εντοπισμό των διασυνοριακών εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.